عجب شير

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر عجب شير

جدى على

جدى على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پيرا ندا

پيرا ندا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قرجه داغى رباب

قرجه داغى رباب

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حمدالهى زهرا

حمدالهى زهرا

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان شرقي

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
عابدى مريم

عابدى مريم

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان شرقي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رحيميان محمد

رحيميان محمد

مهندسي برق / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مسكينى ثمين

مسكينى ثمين

علوم تربيتي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
محمدى مريم

محمدى مريم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
الماسى على

الماسى على

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
گوهرى احسان

گوهرى احسان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
پناهى تجرق معصومه

پناهى تجرق معصومه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / مناطق محروم-بومي استان اذربايجان شرقي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سيفى تجرق فاطمه

سيفى تجرق فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
پويان فر شيوا

پويان فر شيوا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
محمدى زهرا

محمدى زهرا

مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
سرورى زهرا

سرورى زهرا

مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اسكندرى على

اسكندرى على

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
صادق پور

صادق پور

مهندسي پزشکي / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
دهقان نژاد

دهقان نژاد

حسابداري / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
غفارى

غفارى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / پرديس خودگردان-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريز

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بال افكنده

بال افكنده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عصمتى

عصمتى

مهندسي مکانيک / دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
سيديان

سيديان

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سيفى

سيفى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
جواديان

جواديان

مهندسي برق / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
پرپوسى

پرپوسى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
رحمتى

رحمتى

مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / شبانه

8سال کانونی / 126 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نهرى

نهرى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
نجفيان خضرلو

نجفيان خضرلو

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
ناصرى

ناصرى

مديريت بيمه اکو / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رضائى وند

رضائى وند

علوم تربيتي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حسن زاده

حسن زاده

علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بنائى

بنائى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نهروانى

نهروانى

چندرسانه اي / دانشگاه هنراسلامي تبريز / روزانه-پذيرش از خواهران

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قنبرى بولالى

قنبرى بولالى

علوم تربيتي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
اسلاميان

اسلاميان

مهندسي پليمر / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مهاجر گوروان

مهاجر گوروان

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

علوم تربيتي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
زينال زاده

زينال زاده

تاريخ / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قانع

قانع

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اشرفى

اشرفى

جغرافيا / دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
بنايى

بنايى

علوم تربيتي / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
نفرخلج

نفرخلج

مهندسي معماري / دانشگاه بناب / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
سرورى

سرورى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه هنراسلامي تبريز / روزانه-پذيرش از خواهران

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

مهندسي عمران / دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
محمدقليزاده

محمدقليزاده

اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بناب / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
شريفى

شريفى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بناب / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
قانى

قانى

مهندسي عمران / دانشگاه مراغه / شبانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
نصيرى

نصيرى

مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نوين

نوين

مهندسي شيمي / دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
دروگر

دروگر

مهندسي شيمي / دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
تمدن

تمدن

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كامرانى

كامرانى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

چندرسانه اي / دانشگاه هنراسلامي تبريز / روزانه-پذيرش از برادران

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
دژم پور

دژم پور

فيزيک مهندسي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سرمدى

سرمدى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جوانمردى

جوانمردى

علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
شهباز

شهباز

زيست شناسي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
على اكبرى

على اكبرى

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / مجازي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
رزاقى

رزاقى

مهندسي کامپيوتر / مرکزاموزش عالي کاشمر / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محامد

محامد

مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي خلخال / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

زيست شناسي / دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قنبرى خانقاه

قنبرى خانقاه

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
داداشى

داداشى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه تبريز / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
چوپانى

چوپانى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه مراغه / شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
نيكمرام

نيكمرام

مديريت دولتي / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمودپور

محمودپور

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طلعت

طلعت

مديريت جهانگردي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
كيوانى

كيوانى

بهداشت وبازرسي گوشت / دانشگاه تبريز / شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
تيغ زن

تيغ زن

مهندسي فضاي سبز / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

زيست شناسي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نهالى

نهالى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مالكى

مالكى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جوانى

جوانى

زيست فناوري / دانشگاه مراغه / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نامدار

نامدار

اقتصادکشاورزي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محتشم

محتشم

مهندسي توليدات گياهي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

مهندسي فضاي سبز / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ياقوتى

ياقوتى

علوم ومهندسي خاک - دانشگاه مراغه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محامد

محامد

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نوبران

نوبران

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی