آران و بيدگل

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر آران و بيدگل

آزاد هانيه

آزاد هانيه

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
بنائى نوش آبادى شفيعه

بنائى نوش آبادى شفيعه

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مهدوى فر محسن

مهدوى فر محسن

مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كلباسى سميه

كلباسى سميه

اموزش جغرافيا / دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اتشى نوش ابادى زينب

اتشى نوش ابادى زينب

روانشناسي / دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
خدادادى آرانى مريم

خدادادى آرانى مريم

اموزش ارتباطتصويري / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 25 آزمون

هنر
يوسفيان نويد

يوسفيان نويد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ايمانيان بيدگلى حسين

ايمانيان بيدگلى حسين

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
فلاحتى على آبادى عليرضا

فلاحتى على آبادى عليرضا

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
دهقان اميرحسين

دهقان اميرحسين

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حامدابادى بيدگلى فاطمه

حامدابادى بيدگلى فاطمه

روانشناسي / دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
عبداله زاده محمد

عبداله زاده محمد

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
برومند حمزه

برومند حمزه

مهندسي برق / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
مقدم ستوده مائده

مقدم ستوده مائده

حقوق / دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مستورى نوش ابادى سيدمحمدجواد

مستورى نوش ابادى سيدمحمدجواد

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
اقباليان فاطمه

اقباليان فاطمه

مهندسي معماري / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مسجدى پور احمد

مسجدى پور احمد

مهندسي عمران / دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حقيقيان بيدگلى على

حقيقيان بيدگلى على

مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
دادخواه رضا

دادخواه رضا

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
زاهدى زهرا

زاهدى زهرا

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دهقان معصومه

دهقان معصومه

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
راوندى بيدگلى زينب

راوندى بيدگلى زينب

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
دادخواه على

دادخواه على

مهندسي معماري / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
كريمى مريم سادات

كريمى مريم سادات

علوم تربيتي / دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مجيدى محمدامين

مجيدى محمدامين

علوم تربيتي / دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مزروعى نصرابادى الهه

مزروعى نصرابادى الهه

علوم تربيتي / دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
كريمشاهى بيدگلى حسين

كريمشاهى بيدگلى حسين

علوم تربيتي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
هاشمى آرانى سارا

هاشمى آرانى سارا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / مناطق محروم-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
فخريان آرانى زينب سادات

فخريان آرانى زينب سادات

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / مناطق محروم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قيصرى زهرا

قيصرى زهرا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اسپنانى مائده

اسپنانى مائده

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
پورجعفرى سعيد

پورجعفرى سعيد

مهندسي برق / دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خموشى بيدگلى رضا

خموشى بيدگلى رضا

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
وفا فاطمه

وفا فاطمه

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دليرى سجاد

دليرى سجاد

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مسجدى مجتبى

مسجدى مجتبى

مهندسي مکانيک / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
زارعى ليلا

زارعى ليلا

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عاطفى منش حسين

عاطفى منش حسين

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شاطريان بيدگلى

شاطريان بيدگلى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / مناطق محروم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
آخوندزاده آرانى

آخوندزاده آرانى

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
حسينى نصرابادى

حسينى نصرابادى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عظيمى

عظيمى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
مسعود آبادى آرانى

مسعود آبادى آرانى

مهندسي مکانيک / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
سنجر آرانى

سنجر آرانى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كاظم پور آرانى

كاظم پور آرانى

مهندسي معماري / دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
شيروانى زاده آرانى

شيروانى زاده آرانى

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
عبداله زاده

عبداله زاده

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
على اكبرزاده

على اكبرزاده

مهندسي برق / دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

باستان شناسي / دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
هاشمى آرانى

هاشمى آرانى

علوم تربيتي / دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
مشتاقيان بيدگلى

مشتاقيان بيدگلى

مهندسي شيمي / دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
ارشادى

ارشادى

مهندسي برق / دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
گلنار نوش آبادى

گلنار نوش آبادى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / مناطق محروم-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
تقى پور آرانى

تقى پور آرانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سلطانى آرانى

سلطانى آرانى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
رحيمى بيدگلى

رحيمى بيدگلى

دبيري تاريخ / دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
قهارى بيدگلى

قهارى بيدگلى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حسينى يزدلى

حسينى يزدلى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه کاشان / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
گلچين آرانى

گلچين آرانى

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
استادپور آرانى

استادپور آرانى

مهندسي معماري / دانشگاه کاشان / شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مومن آرانى

مومن آرانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ضرابى آرانى

ضرابى آرانى

دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
داروغه آرانى

داروغه آرانى

مهندسي شيمي / دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
صباغيان بيدگلى

