مرند

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر مرند

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
قرآنى حامد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 56
تندرو فرهاد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 43
سليمانى دولت آباد عليرضا انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان شرقي پرديس علامه اميني - تبريز 4سال کانونی 68
بهرادفر حسين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 61
بصيرت ليلا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 19
اكبرزاده آتش خسرو زهرا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 38
خضوعى زهرا هنر هنراسلامي / دانشگاه هنراسلامي تبريز / روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 8
قارى تيمور تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 73
بلندى محسن ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 31
ديده بانى ملايوسفى محمدامين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 52
نيك مرام زهرا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 52
دين پژوه نيما تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 53
رضائى مريم تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 42
قاسمى افشار يوسف ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 45
غفارى مرند سيما تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 51
رهبر على تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 4سال کانونی 74
احمدى احسان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايلام 5سال کانونی 104
حجارى دولت آباد زهرا تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 58
رضوى ميرهادى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 43
ذاكرى مهشيد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سمنان 5سال کانونی 80
مهرانگيز غزاله تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 41
مصباح اميرحسين ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 41
دلخوشى تجربی دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان شرقي پرديس نسيبه - تهران 3سال کانونی 68
كمالى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 47
جعفرى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 23
قوچعلى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 38
مروى جديدى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 76
ابوطالبى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 26
عافيت مرند ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 9سال کانونی 140
سهيلى ریاضی مهندسي پليمر / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 40
ايمان پور يامچى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 102
حيدرزاده ارزيل انسانی فلسفه وحکمت اسلامي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 29
اسماعيلى پور تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 35
اخترى يامجى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 56
على دوست اقدم ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 40
باقرى نژاد ریاضی اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان شرقي پرديس علامه اميني - تبريز 2سال کانونی 41
مهرجوئى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 33
فريدى اقدم ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 59
محمدى مرزآباد ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 33
مهدى زاده ریاضی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان شرقي پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز 2سال کانونی 36
حسين پور ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
پورملااحمدارسى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 22
شادى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 25
حاج قاسملو ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 21
ابراهيمى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 52
زاهدى اقدم ریاضی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان شرقي پرديس علامه اميني - تبريز 5سال کانونی 101
شكرانى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 39
شاطرى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 48
محسنى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 18
خدادادى انامق تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 15
رحمتى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 22
حسنى مرند ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه هنراسلامي تبريز / روزانه-پذيرش از خواهران دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال کانونی 33
مختارى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
اسدپور تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 6سال کانونی 108
روحى يامچى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل خوي) 3سال کانونی 58
دهقان نژاد كمار سفلى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 33
صدقى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 53
عارف نيا ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 19
راشدنيا انسانی مطالعات خانواده / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 26
عابدى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 57
شير محمدى تجربی کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 46
ذاكرى انسانی تاريخ / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 11
عرابى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 43
عللى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 35
فاتحى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 52
جهانگيرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 27
ملكوتى راد تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل خوي) 1سال کانونی 20
اصلانى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 6سال کانونی 128
مجيدى ثانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 40
حسينى انامق ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 38
اختيارى كشكى انسانی تاريخ / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
خدائى انسانی مديريت جهانگردي / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 26
عليرضايى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 6سال کانونی 122
پورعلى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 56
عشاقى زنوز ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 26
طعامى يام ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 26
ابوالحسنى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 47
رحيمى اقدم ریاضی مديريت دولتي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 45
رحيمى ديزجيكان تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 33
خبير ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 29
آهن كوب ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 59
وفائى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 55
رحيم زاده تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 20
عرفان هرزندى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 41
رجيمى زنوز ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
سلمانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل خوي) 2سال کانونی 38
ارفعى ریاضی مديريت دولتي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 20
بهرامى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل خوي) 2سال کانونی 36
حاتمى درويش محمد تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 26
حاجى زاده تجربی مهندسي صنايع مبلمان / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان اذربايجان شرقي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 30
قويدل تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 49
عراقى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 25
رمضانى ریاضی فيزيک مهندسي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 39
عبداله پور تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 1سال کانونی 10
شاكرى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 2سال کانونی 35
نظريانى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 24
شمسى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 23
اينالو تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 58
پاك نژاد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه بناب / روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 31
يقينى راد ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 1سال کانونی 26
صمصامى تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 2سال کانونی 42
زاير ریاضی مهندسي برق / دانشگاه بناب / روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 11
مقبولى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 18
مهدوى كندلجى انسانی جغرافيا / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال کانونی 54
جعفرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل خوي) 2سال کانونی 20
اوليائى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 39
ملكى تجربی روانشناسي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 4سال کانونی 68
شريفى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 18
صادقى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مشكين شهر) 2سال کانونی 40
سلطانى گله بان انسانی تاريخ وتمدن ملل اسلامي / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 14
عباسى تجربی روانشناسي / دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 19
صادق نژاد تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 3سال کانونی 49
حسينى اكرم كندلجى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه بناب / روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 17
استبصارى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 5سال کانونی 87
بخت بيدار ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 52
پورمحمدقربانى ریاضی فيزيک / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 30
ذوالفقارى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 24
پيرعليلو ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / شبانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 1سال کانونی 22
خديرى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 39
يوسف نژاد ریاضی فيزيک مهندسي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 58
هاشم زاده ریاضی علوم مهندسي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل (محل تحصيل نمين) 1سال کانونی 10
گل محمدى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 18
آقامردى دولت آباد تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 21
مرتضى پور هرزند ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 5سال کانونی 90
حق دوست تجربی زيست شناسي / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 48
تقى پور اقدم كشكى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 1سال کانونی 16
شيخ زاده ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
رحمدل تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 21
جبارى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 2سال کانونی 43
رشيدى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي خلخال / روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 1سال کانونی 26
كفاشى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه فسا / روزانه دانشگاه فسا 2سال کانونی 20
محدث شرق ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 18
موسائى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 5سال کانونی 104
سهيلى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 25
عباسقلى زاده هندوارى تجربی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل خوي) 3سال کانونی 60
نصرتى يام ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / مجازي دانشگاه صنعتي سهند _تبريز 1سال کانونی 10
وحيدى راد تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 19
حسينى تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه مراغه / شبانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 37
راستانى ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / مجازي دانشگاه صنعتي سهند _تبريز 1سال کانونی 10
شيرى تجربی علوم ومهندسي خاک / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 41
روزى طلب تجربی مهندسي علوم باغباني / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 64
آقازادگان تجربی ترويج واموزش کشاورزي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل مياندواب) 1سال کانونی 11
تيزچنگ تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي ميزان - تبريز 2سال کانونی 37
فرامرزپور تجربی زمين شناسي / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 49
بنيسى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي دانشوران - تبريز 1سال کانونی 11
كيانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 1سال کانونی 15
سلمانزاده تجربی زيست شناسي / موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي سراج - تبريز 1سال کانونی 26
قره داغى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي آفاق - اروميه 5سال کانونی 98