اشنويه

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر اشنويه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
رسولى زبان زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 16
حسينى كوپكلوئى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 68
نبى زاده چيانه انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي پرديس شهيد رجايي - اروميه 3سال کانونی 38
رهبر تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال کانونی 78
عزوذيمه ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 14
افسر تجربی دامپزشکي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 10
شيخ شرفى تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 57
دانا تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 41