تكاب

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر تكاب

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مرادپور تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 5
سلطانى بدرلو سپيده انسانی حقوق / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 19
مرادپور تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 5
حياتى محسن تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال کانونی 66
اميرى تماى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 35
شفيعى سيامك ریاضی مهندسي خودرو / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان اذربايجان غربي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 48
رجب زاده امير حسين تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 26
خاكى مهدى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 16
كوهى حسين تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 59
افشارى نژاد رقيه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال کانونی 60
تيمورى واحد انسانی حقوق / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 19
دست رس بهزاد ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 3سال کانونی 56
كاكا برائى تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 19
مرادى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 39
جدى نبى كندى تجربی بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 43
رضا زاده تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 26
كريمى حسن اباد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 31
نصر الهى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 10
مولائى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال کانونی 40
قاسملويان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اراک 5سال کانونی 68
مولائى انسانی روانشناسي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 8
رحمانى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 35
عبدى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
زارعى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 20
سروى همپا انسانی علوم تربيتي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 3سال کانونی 45
رضائى قزقپان تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 37
جهانگيرى انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
جعفرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 17
صديقى اغول بيك ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه بناب / روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 31
مسرور يولقون آقاج ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 39
مدنى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 33
چراغى كرد كندى ریاضی مهندسي پليمر / دانشگاه بناب / روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 15
محمودى قزقپان ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 11
دولتيارى اغول بگ تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 39
فريدى قينرجه تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 39
عزيزى ينگى كند ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه بناب / روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 22
هاشمى چهار طاق انسانی حسابداري / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
رنجبر يولقون آغاج تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 1سال کانونی 18
فتاحى باد محمود تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 25
بحرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل مياندواب) 4سال کانونی 78
محمديان پهلوان تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال کانونی 38
مهدوى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل نقده) 3سال کانونی 51
بهارى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 34
اميدى قجور تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (پرستاري خوي ) 1سال کانونی 19
مصلحى باشبرات انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
اجلالى انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
زارعى ریاضی کارداني معماري / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 1سال کانونی 14
مير زائى چپدره تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 18
جهدى اغول بيك تجربی روانشناسي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 50
شريفى انسانی جغرافيا / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 12
زارعى نخوددره تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 19
شريفى تجربی حسابداري / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 43
محمدى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 18
مدنى ریاضی فيزيک / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 8
بحرى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 21
افروزى آقدره تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 20
شفيعى تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل) 3سال کانونی 54
حياتى چهار طاق تجربی بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 1سال کانونی 24
موسوى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 1سال کانونی 16
فرزين پور تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال کانونی 39
ميرزائى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
باقرى تجربی مهندسي علوم دامي / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 11