ماكو

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر ماكو

پورمند سارا

پورمند سارا

حقوق / دانشگاه تبريز / روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
اصغرپور رضا

اصغرپور رضا

مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
هاشم زاده عرفان

هاشم زاده عرفان

مهندسي برق / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
آبخضر زهرا

آبخضر زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
رستم نژاد كليساكندى

رستم نژاد كليساكندى

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
منصورى

منصورى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رضازاده

رضازاده

حقوق / دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
اكبرى اصل

اكبرى اصل

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
بابازاده

بابازاده

مهندسي معماري / دانشگاه هنراسلامي تبريز / روزانه-پذيرش از خواهران

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جعفرى رندى

جعفرى رندى

مهندسي صنايع / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسن زاده

حسن زاده

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
جديدى

جديدى

حقوق / دانشگاه مراغه / شبانه

4سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
رضائى اقدم

رضائى اقدم

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
محرم زاده

محرم زاده

علوم تربيتي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
اسدى

اسدى

مهندسي معماري / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جبارى بازرگان

جبارى بازرگان

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فاطمى

فاطمى

حسابداري / دانشگاه گنبد / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
كريم خانى

كريم خانى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسدى فر

اسدى فر

مهندسي عمران / دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زينالى

زينالى

علوم اقتصادي / دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
عدالتى

عدالتى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
رضانژاد

رضانژاد

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دهقانى

دهقانى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
محرم زاده

محرم زاده

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محمدپوراصل

محمدپوراصل

زيست شناسي / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فرهنگى قلعه جوقى

فرهنگى قلعه جوقى

دامپزشکي / دانشگاه اروميه / شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مصركانلو

مصركانلو

مهندسي عمران / دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
على اقدم

على اقدم

مديريت بازرگاني / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
تقى نژاد

تقى نژاد

رياضيات وکاربردها / دانشگاه بناب / روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
ابراهيم پور

ابراهيم پور

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه تبريز / روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه تبريز / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جعفرزاده

جعفرزاده

مديريت دولتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
باقرزاده

باقرزاده

زيست شناسي گياهي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قربانپور

قربانپور

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
صلاحى

صلاحى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مهدى پور

مهدى پور

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدى بازرگان

محمدى بازرگان

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
تقى زاده

تقى زاده

زيست فناوري / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی