شبستر

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر شبستر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
زهتابى شهريار ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 40
خشنود سعيد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 55
طلعتى غلامرضا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 25
عندليبى سميرا ریاضی مهندسي پليمر / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 15
استادى فاطمه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 29
حسينى تبريزى اصغر انسانی حقوق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 16
يارى عاطفه انسانی روانشناسي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 21
منافى مهديه تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 13
كاشفى ميلاد تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 22
التجائى صوفيانى رضا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 10
فيضى زاده محمد تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 38
جيحونى كوزه كنان مهديه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / مناطق محروم-بومي استان اذربايجان شرقي دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 42
عبدى محمدرضا ریاضی مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 19
جامبور شبسترى فاطمه تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 34
بنيادى وايقان حامد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 17
شيرى مهدى انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 31
جامبور شبسترى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 35
بهنام فر تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 46
نصراله پورگلشان تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 1سال کانونی 16
ولى زاده تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) 3سال کانونی 50
خاكى وايقان تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 17
آشنايى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 25
نوروزى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 46
مدديان نظرلو تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 30
حسنعلى پور على شاهى انسانی علوم سياسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 32
نعيمى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 16
سيفى ساربانقلى تجربی کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 31
مراد على ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 17
اصغرى الماسيان تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 38
جعفرى ریاضی مهندسي پليمر / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 4سال کانونی 41
رخشى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه بناب / روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 10
رشيدزاده انسانی تاريخ / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 9
محمدخانى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه بناب / روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 11
رنج دوست صوفيانى تجربی روانشناسي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 22
قاسمى كوزه كنان ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 33
زارعى ریاضی چندرسانه اي / دانشگاه هنراسلامي تبريز / روزانه-پذيرش از خواهران دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال کانونی 13
بدلى ریاضی مهندسي انرژي / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 14
قره خانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 40
پناهى تجربی روانشناسي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 20
حسن بگلو ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 33
شاه محمدى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 37
خوئى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 3سال کانونی 32
صادق نژادى وايقان تجربی مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 12
مختارپور ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 17
بشرى تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 12
يوسفى وايقان تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 36
ماشاءاللهى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 22