صباغيان بيدگلى

اديان وعرفان / دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
عظيمى

عظيمى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مسجدى

مسجدى

مهندسي برق / دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
خديش زاده

خديش زاده

علوم تربيتي / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رستگار

رستگار

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حيرانى بيدگلى

حيرانى بيدگلى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه کاشان / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خموشى

خموشى

مهندسي برق / دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
بلالى بيدگلى

بلالى بيدگلى

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
خوشبخت آرانى

خوشبخت آرانى

مهندسي صنايع / دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
قديريان آرانى

قديريان آرانى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه کاشان / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
سيدى بيدگلى

سيدى بيدگلى

علوم تربيتي / دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
گوهرى آرانى

گوهرى آرانى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
طامه

طامه

مهندسي نساجي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
درخشنده فر

درخشنده فر

علوم قران وحديث / دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
پهلوانى

پهلوانى

مهندسي شيمي / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كتابى

كتابى

مهندسي برق / دانشگاه کاشان / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جعفريان

جعفريان

مهندسي پزشکي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قربانپور

قربانپور

علوم تربيتي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
خليق آرانى

خليق آرانى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
امامى

امامى

علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
زاهدى فر

زاهدى فر

مهندسي معدن / دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
باخدا آرانى

باخدا آرانى

مهندسي صنايع / مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كريمشاهى بيدگلى

كريمشاهى بيدگلى

مهندسي برق / مرکزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نوزريان

نوزريان

مهندسي صنايع / مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
كمصدا

كمصدا

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كشائى

كشائى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
باصرى آرانى

باصرى آرانى

مهندسي عمران / مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عسگرى

عسگرى

مهندسي نساجي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نعمتى آرانى

نعمتى آرانى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
توكلى بيدگلى

توكلى بيدگلى

فيزيک / دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حفيظى بيدگلى

حفيظى بيدگلى

مهندسي معدن / دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خادم آرانى

خادم آرانى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
طالبى

طالبى

مهندسي صنايع / مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
حفيظى بيدگلى

حفيظى بيدگلى

مهندسي عمران / دانشگاه بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بانوئى

بانوئى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اصغرى

اصغرى

مهندسي موادومتالورژي / دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
حاجى حسينى آرانى

حاجى حسينى آرانى

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ايمانيان مفرد بيدگلى

ايمانيان مفرد بيدگلى

فيزيک / دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
وشادى آرانى

وشادى آرانى

مهندسي معدن / دانشگاه کاشان / شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
اسلامى بيدگلى

اسلامى بيدگلى

مهندسي معدن / دانشگاه کاشان / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شكرى زاده آرانى

شكرى زاده آرانى

زيست فناوري / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
دربندى

دربندى

اماروکاربردها / دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مشتعل

مشتعل

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
داروغه آرانى

داروغه آرانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
محتشمى پور

محتشمى پور

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مارابى

مارابى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حيدرزاده آرانى

حيدرزاده آرانى

اماروکاربردها / دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
پورقدرت

پورقدرت

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
عابدزاده نوش آبادى

عابدزاده نوش آبادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شعبانى نژاد بيدگلى

شعبانى نژاد بيدگلى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
شيروانى زاده

شيروانى زاده

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
طاهرى موحد

طاهرى موحد

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صديقيان بيدگلى

صديقيان بيدگلى

فقه وحقوق اسلامي / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه

5سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
متشكر

متشكر

مهندسي صنايع / مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
احمدى فرد

احمدى فرد

مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
رضوانيان

رضوانيان

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

7سال کانونی / 136 آزمون

تجربی
سكوت نوش ابادى

سكوت نوش ابادى

مديريت مالي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شعورى بيدگلى

شعورى بيدگلى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
احمديان على ابادى

احمديان على ابادى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي قم / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سركار

سركار

مهندسي کامپيوتر / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بصره آرانى

بصره آرانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
دستفروش

دستفروش

رياضيات وکاربردها / دانشگاه کاشان / شبانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قاسم اف

قاسم اف

مهندسي شيمي / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بابائى

بابائى

اقتصادکشاورزي / دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اسدى محمد آبادى

اسدى محمد آبادى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سامانى

سامانى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كبوترى بيدگلى

كبوترى بيدگلى

بهداشت عمومي / مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فتحى بيدگلى

فتحى بيدگلى

علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
هدايى

هدايى

مهندسي معدن / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سرمدى بيدگلى

سرمدى بيدگلى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خاتمى

خاتمى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ديدار نوش ابادى

ديدار نوش ابادى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه اراک / شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كرامتى نوش آبادى

كرامتى نوش آبادى

بهداشت وبازرسي گوشت / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ابوالحسنى محمدابادى

ابوالحسنى محمدابادى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي علامه فيض کاشاني -کاشان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی