ميانه

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر ميانه

مرادى ياشار

مرادى ياشار

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جهانبخش فرشاد

جهانبخش فرشاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ساعدى على

ساعدى على

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

ریاضی
نادريان امير رضا

نادريان امير رضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
عبدالهى على

عبدالهى على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
اسدى ممان رضا

اسدى ممان رضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
بدلى آوينى مريم

بدلى آوينى مريم

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان شرقي

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
حافظى حسن

حافظى حسن

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مميزى مائده

مميزى مائده

حقوق / دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
مقدمى على

مقدمى على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
كاظمى ميلاد

كاظمى ميلاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
برزگرى صفا

برزگرى صفا

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان شرقي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
قزوينى الناز

قزوينى الناز

فرش / دانشگاه هنراصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
كوهستانى معصومه

كوهستانى معصومه

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
گروسى آزاده

گروسى آزاده

مهندسي پزشکي / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ناوكى مسعود

ناوكى مسعود

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
دادخواه نارون

دادخواه نارون

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قره داغى زهرا

قره داغى زهرا

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نوربخش نسرين

نوربخش نسرين

حقوق / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
نورى اميرحسين

نورى اميرحسين

مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمدى خواه فاطمه

محمدى خواه فاطمه

روانشناسي / دانشگاه تبريز / شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
طالبى تركمانى سالار

طالبى تركمانى سالار

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
ذوالقدرى زهرا

ذوالقدرى زهرا

روانشناسي / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
نورافكن زهرا

نورافكن زهرا

روانشناسي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
خدادادى ابوالفضل

خدادادى ابوالفضل

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / مناطق محروم-بومي استان اذربايجان شرقي

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اسمعيل پور مريم

اسمعيل پور مريم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / پرديس خودگردان-

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دايوبه اسرا

دايوبه اسرا

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان شرقي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
جمالى آيلين

جمالى آيلين

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / مناطق محروم-بومي استان اذربايجان شرقي

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عسگرى مهدى

عسگرى مهدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / مناطق محروم-بومي استان اذربايجان شرقي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رحيمى امير رضا

رحيمى امير رضا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
كاظمى مهدى

كاظمى مهدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
ساجدى مونا

ساجدى مونا

روانشناسي / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عباسى اقدم شيرين

عباسى اقدم شيرين

روانشناسي / دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نادرنيا

نادرنيا

مهندسي عمران / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / مناطق محروم-بومي استان اذربايجان شرقي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
امداديان

امداديان

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حبيبى

حبيبى

مهندسي مکانيک / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان اذربايجان شرقي

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان اذربايجان شرقي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ايمانى تركمانى

ايمانى تركمانى

مهندسي عمران / دانشگاه تبريز / شبانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
تيغى ارسى

تيغى ارسى

حقوق / دانشگاه تبريز / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
شرقى

شرقى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان شرقي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پزشكى

پزشكى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان اذربايجان شرقي

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
شاهمرادى

شاهمرادى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بجروانى

بجروانى

روانشناسي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ولى نژاد

ولى نژاد

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
واحدى

واحدى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
امداديان

امداديان

علوم کامپيوتر / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عبدالهى

عبدالهى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه زنجان / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
ناصرى

ناصرى

مهندسي عمران / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
لازمى ونجانى

لازمى ونجانى

مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قوطاسلو

قوطاسلو

زبان وادبيات عربي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عبداللهى تركمانى

عبداللهى تركمانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
خدايى

خدايى

مهندسي مکانيک / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كريمى الا تيمورى

كريمى الا تيمورى

مهندسي برق / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
پوريا

پوريا

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محسنى

محسنى

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
نصرتى نيا

نصرتى نيا

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مددى

مددى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
گرمرودى

گرمرودى

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رجائى

رجائى

مهندسي مکانيک / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

مهندسي معماري / دانشگاه هنراسلامي تبريز / روزانه-پذيرش از خواهران

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مهدى نيا

مهدى نيا

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نسيمى

نسيمى

مهندسي مکانيک / دانشگاه زنجان / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
آسمانى

آسمانى

علوم تربيتي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
جعفرنيا

جعفرنيا

مهندسي برق / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

مترجمي زبان عربي / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رجبى

رجبى

روانشناسي / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
خدابنده پور اقدم

خدابنده پور اقدم

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان شرقي

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
طالبى النجارقى

طالبى النجارقى

مهندسي معماري / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

مهندسي مکانيک / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
نقوى

نقوى

مهندسي معماري / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
طهماسبى

طهماسبى

مطالعات خانواده / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

علوم سياسي / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
پنبه

پنبه

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
خانمحمدى

خانمحمدى

مهندسي عمران / دانشگاه زنجان / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
سليمى تركمانى

سليمى تركمانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مهدلو ايورقى

مهدلو ايورقى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شاهمحمدى

شاهمحمدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بيگلرى

بيگلرى

روانشناسي / دانشگاه ملاير / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

روانشناسي / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مسلمى

مسلمى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
كريم خانى

كريم خانى

مهندسي صنايع / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اصغر زاده

اصغر زاده

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
طلوعى سبزى

طلوعى سبزى

مهندسي شيمي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
شاكرى حاجى محمودلو

شاكرى حاجى محمودلو

مهندسي برق / دانشگاه زنجان / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
نجارى

نجارى

حسابداري / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
فرضى پور

فرضى پور

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
گلمحمدى

گلمحمدى

مهندسي نفت / دانشکده فني ومهندسي گرمسار / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مختارى

مختارى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رادبوى

رادبوى

مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عليپور

عليپور

مهندسي معماري / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مرادى بيرون

مرادى بيرون

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
كبيرى

كبيرى

مهندسي مکانيک / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
حضرت پور

حضرت پور

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
جليلى

جليلى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مددى

مددى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

مهندسي شيمي / دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
آقايى

آقايى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
جروقى

جروقى

مهندسي معماري / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محسنى

محسنى

حسابداري / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
كاظمى

كاظمى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اكبرى حسينكلو

اكبرى حسينكلو

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
درهمجانى

درهمجانى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
عسگرى

عسگرى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
شيرازى

شيرازى

علوم قران وحديث / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
مختارى

مختارى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه هنراسلامي تبريز / روزانه-پذيرش از خواهران

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
يارى

يارى

مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
خاتمى

خاتمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شيخ الاسلامى

شيخ الاسلامى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قرشى

قرشى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
مختارى

مختارى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سالم اغور آباد

سالم اغور آباد

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

مهندسي عمران / دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جليل پور

جليل پور

علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شاهمحمدى

شاهمحمدى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
انگوتى

انگوتى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
فرهاد پور

فرهاد پور

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
غيورى

غيورى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي مکانيک / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
زينالى

زينالى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
انوارى

انوارى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تبريز / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بهنام

بهنام

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
دليران

دليران

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه تبريز / شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
داودى

داودى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فرهادى نيا

فرهادى نيا

زيست شناسي دريا / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
قزوينى

قزوينى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
شكرى قوشه بلاغ

شكرى قوشه بلاغ

رياضيات وکاربردها / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قاسمى حسنكلو

قاسمى حسنكلو

رياضيات وکاربردها / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مقدمى

مقدمى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بخشى زاده

بخشى زاده

رياضيات وکاربردها / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
خليفه پور

خليفه پور

مهندسي پزشکي / موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شكرى

شكرى

اماروکاربردها / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
يغمورى

يغمورى

مهندسي پزشکي / موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ممانى

ممانى

مهندسي نساجي / دانشگاه بناب / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مولايى

مولايى

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
اصلانيان

اصلانيان

علوم مهندسي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
عسگرى

عسگرى

مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
قوجالو

قوجالو

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي اسوه -تبريز / غيرانتفاعي

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شيرازى

شيرازى

بهداشت وبازرسي گوشت / دانشگاه تبريز / شبانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عبداللهى

عبداللهى

مديريت مالي / موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حنيفه

حنيفه

زيست شناسي گياهي / دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شيرازى

شيرازى

مهندسي جنگلداري / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
غنى زاده

غنى زاده

مهندسي معماري / موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نصير زاده

نصير زاده

مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ايزدپناه

ايزدپناه

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
خسرونژاد

خسرونژاد

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ايدرى

ايدرى

مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قلى زاده

قلى زاده

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
صلواتى

صلواتى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عبدالصمد

عبدالصمد

زيست شناسي / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
شيخ الاسلامى

شيخ الاسلامى

مهندسي جنگلداري / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اكبرزاده

اكبرزاده

زيست شناسي / موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی