بوكان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر بوكان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
الماسى عادل تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 27
اسدى طومارآغاج سامان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال از دوم دبيرستان 60
نيكزاد اسكندر ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
حاجى اسماعيل پور زانيار تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 62
تابناك پيمان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 58
فتح الهى هادى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 61
حسينى سيده الهام زبان زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 17
احمدى اسدالله تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 56
فتح اله زاده يكشوه سوما تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 56
اسدى طوما آغاج ابراهيم تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال از اول دبيرستان 78
عباسى امير تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال از اول دبيرستان 72
وطن پرست ايرانى سعيد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال از اول دبيرستان 77
قادرى اسماعيل تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال از چهارم دبيرستان 16
عزيزى اصلان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 13
كاظمى مكرى سيده صبور تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال از اول دبيرستان 63
عليزاده شيما تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال از دوم دبيرستان 45
كتانى رسول ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 35
حسين پور يونس تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 32
ولدپور ميلاد تجربی بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 21
چوپانى معصومه تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 44
عقابى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 5سال از سوم راهنمايي 75
باباخانى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال از اول دبيرستان 54
سعيدى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
اسمعيل سرخ تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 4سال از اول دبيرستان 72
سيدقاسمى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
خورند ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
فتحى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 23
عباسى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 50
رستمى بوكانى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 25
رحيمى زبان زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
ليلى پور حاجى لك تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 5سال از سوم راهنمايي 54
حسينى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 32
نقشبندى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
اسمعيل زاده اقدم انسانی روانشناسي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 40
رحيمى انسانی روانشناسي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
باريك گوگجلو تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 34
قادررشى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 42
محمدى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 38
حمه خانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال از اول دبيرستان 83
قاسمى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال از دوم دبيرستان 49
محمدى انسانی حقوق / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 16
محمودزاده تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 50
شهسوارى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 23
اسماعيل پور زبان اموزش زبان انگليسي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 19
ارغوان تجربی بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 18
موسى زاده تجربی کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 28
محمودزاده تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 4سال از اول دبيرستان 69
حسنيانى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 42
خليفه زاده تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال از اول دبيرستان 50
قادرى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 26
رحمان نژاد تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 48
كرمى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال از سوم راهنمايي 73
رحميان اصل تجربی شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 5سال از سوم راهنمايي 83
عليمى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 39
رحمانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 47
حيدرزاده تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل بوكان) 3سال از دوم دبيرستان 28
كريمى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل بوكان) 2سال از سوم دبيرستان 24
على پورى تجربی تکنولوژي پزشکي هسته اي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 37
رحيمى تجربی کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال از سوم دبيرستان 21
هاشمى باشبرات ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 19
عزيزى ساريجه تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل بوكان) 4سال از اول دبيرستان 54
محمد رحيمى انسانی مطالعات خانواده / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 29
رسول نژاد ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 18
كرد ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 10
اسماعيل پور تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال از اول دبيرستان 65
پشت درى تجربی دامپزشکي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 4سال از اول دبيرستان 67
سهرابى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
اسماعيلى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال از اول دبيرستان 71
امينى كانى سيران تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 38
سعيدى بيچنلو تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
خضرى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 29
صوفيان ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 19
قادرى ریاضی مهندسي راه اهن / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 27
مهدى على آبادى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل بوكان) 4سال از اول دبيرستان 54
رحيمى احمدآبادى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل بوكان) 3سال از دوم دبيرستان 59
جماليان تجربی دامپزشکي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 34
رحيمى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال از دوم دبيرستان 49
حبيب زاده بوكانى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 5سال از سوم راهنمايي 74
بسطامى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل مياندواب) 2سال از سوم دبيرستان 37
بايزيدى عيسى كند تجربی اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 18
صديق تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال از اول دبيرستان 72
خاصى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل مياندواب) 1سال از چهارم دبيرستان 25
خدائى تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 31
شريفان تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل مياندواب) 1سال از چهارم دبيرستان 18
عبداله نژاد تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال از دوم دبيرستان 50
كدخدا تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال از اول دبيرستان 65
شريف نژاد انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 17
مهرنوايى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل مياندواب) 1سال از چهارم دبيرستان 17
رحيم پور تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 52
امين پور تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند) 1سال از چهارم دبيرستان 11
امينى سيوچ تجربی هوشبري / دانشکده علوم پزشکي خمين / روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 1سال از چهارم دبيرستان 11
شاهى سرا تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 18
رسول زاده ریاضی فيزيک / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 26
صادقى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 23
احمديان تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 46
اديب حسامى تجربی دامپزشکي / دانشگاه اروميه / شبانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 25
سهرابى باغچه تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
مصطفى زاده تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 37
مدديان تجربی دامپزشکي / دانشگاه اروميه / شبانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 12
رسول نيا تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 42
صالحى تجربی بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 19
محمدى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال از اول دبيرستان 60
فتاحى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال از دوم دبيرستان 42
احسنى تجربی زيست شناسي / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 21
اسفنديارى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 25
قادريان تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد) 3سال از دوم دبيرستان 39
اسماعيل پور تجربی بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 2سال از سوم دبيرستان 28
آسن تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد) 3سال از دوم دبيرستان 44
كريم غلامعلى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 23
مبينى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 20
رحمانى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل خوي) 2سال از سوم دبيرستان 22
مام خضرى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال از سوم دبيرستان 30
آلى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 46
لگزى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) 2سال از سوم دبيرستان 13
پناهيده تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال از دوم دبيرستان 49
قادرى تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 4سال از اول دبيرستان 27
بادزهره تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) 1سال از چهارم دبيرستان 18
محمدى برده زردى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل اهر) 1سال از چهارم دبيرستان 19
اسعدى تجربی مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 20
عليزاده تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
صانعى تجربی زيست فناوري / دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 3سال از دوم دبيرستان 54
كريمى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 29
ابراهيمى تجربی مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 17
مهمان نواز تجربی مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال از دوم دبيرستان 36