قره‌ضياءالدين

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر قره‌ضياءالدين

چراغى مريم

چراغى مريم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نامدار مهديه

نامدار مهديه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
واحديان اسماعيل

واحديان اسماعيل

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

9سال کانونی / 165 آزمون

تجربی
پورعلى سعيد

پورعلى سعيد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
محمدنژاد قناتى معصومه

محمدنژاد قناتى معصومه

حقوق / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
شرفى

شرفى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
آقازاده

آقازاده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
بيرامى

بيرامى

اديان وعرفان / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
صفرى قره ضياالدينى

صفرى قره ضياالدينى

مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اسدزاده

اسدزاده

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زمانلو

زمانلو

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جعفرزاده

جعفرزاده

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
تقى زاده

تقى زاده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
غريب زاده

غريب زاده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

مهندسي عمران / دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
غريب زاده

غريب زاده

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شرفخانى

شرفخانى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

5سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهدى زاده

مهدى زاده

دامپزشکي / دانشگاه اروميه / شبانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

6سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
شيرمحمدى

شيرمحمدى

علوم سياسي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قربانى

قربانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

مهندسي شيمي / دانشگاه مراغه / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شكورپور

شكورپور

علوم اقتصادي / دانشگاه ايلام / شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
احمدزاده

احمدزاده

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
عبداللهى

عبداللهى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خليلى

خليلى

جغرافيا / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
زينالى

زينالى

مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

اماروکاربردها / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

زيست شناسي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
قهرمان زاده

قهرمان زاده

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي اسوه -تبريز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
دنيامالى حاجيلارى

دنيامالى حاجيلارى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سعدى نعلبندى

سعدى نعلبندى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
جليل پورچورسى

جليل پورچورسى

مهندسي فضاي سبز / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نقى پور قره ضياالدين

نقى پور قره ضياالدين

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه مراغه / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

مهندسي جنگلداري / دانشگاه تبريز / شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

ترويج واموزش کشاورزي / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
باقرزاده

باقرزاده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی