مهاباد

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر مهاباد

چيره سربرز

چيره سربرز

مهندسي معماري / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
مامندپور رامين

مامندپور رامين

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
خالدتاج روژان

خالدتاج روژان

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

7سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
خنده رش محمد

خنده رش محمد

حقوق / دانشگاه تبريز / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مولانى محمد

مولانى محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
محموداقباش فاطمه

محموداقباش فاطمه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ابوبكرى آرام

ابوبكرى آرام

مهندسي مکانيک / دانشگاه تبريز / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
كيوانى آرام

كيوانى آرام

حقوق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
عبدالهى عبداله

عبدالهى عبداله

مهندسي برق / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بهروز آرمان

بهروز آرمان

مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمد پورى شبنم

محمد پورى شبنم

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
شريفى

شريفى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
حق نويس

حق نويس

راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
فضلى پور پاشابگ

فضلى پور پاشابگ

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بهنيا

بهنيا

علوم کامپيوتر / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

6سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
عليپور

عليپور

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
باريكان

باريكان

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سوجه

سوجه

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تبريز / شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
رشيدى

رشيدى

شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عينى

عينى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي

4سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
كوكه اى

كوكه اى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شاهى لاچينى

شاهى لاچينى

مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
اسمعيل پور

اسمعيل پور

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شاشانى

شاشانى

مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ميرزايى كهق

ميرزايى كهق

علوم اقتصادي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

مهندسي نفت / دانشکده فني ومهندسي گرمسار / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مصطفى زاده

مصطفى زاده

مهندسي مکانيک / دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
پاك زاده

پاك زاده

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
كيخسروى

كيخسروى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ولزى

ولزى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / ظرفيت مازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رسولى

رسولى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شيخه

شيخه

مهندسي مکانيک / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مهربان

مهربان

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
عبداله زرگه

عبداله زرگه

حسابداري / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
جوانمرد

جوانمرد

علوم ورزشي / مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ميره

ميره

حسابداري / دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
خانه بيگى

خانه بيگى

مديريت بازرگاني / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
بشارتى

بشارتى

علوم تربيتي / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
احمددخت

احمددخت

مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مينه زاده

مينه زاده

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
زورمند

زورمند

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
خضرى

خضرى

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ميكائيلى

ميكائيلى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
چوكل زاده

چوكل زاده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
همينى

همينى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اخشيع

اخشيع

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ايرازه

ايرازه

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رشى

رشى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رسول زاده

رسول زاده

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آسيابى

آسيابى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صديقى

صديقى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مدرسى

مدرسى

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قهرمانى

قهرمانى

دامپزشکي / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
زندى فر

زندى فر

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رسول مروت

رسول مروت

مهندسي پليمر / دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مام عبداله

مام عبداله

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
غوسى

غوسى

مخابرات والکترونيک دريايي / دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صبورى

صبورى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمد كريمى

محمد كريمى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
سليميان

سليميان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قاضى

قاضى

علوم اقتصادي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
كرامتى

كرامتى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عبداله پوران

عبداله پوران

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسن

حسن

فيزيک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
عربى

عربى

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عبداله زاده

عبداله زاده

کارداني معماري / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمد كريمى

محمد كريمى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

روانشناسي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

مهندسي معماري / موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فرامرز پور

فرامرز پور

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه تبريز / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شجاعتى

شجاعتى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رئوفى

رئوفى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بلاژ

بلاژ

زيست شناسي گياهي / دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
تاپاك

تاپاك

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مقدمى اصل

مقدمى اصل

زيست شناسي جانوري / دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ارج

ارج

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خيرخواه

خيرخواه

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی