مهاباد

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر مهاباد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
چيره سربرز ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 44
خالدتاج روژان تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 7سال کانونی 93
خنده رش محمد انسانی حقوق / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 12
مولانى محمد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 60
محموداقباش فاطمه تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 58
ابوبكرى آرام ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 63
كيوانى آرام انسانی حقوق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 39
عبدالهى عبداله ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 22
بهروز آرمان ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 17
محمد پورى شبنم ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 4سال کانونی 81
شريفى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 27
محمدى تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 57
فضلى پور پاشابگ تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 34
بهنيا ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 6سال کانونی 43
عليپور انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 9
سوجه ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 29
رشيدى تجربی شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 19
كوكه اى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) 2سال کانونی 16
شاهى لاچينى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 40
اسمعيل پور تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 21
شاشانى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 27
ميرزايى كهق انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 23
محمدى ریاضی مهندسي نفت / دانشکده فني ومهندسي گرمسار / روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 1سال کانونی 16
مصطفى زاده ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 26
كيخسروى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 3سال کانونی 33
ولزى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / ظرفيت مازاد-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال کانونی 56
رسولى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 33
شيخه ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 16
عزيزى تجربی شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 23
مهربان تجربی کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 15
كريمى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 70
عبداله زرگه انسانی حسابداري / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 11
جوانمرد انسانی علوم ورزشي / مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / شبانه مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند (وي‍ژه خواهران) 1سال کانونی 22
حيدرى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 21
ميره انسانی حسابداري / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 29
خانه بيگى انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 12
بشارتى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 22
احمددخت ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 28
مينه زاده انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 18
خضرى تجربی کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 33
رمضانى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 15
ميكائيلى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 49
چوكل زاده تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 20
همينى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 44
اخشيع تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 18
ايرازه ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 25
رشى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
رسول زاده تجربی کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 18
آسيابى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 14
صديقى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 14
مدرسى تجربی کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 18
قهرمانى تجربی دامپزشکي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 5
زندى فر ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 10
رسول مروت ریاضی مهندسي پليمر / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 16
مام عبداله تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 18
غوسى ریاضی مخابرات والکترونيک دريايي / دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 2سال کانونی 27
عزيزى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 39
صبورى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل بوكان) 1سال کانونی 19
قادرى تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 19
محمد كريمى انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 12
سليميان تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 18
قاضى انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 9
كرامتى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه بناب / روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 16
عبداله پوران تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (پرستاري خوي ) 3سال کانونی 40
يوسفى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل نقده) 1سال کانونی 17
محمدى انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 17
حسن ریاضی فيزيک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 28
عربى ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
عبداله زاده ریاضی کارداني معماري / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 1سال کانونی 15
محمد كريمى انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 13
رحيمى تجربی روانشناسي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 17
فرامرز پور تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 19
ابراهيمى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 10
شجاعتى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 18
رئوفى تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 16
بلاژ تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 5
تاپاك تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 37
مقدمى اصل تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 24
ارج تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 19