دولت آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر دولت آباد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
قربانى فاطمه انسانی حسابداري / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 26
نريمانى مهدى ریاضی اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان اصفهان پرديس شهيد باهنر - اصفهان 1سال کانونی 13
طالبى فاطمه ریاضی فيزيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 25
حسينى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 26
نريمانى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان 1سال کانونی 25
صالحى پويا انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد (محل تحصيل فارسان) 1سال کانونی 25
داورى دولت آبادى انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 22
پاو انسانی جغرافيا / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 8
محمدى ریاضی فيزيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 23
نريمانى ریاضی مهندسي اپتيک وليزر / دانشگاه صنعتي مالک اشتر / روزانه دانشگاه صنعتي مالک اشتر (محل تحصيل اصفهان - شاهين شهر) 1سال کانونی 6
شكل ابادى انسانی فلسفه وحکمت اسلامي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 22
حيدريان دولت آبادى انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان اصفهان پرديس شهيد باهنر - اصفهان 1سال کانونی 18
صادقيان ریاضی مهندسي مکانيک / مرکزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا / روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال کانونی 10
هادى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 2سال کانونی 26
درى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي اراک / روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 19
فتاحى ریاضی رياضيات وکاربردها / مرکزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا / روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال کانونی 19
جعفرى تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
رفيعى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان 1سال کانونی 23
كمالى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي نور دانش - ميمه 1سال کانونی 16
هاشميان تجربی حسابداري / موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي راغب اصفهاني - اصفهان 1سال کانونی 13