سردشت

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر سردشت

شكوفى هادى

شكوفى هادى

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عبدالهى زيدان

عبدالهى زيدان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حسينى سيد رسول

حسينى سيد رسول

علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
كاله هادى

كاله هادى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كاله سليمان

كاله سليمان

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
رام برزين

رام برزين

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
پيروتى

پيروتى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسماعيل پور

اسماعيل پور

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سعيدى

سعيدى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
ثنايى

ثنايى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رشيدزاده

رشيدزاده

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
عبداله پورى

عبداله پورى

مهندسي معماري / دانشگاه اروميه / روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
كريميان

كريميان

علوم اقتصادي / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خوش مرام

خوش مرام

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
خوبرو

خوبرو

مهندسي صنايع / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خاله نژاد

خاله نژاد

علوم تربيتي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
امين پور

امين پور

مهندسي مکانيک / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پرى

پرى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
يحيى پور

يحيى پور

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

6سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
ابراهيم نژاد

ابراهيم نژاد

زبان وادبيات عربي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عزيزى

عزيزى

مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
سورى

سورى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رضوى

رضوى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آسايش فرد

آسايش فرد

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
بايزيدى

بايزيدى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ملائى

ملائى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
نقشى

نقشى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی