بادرودكاشان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر بادرودكاشان


زراعتى

زراعتى

علوم تربيتي / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
موذنى

موذنى

علوم اقتصادي / دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
سعيديان خالد آبادى

سعيديان خالد آبادى

حسابداري / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی