سراب

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر سراب

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
خانى آرمان ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 35
فهيمى فر حميد رضا ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 8سال کانونی 110
نيرى سيد ميلاد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال کانونی 72
بلندى امير حسين تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / مناطق محروم-بومي استان اذربايجان شرقي دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 55
اكبريان سيده گيسو تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 18
جوانى زينب تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 63
هلالى محدثه تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 42
مكرم حسين ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 63
امانگاه زهرا انسانی حقوق / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 17
غفارى عليرضا ریاضی مهندسي خودرو / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان اذربايجان شرقي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 5سال کانونی 79
مباركى غزاله تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 90
سيفى انسانی مددکاري اجتماعي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 15
مرتضوى قوشچى ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 10
عابدينى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 2سال کانونی 38
جبارى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 19
على ميرزائى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 108
عليانسب انسانی روانشناسي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 38
امن زاده تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 1سال کانونی 15
طلعتى آذر تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان علوم پزشکي مازندران - ساري -(محل تحصيل رامسر) 1سال کانونی 8
طهماسب زاده تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان علوم پزشکي مازندران - ساري -(محل تحصيل رامسر) 5سال کانونی 84
باقى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 19
سام قلعه جوقى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 45
دادخواه انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 20
يوسفى آذر تجربی مديريت مالي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 21
رسولى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 18
پوررحيمى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 17
احيايى انسانی تاريخ / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 18
آدمى نژاد تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 78
اميدوارى قلعه جوقى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 18
ملكى ریاضی مهندسي هوافضا / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / شبانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 13
والى پور تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 90
ملا اسماعيلى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 2سال کانونی 36
احمدى بيجندى انسانی مطالعات خانواده / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 25
صالحيان تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 4سال کانونی 75
اسدنژاد انسانی علوم تربيتي / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 19
فرجى آذر ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
اقليمى اسفستانى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 16
ملازمى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه بناب / روزانه دانشگاه بناب 8سال کانونی 150
كامكارى اصل تجربی بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 1سال کانونی 16
حيدرى قركانلو انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 6
فرشى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 31
رحيمى آذر انسانی علوم سياسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 18
نثارجاويد ریاضی علوم اقتصادي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 22
خوش طينت تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 13
زينالى ریاضی فيزيک / دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 10
شريفى ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 80
حجرى ریاضی علوم مهندسي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل (محل تحصيل نمين) 1سال کانونی 17
مرتضوى انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 10
فتاح زاده ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 16
موسوى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 19
حوراسفند تجربی بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 1سال کانونی 20
صمدپور انسانی زبان وادبيات ترکي اذري / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
مظلومى تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 27
عطارى تجربی مهندسي فضاي سبز / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 18
مهر افشان تجربی مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 18
شيرزاد تجربی زمين شناسي / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18