مياندوآب

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر مياندوآب

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
دروگريان محمد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 61
اردشيرى پويا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 56
مختاروند محمد تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 82
نصرت پور مرتضى ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 40
كريمى كامياب ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 48
نورمحمدى على ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 45
مولائى داش تپه على ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 45
رنجبران كيميا انسانی روانشناسي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 21
حسن زاده رقيه ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان اذربايجان غربي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 12
حبيبى فاطمه انسانی حقوق / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 5سال کانونی 80
بابايى اميرحسين ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 52
عزيزى نسرين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 64
خليل پور تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 5سال کانونی 71
سليمانى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 98
نجفى ملك آباد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 20
كريم زاده تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 102
منيرى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال کانونی 90
اسمعيلى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 40
پورعلى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 5سال کانونی 86
افشارى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 27
سعيدى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 61
پرده ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 3سال کانونی 56
رحمانيان تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / پرديس خودگردان-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريز دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 14
خامنه ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 5سال کانونی 95
عليپور تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 41
سليمانى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان علوم پزشکي مازندران - ساري -(محل تحصيل رامسر) 5سال کانونی 76
اسدى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 23
عبدلى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
رجبى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 50
اسمعيلى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 19
احمديارى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 48
سيفى هنر نقاشي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 11
حبيبى مقدم ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 45
طاهرى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 37
حيدرى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 43
نصيرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 57
حاجى محمدى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 58
قربانى انسانی مترجمي زبان عربي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 17
مظلوم ریاضی مهندسي اپتيک وليزر / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 36
قلندرى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال کانونی 53
فتحى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 4سال کانونی 65
چابك ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 19
اصغريان تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 24
قربانى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه بناب / روزانه دانشگاه بناب 5سال کانونی 90
حسين پور ریاضی مهندسي برق / دانشگاه بناب / روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 35
شكرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل مياندواب) 3سال کانونی 38
باكمال تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 35
خدابنده ریاضی مهندسي اپتيک وليزر / دانشگاه بناب / روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 34
باباپور انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 43
آقاجانزاده مياندوآب ریاضی مهندسي اپتيک وليزر / دانشگاه بناب / روزانه دانشگاه بناب 5سال کانونی 94
اسدزاده تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل مياندواب) 3سال کانونی 53
شكرى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 41
فرجى ریاضی فيزيک / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 46
محمديان ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 3سال کانونی 37
نصيرى زاده فسندوز تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 19
افشنگ انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 5
قربانى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه بناب / روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 24
على فام ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 23
آزادى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 8
قربانى انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 23
پورقنبر انسانی علوم سياسي / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 21
حضرتى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 38
عزيزى ریاضی مهندسي کامپيوتر / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 17
عليزادگان ریاضی فيزيک / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 42
عيوضى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 83
مظلوم تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 5سال کانونی 69
باستانى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 21
مهربانى تجربی روانشناسي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 17
ايراهيميان تجربی دامپزشکي / دانشگاه اروميه / شبانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 19
شكورى تجربی حسابداري / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 56
جهانى تجربی بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 4سال کانونی 66
صادقى تجربی دامپزشکي / دانشگاه اروميه / شبانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 15
خيرى تجربی مديريت دولتي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 21
خيرى تجربی مديريت دولتي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 7سال کانونی 134
عزيزى تجربی مديريت دولتي / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 19
اسكندرى انسانی تاريخ / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 21
رضايى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 30
محمدى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 22
نويدى تجربی روانشناسي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) 2سال کانونی 30
ايمانى باش بلاغ تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 39
عباسى تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه مراغه / شبانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 17
توفيق تجربی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل مراغه) 7سال کانونی 118
سلطان زاده تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 59
لطفى آذر تجربی زمين شناسي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 16
رمضان پور تجربی علوم ومهندسي خاک / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 9
عباسخواه تجربی مهندسي توليدات گياهي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل مياندواب) 1سال کانونی 18
ساجد تجربی علوم ومهندسي خاک / دانشگاه مراغه / شبانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 10