قره‌ضياءالدين

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر قره‌ضياءالدين

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
چراغى مريم تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 52
نامدار مهديه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 5سال کانونی 93
واحديان اسماعيل تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 9سال کانونی 165
پورعلى سعيد تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 63
محمدنژاد قناتى معصومه انسانی حقوق / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 31
شرفى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 69
آقازاده تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) 3سال کانونی 49
بيرامى انسانی اديان وعرفان / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 37
صفرى قره ضياالدينى ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 15
اسدزاده ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 16
زمانلو انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي پرديس شهيد رجايي - اروميه 1سال کانونی 18
جعفرزاده تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 32
تقى زاده تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 18
غريب زاده تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل خوي) 1سال کانونی 25
اكبرى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 41
غريب زاده تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 24
شرفخانى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 5سال کانونی 102
ميرزايى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل خوي) 1سال کانونی 19
مهدى زاده تجربی دامپزشکي / دانشگاه اروميه / شبانه دانشگاه اروميه 5سال کانونی 75
حسينى تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 6سال کانونی 105
شيرمحمدى انسانی علوم سياسي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 18
قربانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل سلماس) 1سال کانونی 15
حسين زاده تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران (محل تحصيل كيش) 3سال کانونی 53
اسماعيلى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه مراغه / شبانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 12
شكورپور انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه ايلام / شبانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 8
احمدزاده تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال کانونی 72
عبداللهى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 49
حسينى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 16
خليلى انسانی جغرافيا / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 10
زينالى ریاضی مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز / غيرانتفاعي غيرانتفاعي رشديه - تبريز 1سال کانونی 18
كاظمى ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 15
محمودى تجربی زيست شناسي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 34
قهرمان زاده انسانی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي اسوه -تبريز / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي اسوه - تبريز 1سال کانونی 17
دنيامالى حاجيلارى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 15
سعدى نعلبندى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 4سال کانونی 87
جليل پورچورسى تجربی مهندسي فضاي سبز / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 11
نقى پور قره ضياالدين تجربی علوم ومهندسي خاک / دانشگاه مراغه / شبانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 18
محمودى تجربی مهندسي جنگلداري / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل اهر) 2سال کانونی 31
رستمى تجربی ترويج واموزش کشاورزي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل مياندواب) 1سال کانونی 10
باقرزاده تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي دانشوران - تبريز 1سال کانونی 17