اروميه

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر اروميه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
نقشى حيدرانلو ميلاد انسانی حقوق / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 36
احمدى آذر گل آرا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 60
واحدى عاطفه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
قاسم نژاد محسن انسانی حقوق / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
رسوليان آروين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال از دوم دبيرستان 61
حسنى امير حسين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 5سال از سوم راهنمايي 64
صاحب الزمانى محمدعلى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 54
حسن پور ياسر تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 24
زهى سعادت صهباء ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 45
بوشهرى پانيذ تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 36
شعبانى سلطانمرادى فائزه ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
صارمى كوزه گران آيدين ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 32
اسدى قراباغى مليكا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 36
ناطقيان هومن تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 56
زرزا راميار ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
عابدينى توحيد ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 5سال از سوم راهنمايي 91
علايى فرد احمدامين ریاضی مهندسي برق / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
اميرلو اميررضا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 70
يزدى زاده سروين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 8سال از پنجم دبستان 120
محمدى عرفان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 36
صالحى صدقيانى مهشاد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 42
مطلم ثنا ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
عليزاده كشتيبان احسان ریاضی مهندسي برق / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
واحد قره باغ رضا ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
آرنك پور محمدمهدى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 45
محمدى هاتف تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال از اول دبيرستان 57
فيضى زرك آباد مهدى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
دست شسته آرش تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 35
صميميان نگار ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
بلال زاده مبينا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 57
روشن ميلانى بهراد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال از اول دبيرستان 69
ايمان بيگى احسان ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
شاهنى بهنام ریاضی مهندسي پليمر / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 42
احمدى رضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 54
حاجى عليلو يوشانلوئى سولماز ریاضی مهندسي پليمر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
بيتى آيدنلو على ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 49
محرر محمد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 46
نيك اختر گل آرا تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال از اول دبيرستان 64
رشيدى شاهين آباد نيما تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 57
حسين زاده سلطان احمدى پيمان ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 35
تمرزاده بالكان برهان ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 19
خرسندى حميدرضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 49
تيمورى عليرضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 45
تقى پور فرزام ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال از اول دبيرستان 67
طوسى سينا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 5سال از سوم راهنمايي 89
فتحى امين ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 3سال از دوم دبيرستان 29
رحيمى هاله تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال از اول دبيرستان 65
رحيم خانى اميرحسين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 5سال از سوم راهنمايي 76
رضوى خواه ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 47
خدادادى زهرا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 50
فضلعلى زاده نساء تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال از اول دبيرستان 69
قربانى امين تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال از اول دبيرستان 61
ميرزايى كوثر انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
زارع اندريان فاطمه ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 6سال از دوم راهنمايي 110
مقصودى قجلو سيده رها انسانی حقوق / دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 3سال از دوم دبيرستان 62
بهادرى اسماء تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 52
پرويشى عاطفه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 25
محسن زاده الهه تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال از اول دبيرستان 78
قاسمى آذر امين ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 65
مختارى سينا ریاضی مهندسي خودرو / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان اذربايجان غربي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال از چهارم دبيرستان 25
الهيارى ايگدير على تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 58
ايريلو ثنا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال از دوم دبيرستان 47
امينى ربطى سيده سودا انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
چايچى سلماسى سالار تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال از سوم راهنمايي 64
كوفى هانيه انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
عليزاده يوالار تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال از سوم دبيرستان 39
بشيرى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 41
وهاب زاده تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) 3سال از دوم دبيرستان 45
ميرعلى اصغرزاده تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 54
معصومى قره قشلاقى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 4سال از اول دبيرستان 62
معروف گلشانى انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 32
لعلى شهسوار تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 56
صمدى عربلوى دره انسانی حسابداري / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
فرمانى انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 25
عزيز زاده انگنه ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 26
رضا زاده تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال از اول دبيرستان 62
ماهان انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
پروينى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 29
صوفى شرونيان ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
رضايى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال از اول دبيرستان 73
نادر بابائى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
هادى انسانی روانشناسي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 40
نژادى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه 6سال از دوم راهنمايي 88
مرادى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 39
مناف زاده كهريز تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال از اول دبيرستان 72
مختارى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 24
پيرايش تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال از اول دبيرستان 68
نعمتى سوگلى تپه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 51
عليزاده يوالارى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
شاه محمدى قره باغ ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
بدلى انسانی روانشناسي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
زرين تره مراجل ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 22
فاخرى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 34
ميرزائى اسگنديان تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 36
ارشدى فرد تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال از دوم دبيرستان 44
موسوى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 41
پوراصغر تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 37
كرمى قزلجه ميدان ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان اذربايجان غربي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 4سال از اول دبيرستان 51
خيرجو ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 18
قصبه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 46
وجدى قبچاق تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال از سوم راهنمايي 84
وجدان تمر ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه هنراسلامي تبريز / روزانه-پذيرش از خواهران دانشگاه هنر اسلامي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 41
اسكندرى چوبتراش ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 31
داننده سارى بيگلو ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 12
زينالى زرگ آباد تجربی شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
اعتماديان انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 33
سبحانى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 28
هاشم پور انسانی جغرافيا / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
عبدالله زاده انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 22
دودكانلوى ميلان ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
محمدى تجربی شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال از اول دبيرستان 74
عليزاده انسانی علوم سياسي / دانشگاه ياسوج / شبانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 25
غفارى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 47
قديمى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 24
جوان تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز 4سال از اول دبيرستان 73
خوش نظر ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
خدائى حاجى پيرلو تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 31
صفائى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
محمدحسين خوش اندام ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
توفيق تجربی شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 6سال از دوم راهنمايي 108
رضاپور تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 34
اكبرى انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
منتظر تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 4سال از اول دبيرستان 70
اشرفى انسانی مديريت دولتي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 25
پناهى تجربی اعضاي مصنوعي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال از اول دبيرستان 75
آقا زاده ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 24
صولت ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 31
حسين خانى رضائيه ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 35
دانائى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
حيدرى انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 22
كريمى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
فراز خواه ثانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
على شيرى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 45
كيكاوسى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 44
بهرامى مياوقى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 4سال از اول دبيرستان 48
برزگر تجربی شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز 7سال از اول راهنمايي 99
قلى زاده انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 25
جودى ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 36
خلف خانى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
پينه چيان آذر ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 4سال از اول دبيرستان 70
شكرى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
ميرزائى تجربی روانشناسي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
انصارى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 20
رضازاده طلاتپه ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 34
ميرزائى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 24
حاتمى ژار آباد انسانی علوم تربيتي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
عبدالى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 11
سليقه ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
سرخانى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
مهدى زاده آباجلو تجربی دامپزشکي / دانشگاه اروميه / شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
اسعدى شيشوان ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 32
صراف زاده ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
بابائى ملك طالش ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 23
محمودى تك آغاج ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 36
يوسفى ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
ابراهيمى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
سمرقندى مطلق ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
بابازاده پر انسانی مديريت دولتي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 10
رضائى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 36
اكبرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 16
شهروز انسانی روانشناسي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / شبانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 16
مصفا ریاضی حسابداري / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
خسرو زاده ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 21
على پورينگجه ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 35
آذربى انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
عليپور بزرگ آباد تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 6سال از دوم راهنمايي 77
اروجى ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 26
حقدوست قهرمانلو ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 4سال از اول دبيرستان 63
ترقى نازلو ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 39
احمد اقدمى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
فانى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 4سال از اول دبيرستان 65
سيلانى فر ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
درويش زاده ريكان انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 24
عباس نژاد تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 23
ديدانلو ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
ميرآقائى تجربی کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 21
عباسى نسب ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 23
حورى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 4سال از اول دبيرستان 55
ضرغامى سلطان احمدى تجربی دامپزشکي / دانشگاه اروميه / شبانه دانشگاه اروميه 6سال از دوم راهنمايي 101
مولايى اوخچلار ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
فرازخواه ثانى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 17
ميرزائى قره قشلاقى انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 36
خليلى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 1سال از چهارم دبيرستان 21
كيخسروى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 11
خرسندى تجربی دامپزشکي / دانشگاه اروميه / شبانه دانشگاه اروميه 4سال از اول دبيرستان 51
خان چوپان ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
عيسى پور كوچوى عليا تجربی دامپزشکي / دانشگاه اروميه / شبانه دانشگاه اروميه 4سال از اول دبيرستان 72
نجارى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 25
رسولى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران (محل تحصيل كيش) 6سال از دوم راهنمايي 66
باپناه تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال از اول دبيرستان 75
اقدسى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 47
حسينى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
ولى زاده دستجرد تجربی دامپزشکي / دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 2سال از سوم دبيرستان 33
نجارى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 26
بيگى قولنجى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 44
اطمانى انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
فرهمنديان ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 33
رجبى انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 15
خليل پورزرگ آباد ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
بروشكه تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 60
حيدرى كيا ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 40
مطلبى ناناس ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 39
قنبرى جمال آباد ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 32
رشيد زاده ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
رسول پور هرزه جان ریاضی حسابداري / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
مصطفى زاده كافى تجربی مديريت بيمه اکو / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران (محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي بيمه اكو) 4سال از اول دبيرستان 63
اقبال جو قره قشلاقى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 33
جوانمرد زرگ آباد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
چرغند انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 11
نقى پورشجاعى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 29
احسنى فر تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 5سال از سوم راهنمايي 76
ولى زاده انسانی جغرافيا / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
حاجى زاده ايگدير ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 35
شيرى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 35
باقرى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 36
صمدخواه تجربی روانشناسي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 11
تقوى قرآغاجى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 41
خليلى كلوان ریاضی فيزيک / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 22
فاضل نجف آبادى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل خوي) 2سال از سوم دبيرستان 22
اشرفى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
حيدرزاده اصل تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال از اول دبيرستان 54
قلى پور تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 33
محمدزاده تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال از سوم راهنمايي 84
جبلى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 28
عارضى تجربی روانشناسي / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 30
عليائى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 4سال از اول دبيرستان 50
مبشر تجربی کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 27
درويش زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 27
ثبات ثانى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال از دوم دبيرستان 47
جهانديده تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 22
قاسمى آقگنبد تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 46
شجاعى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 38
مرجانى شيشوان ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
اكبرى ورزقانى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
ناصرى بالو ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
خليلى غفار بى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 48
زمانى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 10
قربانى انگنه انسانی تاريخ / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
عباس پور ينگچه ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 26
غريبى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 4سال از اول دبيرستان 57
قاسم زاده تمر ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 60
محسن زاده گلمانخانه ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 44
ابن عبدالعلى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 50
نوحى كورانه ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 23
شرقى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
امرالهى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 44
رستمى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
شهسوارى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
جمشيد ملك آرا ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 23
حاجى ابراهيمى ديزج تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) 1سال از چهارم دبيرستان 18
نورزى بارى ریاضی مهندسي اپتيک وليزر / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
گيلانى گيچه ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
ملكى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 36
رواز تجربی دامپزشکي / دانشگاه اروميه / شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
سلمان زاده وقاصلو تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 52
فتوره چى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 29
فرج زاده تجربی روانشناسي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 18
حسين پور ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 29
سلاميان تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 21
همتى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 18
قلى پورخانقاهى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل سلماس) 3سال از دوم دبيرستان 39
سلطانى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 34
مختارزاده آذر تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
جعفرى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
بهرامى ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 24
مرادزاده رضايى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 31
غفارى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
بشيرى سين آباد ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
محمدى آغجه قلعه ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
احمدى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 5سال از سوم راهنمايي 82
صمدى ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 21
حاتمى ژارآباد تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
آقابالاپور كشتيبان ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 24
محمدى آوانسر ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 10
ملكى آوانسر ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
پورعلى تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 43
پورآذر ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
حسين پور تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 4سال از اول دبيرستان 43
پيروزنيا تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل سلماس) 3سال از دوم دبيرستان 47
پاكزاد ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 25
چراغپور قشونى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
ميرحاجى مغانجوقى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 42
مصرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل خوي) 1سال از چهارم دبيرستان 16
يوسفى آقگنبد ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 28
پناهى ريك آباد ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
نجفى تكالو ریاضی مهندسي پليمر / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 12
محمدپور تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل خوي) 2سال از سوم دبيرستان 28
جعفرى كيا ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 6سال از دوم راهنمايي 79
يزدان بخش ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
زيركى هنر نقاشي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
آقائى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (پرستاري خوي ) 1سال از چهارم دبيرستان 17
ملك زاده ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 48
يوسفى مجد ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 3سال از دوم دبيرستان 41
فرخ ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 40
قشام بناب ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 10
غنى زاده تجربی اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 3سال از دوم دبيرستان 47
محمدزاده انسانی تاريخ / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
سلامت بخش ریاضی مهندسي اپتيک وليزر / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 38
باغبان تجربی حسابداري / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 44
محمدعليزاده تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل نقده) 9سال از چهارم دبستان 136
عباس زاده شاه بندلو ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
عباسى عيسى كان ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 36
اقوامى ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
وفائى دوش تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
كاوه ئى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 1سال از چهارم دبيرستان 15
فرامرزى ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 12
پورمند انسانی فلسفه وحکمت اسلامي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 21
معصومى قره قشلاقى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 3سال از دوم دبيرستان 35
نورى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 6سال از دوم راهنمايي 115
سرخيلى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
عميدى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل سلماس) 2سال از سوم دبيرستان 34
نجاتى خوئى ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 4سال از اول دبيرستان 80
مرندى آذر ریاضی مهندسي اپتيک وليزر / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
اكبرى ریاضی فيزيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 14
جوانمردباربين ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 3سال از دوم دبيرستان 45
مظاهرى انسانی زبان وادبيات ترکي اذري / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 24
ميرزائى ریاضی علوم اقتصادي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 26
باقرى قصور ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
محمودزاده تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 20
صميمى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 1سال از چهارم دبيرستان 16
جوادى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 1سال از چهارم دبيرستان 24
قهرمانى انسانی جغرافيا / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 18
ببركش ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
يحيى نژاد تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه دانشکده علوم پزشکي لارستان 1سال از چهارم دبيرستان 20
محسن ريكانى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 31
ايمانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 34
بولى زاده تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) 2سال از سوم دبيرستان 24
دودكانلوى ميلان تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
شيخ يوسفى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 1سال از چهارم دبيرستان 13
نديمى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
اسدى شرف آباد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 1سال از چهارم دبيرستان 18
محمد نژاد ریاضی چندرسانه اي / دانشگاه هنراسلامي تبريز / روزانه-پذيرش از برادران دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
فولاد وند تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 25
موسوى طسوجى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس) 3سال از دوم دبيرستان 47
جهان پور تجربی بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 2سال از سوم دبيرستان 30
جوانمردقولنجى ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
لعل شهسوار ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه تهران / پرديس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصيل كيش) 1سال از چهارم دبيرستان 16
عابدى كاكلر ریاضی فيزيک / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
خسروى تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 23
حسين زاده ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
جوادزاده تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 52
ابوالقاسمى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل خوي) 1سال از چهارم دبيرستان 21
اسمعيلى كنعانى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
شكارى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه اراک / شبانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 19
نورى جلوچپان تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
جام گوهرى تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
عليزاده قلقاچى ریاضی فيزيک / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 37
مجرد تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 25
وجودى ریاضی فيزيک / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 12
حاجى لى تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 19
عباس پور انسانی فلسفه وحکمت اسلامي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
بهرامى چناقلو تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 46
صمدى ترمنى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 40
عبدوى گنگچين تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
جبارى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 31
كوهانى خواجه پاشا ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
سلحشور آرين ریاضی فيزيک / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
امينى ربطى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 32
كوماسى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج (محل تحصيل بيجار) 2سال از سوم دبيرستان 28
سامى فر تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 49
محمدى قرالر ریاضی فيزيک / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 25
فرهمند صدر ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
مناف زاده تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل خوي) 1سال از چهارم دبيرستان 22
رضايى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
محمدى بازرگانى تجربی مديريت دولتي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
تقى زاده تجربی حسابداري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 18
پورفلاح گلو تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 43
جلالى تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 34
جانبخش ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
صادقى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل مياندواب) 1سال از چهارم دبيرستان 17
عليزاده حيدرلو ریاضی کارداني معماري / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 5سال از سوم راهنمايي 63
رضائى آرا ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 18
باقرى الياس آباد ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 30
خوانچه گردان تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
مروئى ميلان تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 15
يكانكهريزى تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
محمودى تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 54
صالحى تپوك ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 23
خليلى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
باقرى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 51
مصطفائى تجربی بهداشت وبازرسي گوشت / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 6سال از دوم راهنمايي 89
فروزش تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
نورى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 4سال از اول دبيرستان 52
صفوى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 5سال از سوم راهنمايي 67
حسن پور ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
پرسم تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
بداقلوئى تجربی مهندسي علوم دامي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
عباسى عيسى كان تجربی علوم ومهندسي خاک / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 56
عظيم زاده ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 11
ميزرا پوليس زاده تجربی مهندسي فضاي سبز / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
عليزاده يولارى تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 24
شفيعى رودبارى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 14
هاشمى تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 39
خزانى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل اهر) 2سال از سوم دبيرستان 28
طاهرى كنعانى تجربی مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 21
اسمعيلى تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 57
جعفرى تركمانى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 21
بابايان تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 41
حاجى زاده تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
دليرژ تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 2سال از سوم دبيرستان 39
ابراهيمى تجربی مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 49
حسن زاده تجربی علوم ومهندسي خاک / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
باغبانى خانشان تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
حقى قرابقلو تجربی مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 31
معصومى تجربی زمين شناسي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 12
صبورى خامنه تجربی علوم ومهندسي خاک / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 24
جمالى تجربی علوم ومهندسي خاک / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
فتحى سياوان تجربی علوم ومهندسي خاک / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
ملانژاد تجربی زمين شناسي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
عين الهى تجربی مهندسي علوم دامي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 34
جمشيدى سارالان تجربی مهندسي علوم دامي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
اسدزاده تجربی مهندسي علوم دامي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 19
غفرانى بهنق تجربی مهندسي علوم دامي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 12
قلى بيگلو تجربی مهندسي علوم باغباني / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 33
احمدى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
عباسى قراگوزايل تجربی مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17