اشنويه

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر اشنويه

رسولى

رسولى

زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
حسينى كوپكلوئى

حسينى كوپكلوئى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
نبى زاده چيانه

نبى زاده چيانه

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
رهبر

رهبر

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
عزوذيمه

عزوذيمه

مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
افسر

افسر

دامپزشکي / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شيخ شرفى

شيخ شرفى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
دانا

دانا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی