مراغه

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر مراغه

بهروزپور ورجوى الهام

بهروزپور ورجوى الهام

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
غلامى سميرا

غلامى سميرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
غلامى زهرا

غلامى زهرا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
روشن نرگس

روشن نرگس

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
احسانى نژاد ثمين

احسانى نژاد ثمين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
امامزاده حسين

امامزاده حسين

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مرام قرطاول زينب

مرام قرطاول زينب

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
گهان امير

گهان امير

مهندسي عمران / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان اذربايجان شرقي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حميدى مريم

حميدى مريم

مهندسي معماري / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
صبرعلى پور رضا

صبرعلى پور رضا

مهندسي برق / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
رضوان هادى

رضوان هادى

مهندسي برق / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
مولد ينگجه كبرى

مولد ينگجه كبرى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
وثوقيان مهدى

وثوقيان مهدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سيدى سيده مريم

سيدى سيده مريم

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
كاوه فاطمه

كاوه فاطمه

مهندسي صنايع / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
اسلامى الهه

اسلامى الهه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
حمدى حسين

حمدى حسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
عبدالعلى نجدى ورجوى سپيده

عبدالعلى نجدى ورجوى سپيده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عبدالهى يان نرج آباد سينا

عبدالهى يان نرج آباد سينا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
شيخلو محمد

شيخلو محمد

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
شكرى مهدى

شكرى مهدى

مهندسي برق / دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
نظارت آيسان

نظارت آيسان

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمدزاده آلمالو حسين

محمدزاده آلمالو حسين

مهندسي عمران / دانشگاه تبريز / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسينى مائده

حسينى مائده

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان شرقي

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
غفارى كيا محمدمهدى

غفارى كيا محمدمهدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
لطفى فروشانى ياسمين

لطفى فروشانى ياسمين

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صمدى خوشه مهر فرهاد

صمدى خوشه مهر فرهاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شهپورى شكوه

شهپورى شكوه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مقتدر شاهوردى فاطمه

مقتدر شاهوردى فاطمه

حقوق / دانشگاه مراغه / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
كنعانى

كنعانى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فائقى

فائقى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / پرديس خودگردان-نيمسال اول

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان شرقي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
پورمرجان ورجوى

پورمرجان ورجوى

علوم اقتصادي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
قبادى

قبادى

مهندسي پزشکي / دانشگاه تبريز / روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
انفرادى

انفرادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
على پور

على پور

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان شرقي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمدى بلكاباد

محمدى بلكاباد

تاريخ / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
آقايى ورجوى

آقايى ورجوى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عطارحسينى

عطارحسينى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
امين زاده

امين زاده

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / مناطق محروم-بومي استان اذربايجان شرقي

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قلى زاده بهنق

قلى زاده بهنق

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فانى

فانى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آهنگرى

آهنگرى

مهندسي شيمي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عهدنو

عهدنو

مهندسي خودرو / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان اذربايجان شرقي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مستانه

مستانه

علوم تربيتي / دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
سليمانى فر

سليمانى فر

روانشناسي / دانشگاه مراغه / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
نصرتى

نصرتى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
هيبت اللهى

هيبت اللهى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / پرديس خودگردان-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريز

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
قدسى

قدسى

مهندسي معماري / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان اذربايجان شرقي

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
آقايى ورجوى

آقايى ورجوى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ارجمند

ارجمند

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
يگانه

يگانه

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
احمدى فرد

احمدى فرد

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سيدسياهى

سيدسياهى

مهندسي عمران / دانشگاه تبريز / شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
گواهى

گواهى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
سامى

سامى

مهندسي مکانيک / دانشگاه زنجان / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
عابدى كمالى

عابدى كمالى

مهندسي مکانيک / دانشگاه تبريز / شبانه

4سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
احمدزاده

احمدزاده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
موسوى نرج آباد

موسوى نرج آباد

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
سليمانى فر

سليمانى فر

جغرافيا / دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عباسى

عباسى

مهندسي پليمر / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
غلامى مردق

غلامى مردق

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سيدرحمانى

سيدرحمانى

شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مختارزاده دهخوارقانى

مختارزاده دهخوارقانى

مهندسي عمران / دانشگاه تبريز / شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
شيرى

شيرى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اصغرى زوارق

اصغرى زوارق

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

مهندسي ايمني / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
ابدالى مراغه

ابدالى مراغه

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي اپتيک وليزر / دانشگاه صنعتي مالک اشتر / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
غفارى قرابرقع

غفارى قرابرقع

مهندسي عمران / دانشگاه تبريز / شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
جبارى

جبارى

مهندسي مکانيک / دانشگاه تبريز / شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فيض

فيض

مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ملك پور

ملك پور

مهندسي شيمي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ستارى اشان

ستارى اشان

روانشناسي / دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
آروين

آروين

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صافى قيه بلاغى

صافى قيه بلاغى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
هاشم زاده

هاشم زاده

علوم ورزشي / مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عهدنو

عهدنو

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
صمدى فام

صمدى فام

علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
افشارى ينگجه

افشارى ينگجه

مهندسي برق / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ناطقى آلماچوان

ناطقى آلماچوان

مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رنجبر

رنجبر

مهندسي معماري / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
صفامهر

صفامهر

مهندسي شيمي / دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شريف زاده

شريف زاده

مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
نوروزيان

نوروزيان

مهندسي مکانيک / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قدرت نژاد آذر

قدرت نژاد آذر

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سيدى

سيدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اسمعيلى

اسمعيلى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مطلوبى

مطلوبى

مهندسي صنايع / دانشگاه اروميه / روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
حسين زاده

حسين زاده

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مرام قرطاول

مرام قرطاول

جغرافيا / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
داورى

داورى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تبريز / شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
زينال زاده

زينال زاده

مهندسي شيمي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نويدى

نويدى

جغرافيا / دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صمديان

صمديان

مهندسي شيمي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رهنمون

رهنمون

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
نوائى كهجوق

نوائى كهجوق

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
گوهرى

گوهرى

مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / شبانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
پيران

پيران

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سرباز كرج آباد

سرباز كرج آباد

مهندسي شيمي / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رزمى

رزمى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / شبانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
قلندرى محمودجيق

قلندرى محمودجيق

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
آتين

آتين

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اكبرى مقدم

اكبرى مقدم

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
شريعت زاده

شريعت زاده

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اسكندانى

اسكندانى

مهندسي اپتيک وليزر / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

مهندسي برق / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه

4سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
داداش زاده قره چناق

داداش زاده قره چناق

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / شبانه

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
چاپارى خليفه كندى

چاپارى خليفه كندى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بخشى كلى كند

بخشى كلى كند

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خيرى

خيرى

علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دولت پور

دولت پور

مهندسي معماري / دانشگاه بناب / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
صمديه

صمديه

مهندسي معماري / دانشگاه بناب / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
پيش يار

پيش يار

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بناب / روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
نويد احمد آباد

نويد احمد آباد

مهندسي شهرسازي / دانشگاه هنراسلامي تبريز / روزانه-پذيرش از خواهران

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
فلاحى وش

فلاحى وش

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
امينى ينگجه

امينى ينگجه

مهندسي شيمي / دانشگاه مراغه / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
فخرواعظى

فخرواعظى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عطائى

عطائى

روانشناسي / دانشگاه مراغه / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ملك زاده

ملك زاده

مهندسي مکانيک / دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خيرى كرمجوان

خيرى كرمجوان

مهندسي شيمي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه

2سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
پورعبداله

پورعبداله

مهندسي عمران / دانشگاه مراغه / روزانه

5سال کانونی / 101 آزمون

ریاضی
طهماسبى

طهماسبى

مهندسي عمران / دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كفاش مراغه

كفاش مراغه

مهندسي شهرسازي / دانشگاه هنراسلامي تبريز / روزانه-پذيرش از خواهران

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
صبورى

صبورى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
قليزاده

قليزاده

اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اكبرآبادى

اكبرآبادى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زنبورى

زنبورى

مهندسي دريا / دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فرج زاده

فرج زاده

مهندسي شيمي / دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
جمهورى

جمهورى

مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
كوكب صومعه سفلى

كوكب صومعه سفلى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه مراغه / روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
هژبرى پور

هژبرى پور

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
طلعتى

طلعتى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بناب / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
آقايى

آقايى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حسن نژاد

حسن نژاد

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خانى

خانى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه تبريز / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قضايى

قضايى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ستارى

ستارى

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
راستى پور

راستى پور

فيزيک / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمدى سركيزه

محمدى سركيزه

علوم ومهندسي اب / دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شكرالهى

شكرالهى

مهندسي پليمر / دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نيك سرشت صومعه

نيك سرشت صومعه

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
برنا

برنا

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اميرنهاوندى رهبر

اميرنهاوندى رهبر

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

فيزيک مهندسي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
يوسف نژاد

يوسف نژاد

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عباسى بگطاش

عباسى بگطاش

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان شرقي

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
بنائى وش

بنائى وش

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه مراغه / شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ارشادى

ارشادى

مهندسي پزشکي / موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
اميرنهاوندى رهبر

اميرنهاوندى رهبر

فيزيک / دانشگاه تبريز / شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مقدمى

مقدمى

زيست فناوري / دانشگاه مراغه / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
پيرنيا

پيرنيا

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمودزاده هريس

محمودزاده هريس

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه مراغه / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حسين پور داش آتان

حسين پور داش آتان

رياضيات وکاربردها / دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
راوندى

راوندى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سيدورجوى

سيدورجوى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شهاب

شهاب

رياضيات وکاربردها / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مكرمى فر

مكرمى فر

رياضيات وکاربردها / دانشگاه مراغه / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
صابريان

صابريان

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سپهرى فر

سپهرى فر

مهندسي صنايع / موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ديزجى

ديزجى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه مراغه / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سليمانى اسلامى

سليمانى اسلامى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بلوريان

بلوريان

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
تارويردى زاده

تارويردى زاده

زيست فناوري / دانشگاه مراغه / شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسمعيلى

اسمعيلى

فيزيک / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
كاظم دخت

كاظم دخت

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كاغذ چى

كاغذ چى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه مراغه / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
موسى زاده

موسى زاده

زيست فناوري / دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اسلامى

اسلامى

بهداشت وبازرسي گوشت / دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
پورمحمدى

پورمحمدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بيات ماكو

بيات ماكو

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / مجازي

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
چشم سياهى

چشم سياهى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عبداللهى سعيد

عبداللهى سعيد

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه تبريز / شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اصل خفافى

اصل خفافى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه مراغه / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فرجى مردق

فرجى مردق

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نيك سيرت

نيك سيرت

مهندسي توليدات گياهي / دانشگاه مراغه / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
افخمى دلير زوارق

افخمى دلير زوارق

زيست شناسي گياهي / دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نسبت كريمى

نسبت كريمى

علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه تبريز / شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فيضى زاده

فيضى زاده

زمين شناسي / دانشگاه تبريز / شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

مهندسي توليدات گياهي / دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رفتارى

رفتارى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه تبريز / شبانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
زبردست

زبردست

مهندسي علوم دامي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

زيست فناوري / موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محمدى هرق

محمدى هرق

مهندسي توليدات گياهي / دانشگاه مراغه / شبانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خبيرى

خبيرى

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

زيست فناوري / موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محدثى

محدثى

زيست فناوري / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
احديان پور پروين

احديان پور پروين

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جهانبخش

جهانبخش

زيست شناسي / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی