ملكان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر ملكان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ستاريان مهتا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 59
الهقلى پور ملكى احسان تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 41
بيرامى امين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 22
آقاپور پريسا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 90
فارابى شادى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 19
بيرامى امير تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 17
حاصلى آبادى پوريا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 25
مقتدر سميرا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 65
كرمى امين تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 37
جودى مجيد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 5سال کانونی 92
كاشفى ملكى محمد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 5سال کانونی 105
حمدى آروق جاويد تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 5سال کانونی 72
جمالزاده انسانی حقوق / دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 3سال کانونی 35
غفارى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 20
رفيعى ملكى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 23
عربى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 24
جهانى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 18
كلانترى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 5سال کانونی 58
اقبالى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 7سال کانونی 112
سلامى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 6سال کانونی 116
رضاپور ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 6سال کانونی 116
كلانترى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 4سال کانونی 64
على محمدى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 42
واحدى تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 17
عباسعلى زاده ملكى تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 1سال کانونی 10
عبدى تجربی روانشناسي / دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 19
محمدى ریاضی مهندسي نساجي / دانشگاه بناب / روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 18
عباسى تجربی زيست شناسي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
اخترى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 6سال کانونی 85
كلانترى تجربی مهندسي توليدات گياهي / دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 14