چادگان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر چادگان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
هاشميان زهرا ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 36
نوحى شميم السادات تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 36
هادى انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 11
عباسى انسانی روانشناسي / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 15
سلمانى تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 23
سلمانى پور تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 22