مرند

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر مرند

قرآنى حامد

قرآنى حامد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
تندرو فرهاد

تندرو فرهاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سليمانى دولت آباد عليرضا

سليمانى دولت آباد عليرضا

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان شرقي

4سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
بهرادفر حسين

بهرادفر حسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
بصيرت ليلا

بصيرت ليلا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اكبرزاده آتش خسرو زهرا

اكبرزاده آتش خسرو زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خضوعى زهرا

خضوعى زهرا

هنراسلامي / دانشگاه هنراسلامي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

هنر
قارى تيمور

قارى تيمور

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
بلندى محسن

بلندى محسن

مهندسي معماري / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ديده بانى ملايوسفى محمدامين

ديده بانى ملايوسفى محمدامين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نيك مرام زهرا

نيك مرام زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
دين پژوه نيما

دين پژوه نيما

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رضائى مريم

رضائى مريم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قاسمى افشار يوسف

قاسمى افشار يوسف

مهندسي برق / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
غفارى مرند سيما

غفارى مرند سيما

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
رهبر على

رهبر على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
احمدى احسان

احمدى احسان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
حجارى دولت آباد زهرا

حجارى دولت آباد زهرا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رضوى ميرهادى

رضوى ميرهادى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ذاكرى مهشيد

ذاكرى مهشيد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
مهرانگيز غزاله

مهرانگيز غزاله

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مصباح اميرحسين

مصباح اميرحسين

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
دلخوشى

دلخوشى

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان شرقي

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
كمالى

كمالى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

مهندسي صنايع / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قوچعلى

قوچعلى

مهندسي شيمي / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
مروى جديدى

مروى جديدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
ابوطالبى

ابوطالبى

مهندسي برق / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عافيت مرند

عافيت مرند

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تبريز / روزانه

9سال کانونی / 140 آزمون

ریاضی
سهيلى

سهيلى

مهندسي پليمر / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
ايمان پور يامچى

ايمان پور يامچى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
حيدرزاده ارزيل

حيدرزاده ارزيل

فلسفه وحکمت اسلامي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
اسماعيلى پور

اسماعيلى پور

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اخترى يامجى

اخترى يامجى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
على دوست اقدم

على دوست اقدم

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
باقرى نژاد

باقرى نژاد

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان شرقي

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
مهرجوئى

مهرجوئى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
فريدى اقدم

فريدى اقدم

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
محمدى مرزآباد

محمدى مرزآباد

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مهدى زاده

مهدى زاده

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان شرقي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
حسين پور

حسين پور

مهندسي معماري / دانشگاه تبريز / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پورملااحمدارسى

پورملااحمدارسى

مهندسي صنايع / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شادى

شادى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حاج قاسملو

حاج قاسملو

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
زاهدى اقدم

زاهدى اقدم

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان شرقي

5سال کانونی / 101 آزمون

ریاضی
شكرانى

شكرانى

مهندسي برق / دانشگاه تبريز / شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
شاطرى

شاطرى

مهندسي مکانيک / دانشگاه تبريز / شبانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
محسنى

محسنى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خدادادى انامق

خدادادى انامق

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رحمتى

رحمتى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تبريز / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حسنى مرند

حسنى مرند

مهندسي شهرسازي / دانشگاه هنراسلامي تبريز / روزانه-پذيرش از خواهران

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مختارى

مختارى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تبريز / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اسدپور

اسدپور

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
روحى يامچى

روحى يامچى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
دهقان نژاد كمار سفلى

دهقان نژاد كمار سفلى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صدقى

صدقى

مهندسي صنايع / دانشگاه تبريز / شبانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
عارف نيا

عارف نيا

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
راشدنيا

راشدنيا

مطالعات خانواده / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
عابدى

عابدى

مهندسي صنايع / دانشگاه تبريز / شبانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
شير محمدى

شير محمدى

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ذاكرى

ذاكرى

تاريخ / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
عرابى

عرابى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عللى

عللى

مهندسي برق / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
فاتحى

فاتحى

مهندسي برق / دانشگاه تبريز / شبانه

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
جهانگيرى

جهانگيرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ملكوتى راد

ملكوتى راد

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اصلانى

اصلانى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

6سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
مجيدى ثانى

مجيدى ثانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حسينى انامق

حسينى انامق

مهندسي شيمي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
اختيارى كشكى

اختيارى كشكى

تاريخ / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خدائى

خدائى

مديريت جهانگردي / دانشگاه تبريز / شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
عليرضايى

عليرضايى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / شبانه

6سال کانونی / 122 آزمون

ریاضی
پورعلى

پورعلى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عشاقى زنوز

عشاقى زنوز

مهندسي صنايع / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
طعامى يام

طعامى يام

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه تبريز / شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ابوالحسنى

ابوالحسنى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
رحيمى اقدم

رحيمى اقدم

مديريت دولتي / دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
رحيمى ديزجيكان

رحيمى ديزجيكان

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خبير

خبير

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
آهن كوب

آهن كوب

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / شبانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
وفائى

وفائى

مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
رحيم زاده

رحيم زاده

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عرفان هرزندى

عرفان هرزندى

مهندسي شيمي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
رجيمى زنوز

رجيمى زنوز

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه تبريز / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سلمانى

سلمانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ارفعى

ارفعى

مديريت دولتي / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حاتمى درويش محمد

حاتمى درويش محمد

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حاجى زاده

حاجى زاده

مهندسي صنايع مبلمان / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان اذربايجان شرقي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
قويدل

قويدل

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
عراقى

عراقى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

فيزيک مهندسي / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
عبداله پور

عبداله پور

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شاكرى

شاكرى

مهندسي عمران / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
نظريانى

نظريانى

مهندسي عمران / دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شمسى

شمسى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اينالو

اينالو

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
پاك نژاد

پاك نژاد

مهندسي برق / دانشگاه بناب / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
يقينى راد

يقينى راد

مهندسي عمران / دانشگاه تبريز / شبانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
صمصامى

صمصامى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
زاير

زاير

مهندسي برق / دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مقبولى

مقبولى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مهدوى كندلجى

مهدوى كندلجى

جغرافيا / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
جعفرى

جعفرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اوليائى

اوليائى

علوم کامپيوتر / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
ملكى

ملكى

روانشناسي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سلطانى گله بان

سلطانى گله بان

تاريخ وتمدن ملل اسلامي / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عباسى

عباسى

روانشناسي / دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صادق نژاد

صادق نژاد

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حسينى اكرم كندلجى

حسينى اكرم كندلجى

مهندسي شيمي / دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
استبصارى

استبصارى

مهندسي مکانيک / دانشگاه اروميه / روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

ریاضی
بخت بيدار

بخت بيدار

مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / شبانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
پورمحمدقربانى

پورمحمدقربانى

فيزيک / دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
پيرعليلو

پيرعليلو

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خديرى

خديرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
يوسف نژاد

يوسف نژاد

فيزيک مهندسي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
هاشم زاده

هاشم زاده

علوم مهندسي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
گل محمدى

گل محمدى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آقامردى دولت آباد

آقامردى دولت آباد

زيست شناسي جانوري / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مرتضى پور هرزند

مرتضى پور هرزند

علوم کامپيوتر / دانشگاه سمنان / شبانه

5سال کانونی / 90 آزمون

ریاضی
حق دوست

حق دوست

زيست شناسي / دانشگاه تبريز / شبانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
تقى پور اقدم كشكى

تقى پور اقدم كشكى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شيخ زاده

شيخ زاده

رياضيات وکاربردها / دانشگاه تبريز / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رحمدل

رحمدل

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جبارى

جبارى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي خلخال / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
كفاشى

كفاشى

علوم کامپيوتر / دانشگاه فسا / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محدث شرق

محدث شرق

رياضيات وکاربردها / دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
موسائى

موسائى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

5سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
سهيلى

سهيلى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عباسقلى زاده هندوارى

عباسقلى زاده هندوارى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
نصرتى يام

نصرتى يام

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / مجازي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
وحيدى راد

وحيدى راد

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه مراغه / شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
راستانى

راستانى

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / مجازي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شيرى

شيرى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه تبريز / شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
روزى طلب

روزى طلب

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
آقازادگان

آقازادگان

ترويج واموزش کشاورزي / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
تيزچنگ

تيزچنگ

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فرامرزپور

فرامرزپور

زمين شناسي / دانشگاه زنجان / شبانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
بنيسى

بنيسى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سلمانزاده

سلمانزاده

زيست شناسي / موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
قره داغى

قره داغى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه / غيرانتفاعي

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی