شوط

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر شوط

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مهرالى محمدامين تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 64
فرازمند پيام تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 70
كريمى حسن انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي پرديس شهيد رجايي - اروميه 3سال کانونی 54
رشادت نيا محمد انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي پرديس شهيد رجايي - اروميه 2سال کانونی 29
محمدپور ميلاد انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي پرديس شهيد رجايي - اروميه 2سال کانونی 42
هاشم زاده اصل ریاضی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي پرديس شهيد رجايي - اروميه 2سال کانونی 32
صبورى ریاضی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي پرديس شهيد رجايي - اروميه 1سال کانونی 20
آرغا تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 55
نقشى حيدرانلو انسانی راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي پرديس شهيد صدوقي - كرمانشاه 3سال کانونی 43
حسن زاده ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 34
شكورى انسانی مديريت دولتي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 25
احمدپور قليكى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 10
محمدى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل خوي) 4سال کانونی 74
اكبرزاده بابورى انسانی مطالعات خانواده / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 19
جعفرى انسانی جغرافيا / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 33
آريامنش تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 52
اوموئى ميلان تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 3سال کانونی 44
احمدپور تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 68
اسماعيل نژاد انسانی جغرافيا / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 12
مصطفائى تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 54
على نژاد انسانی جغرافيا / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 26
حيدرزاده تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 46
عمرپورمصركانلو تجربی زمين شناسي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 86
ولى پور شوطى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 36
قاسمى مصركانلو تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 20
ولى نژاد تجربی مهندسي توليدات گياهي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 54
ويژه تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 1سال کانونی 8
اوموئى ميلان تجربی زيست شناسي / موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي سراج - تبريز 3سال کانونی 21