خوي

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر خوي

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
پلچى على تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 25
روشن چمران تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال کانونی 86
قاسمى ميرمحمد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 6سال کانونی 121
نجف نوه سى مهديه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 23
محتشمى محمدامين ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 37
شجاعى سحر انسانی حقوق / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
رنجبرى قراجهء پريسا انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي پرديس نسيبه - تهران 2سال کانونی 42
نادرعلى سالار تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 44
ولى اله زاده ميرضياء تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 9سال کانونی 170
جهانگيرى عرفان تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 19
ابراهيمى فاطمه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 9سال کانونی 175
محبوبى عطا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 24
نصيرى هانيه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 90
جعفرى پوريا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 6سال کانونی 127
عيوضلو سمانه انسانی روانشناسي / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
اسمعيل ذبيحى خديجه انسانی دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي پرديس شهيد باهنر - همدان 3سال کانونی 68
حاجى حسينلو فاطمه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 84
عادلى بهرام فائزه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 81
رزمى ديزج مهناز انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي پرديس علامه طباطبايي - اروميه 3سال کانونی 51
ليثى فريما تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 65
حاجى حسينلو مهدى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 21
اباذرلو جواد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 43
سرخوش شايان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 65
جلالت پارس عليرضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 47
روشن بهمن تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال کانونی 86
جعفرصادقى پورناكى الناز انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي پرديس نسيبه - تهران 2سال کانونی 45
صدرايى محمود تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 59
موسوى نژاد زهراسادات تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 84
ذاكرى ميرمحمدمعين ریاضی فيزيک / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 21
قاسمى مهدى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان اذربايجان غربي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 24
اسمعيل لو ميلاد ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 21
احمدى هادى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال کانونی 60
گل صنم لو ليلا انسانی روانشناسي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 41
قلى زاده فائزه انسانی حقوق / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 38
وليزاده محدثه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 58
پورمحمد سجاد تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 5سال کانونی 96
ورمزيار شاهين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 48
غفارپور خويى سهيلا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال کانونی 83
طالبى عرفان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 55
دوزچى زاده سينا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايلام 6سال کانونی 87
جهانگيرى برهان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال کانونی 62
استعدادى مهديه تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / مناطق محروم-بومي استان اذربايجان غربي دانشگاه علوم پزشکي اروميه 6سال کانونی 122
طالبى جعفرصادق تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 42
مهرى محبوبى محمد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 6سال کانونی 88
برودكى هانيه هنر ارتباطتصويري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 50
موسوى رقيه تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 22
افشانى مهران ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 7سال کانونی 137
سالارى نيا انسانی روانشناسي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 24
مدرومى آغباش انسانی مديريت دولتي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 16
نجفى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 8سال کانونی 156
محمدپور تجربی تکنولوژي پرتودرماني / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 31
خليلى انسانی حسابداري / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 23
سرشته تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 7سال کانونی 131
ميرزايى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 33
قره محمدلو ریاضی فيزيک / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 35
اسمعيل لو ریاضی اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز 3سال کانونی 41
توپچيان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه 5سال کانونی 81
پيربوداقى تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 37
ميرصالحى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 60
دودكانلوى ميلان تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 22
موكبى انسانی حقوق / دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / غيرانتفاعي-نيمسال دوم دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) - مشهد 8سال کانونی 140
مقدسى كوزه كنان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 19
نعمتى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 3سال کانونی 56
رنجبرى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 8سال کانونی 144
سالك نيا ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 5سال کانونی 91
صمدنژاد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 17
شريفى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 18
على ويرديلو انسانی حقوق / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 19
كاظم زاده شهانقى ریاضی مهندسي پليمر / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 44
قصاب انسانی روانشناسي / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 44
شعبانلويى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 6
قرالو انسانی علوم تربيتي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 38
كريم خانى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 33
خليل زاده تجربی شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 7سال کانونی 128
شكورى تجربی دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي پرديس نسيبه - تهران 5سال کانونی 86
رنجى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 81
اباذرى تجربی دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي پرديس نسيبه - تهران 4سال کانونی 73
برخه تجربی دامپزشکي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 35
پورسيستانى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 88
عبدالهى انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي پرديس شهيد رجايي - اروميه 1سال کانونی 12
پاكى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 18
ابوطالب نژاد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 31
عليزاده ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 4سال کانونی 77
محمدعليزاده تجربی اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي پرديس نسيبه - تهران 3سال کانونی 52
محسن زاده انسانی علوم تربيتي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 30
فتحعلى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 45
درستى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 42
جعفرزاد انسانی علوم تربيتي / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 18
اسفنديارى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 6سال کانونی 115
اسحقى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 5سال کانونی 96
موسوى اصل تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 18
نجفى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 31
فروتن تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 21
حاجى حسينلو تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 8سال کانونی 117
حسينى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 62
غفارى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال کانونی 72
پاسبانى اصل تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 7سال کانونی 121
شاهرخى كاخكى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 28
ميرطالبى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 36
اعرابى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 5سال کانونی 89
سيدانورى تجربی دامپزشکي / دانشگاه اروميه / شبانه دانشگاه اروميه 5سال کانونی 78
مرادلو ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 17
بهلول زاده تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 53
دهقان زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 47
مرندى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 24
حسينى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 7سال کانونی 134
قره گوزلو ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 51
شكارى تجربی دامپزشکي / دانشگاه اروميه / شبانه دانشگاه اروميه 5سال کانونی 79
تقى زاده ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 7
ميركائلى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 18
حسينعلى زاده تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 8سال کانونی 152
خاصه تراش انسانی جغرافيا / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 32
نصيرزاده انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
گلعذارى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 30
نادرعلى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 15
مرشد ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 5سال کانونی 95
حق پرست ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 34
رستمى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 55
مقدم انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 21
محمدپور ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 19
مهديزاده انسانی علوم سياسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 21
منجمى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (پرستاري خوي ) 3سال کانونی 46
محمدخليل تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 6سال کانونی 93
مولافر ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 26
تقى زاده ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 3سال کانونی 52
نجفى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 45
حاجى حتم لو تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 25
سخائيان تجربی کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 49
حيدرى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 4سال کانونی 68
حاتمى مرندى تجربی دامپزشکي / دانشگاه اروميه / شبانه دانشگاه اروميه 5سال کانونی 59
زينالى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 32
بابالو ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 17
نژادغلامعلى چورسى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 19
مختارزاد تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 5سال کانونی 99
قدرتى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 37
محمدى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 35
نظرزاده تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 19
زاهد ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 14
درستى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل خوي) 3سال کانونی 66
مباركى تجربی روانشناسي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 5سال کانونی 79
بهرامى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 17
قاسمى خوئى انسانی جغرافيا / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 30
كرم زاده ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال کانونی 30
حسنلو ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 24
بهروزى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 42
شوريكى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه نيشابور / روزانه دانشگاه نيشابور 3سال کانونی 59
كريم خانى ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 46
ارده شيرى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 17
زينالى اقدم ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 37
سيدصدقيانى تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 7سال کانونی 126
فتحعلى زاده هنر هنراسلامي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 10
مرندى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل خوي) 5سال کانونی 70
حسن نوه سى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل خوي) 4سال کانونی 69
بابازاده انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل خوي) 1سال کانونی 18
محمدلو انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 19
رسولى زاده تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 3سال کانونی 45
عبدالحسين زاده سنگر تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 17
مصطفى پور تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل خوي) 2سال کانونی 41
عيوض ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 17
طاهرلو انسانی زبان وادبيات ترکي اذري / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
جعفرپور تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 4سال کانونی 86
ظريفى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال کانونی 44
سليمانى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 38
ورمزيار تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (پرستاري خوي ) 2سال کانونی 29
سلماسى تجربی مديريت جهانگردي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال کانونی 34
شاطوئى قارنجه تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 32
مدينهء تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 3سال کانونی 59
مهدى زاده تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل خوي) 2سال کانونی 31
خوش سيرت ریاضی مهندسي پليمر / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 5سال کانونی 82
اكبرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل خوي) 1سال کانونی 18
كاظم عليلو تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل سلماس) 3سال کانونی 55
محمدلو تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 19
عظيمى كيا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 4سال کانونی 78
گلوانى ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه هنراسلامي تبريز / روزانه-پذيرش از برادران دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال کانونی 28
قديمخانى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 14
اصغرزاده تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 6سال کانونی 110
ارزنلو ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه هنراسلامي تبريز / روزانه-پذيرش از خواهران دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال کانونی 27
ضيافتى ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 43
يعقوبى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 51
محمدباقرى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (پرستاري خوي ) 1سال کانونی 19
فخرى تجربی علوم وصنايع غذايي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 49
صبرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل سلماس) 4سال کانونی 54
امامى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل نقده) 2سال کانونی 37
رضايى بدرش تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 3سال کانونی 60
نمكى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 58
ملاقاسمى ریاضی کارداني معماري / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 1سال کانونی 24
كريم لو ریاضی چندرسانه اي / دانشگاه هنراسلامي تبريز / روزانه-پذيرش از برادران دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 24
صفرعليزاده تجربی هوشبري / دانشکده علوم پزشکي خمين / روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 1سال کانونی 20
صفائى كيا ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 7
يوسفى ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 17
صفرزاده ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 5سال کانونی 89
حاجى جعفرى ریاضی چندرسانه اي / دانشگاه هنراسلامي تبريز / روزانه-پذيرش از برادران دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 22
ابوذرى خوئى ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه هنراسلامي تبريز / روزانه-پذيرش از برادران دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال کانونی 36
على زاده تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 5سال کانونی 65
كريم زاده ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل مياندواب) 1سال کانونی 21
مومن تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 13
نقى لو تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل خوي) 3سال کانونی 51
عزيزى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل خوي) 1سال کانونی 7
درستى تجربی حسابداري / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 27
مرشد ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 24
نقى لو ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 25
حسين زادگان تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 71
موسى نژاد تجربی زمين شناسي / دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 29
شبانى تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 24
عباسى مورودى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل خوي) 4سال کانونی 62
گلعذاريان تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 36
محبى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل خوي) 1سال کانونی 11
شادفر تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 30
پورسيستانى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شيراز / مجازي دانشگاه شيراز 1سال کانونی 10
اسمعيل لو تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 10
سبحان وردى تجربی کتابداري درشاخه پزشکي / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 1سال کانونی 14
پاشائى تجربی بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 4سال کانونی 81
هاشمى ریاضی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / شبانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل قم) 3سال کانونی 47
على ميرزالو تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
على محمدى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 18
آيرملوى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 1سال کانونی 10
باباپور تجربی بهداشت وبازرسي گوشت / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 62
صفرى تجربی بهداشت وبازرسي گوشت / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 21
پورمحمد ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل مياندواب) 1سال کانونی 9
خسروانى تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 19
حسن نژاد آيزلو تجربی بهداشت وبازرسي گوشت / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 47
سيدپيرى تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 21
ابوذرى اصل تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 20
اكبرلو تجربی مهندسي علوم دامي / دانشگاه ايلام / روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 18
خادم حسينى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / مجازي دانشگاه صنعتي سهند _تبريز 1سال کانونی 12
قلجى تجربی کتابداري درشاخه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 21
سهمانى اصل تجربی حسابداري / موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي زند دانش گستر - شيراز 1سال کانونی 19
محمدزاده تجربی بهداشت وبازرسي گوشت / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
قلى نژاد قناتى تجربی زمين شناسي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 4سال کانونی 68
حبشى تجربی حسابداري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 4سال کانونی 57
بهروزى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي دانشوران - تبريز 3سال کانونی 61
بايرامى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 15
لكء تجربی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل خوي) 1سال کانونی 12
شهباززاده تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 4سال کانونی 62
محمدلو تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 41
اقتباس تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 18
زمهريرلو تجربی علوم ومهندسي خاک / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 50
صمدى تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي ميزان - تبريز 2سال کانونی 15
ورمزيار تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي صبا - اروميه 1سال کانونی 15
صحرائى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 1سال کانونی 18
موسوى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 5سال کانونی 91
سيدانورى تجربی زيست فناوري / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 1سال کانونی 20
الهيارى نژاد تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي صبا - اروميه 1سال کانونی 19
مهدى زاده تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 2سال کانونی 24
افشارنيا تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 2سال کانونی 21
شريفلو تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 2سال کانونی 23
خدايارى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي صبا - اروميه 1سال کانونی 7
جليلى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي صبا - اروميه 1سال کانونی 9