بستان آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر بستان آباد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
صفرى كردكندى زهرا انسانی روانشناسي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 34
اخگرى آيسان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 39
اسعدى سقين سرا الهام تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / مناطق محروم-بومي استان اذربايجان شرقي دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 22
باقرى اشكان ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 50
نقوى مىلاد تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 57
شفاهى الانق تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 56
درخشان ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 41
جودى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 18
رضايى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 1سال کانونی 23
شهرى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه بناب / روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 45
مدرسى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 38
فرمانى قره بابا انسانی حسابداري / موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 28
مجدى ریاضی مهندسي نساجي / دانشگاه بناب / روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 15
سلىمى قره بابا انسانی حسابداري / موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 28
طاهرى انسانی تاريخ / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 38
قهرمانى انسانی تاريخ / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 39
وثوقى انسانی زبان وادبيات ترکي اذري / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
فداىى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 21
مردى تجربی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل خوي) 1سال کانونی 8