آران و بيدگل

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر آران و بيدگل

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
آزاد هانيه ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 40
بنائى نوش آبادى شفيعه انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان اصفهان پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 1سال کانونی 25
مهدوى فر محسن ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
كلباسى سميه انسانی اموزش جغرافيا / دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج / تربيت معلم-بومي استان اصفهان پرديس امير کبير - كرج 1سال کانونی 19
اتشى نوش ابادى زينب انسانی روانشناسي / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 24
خدادادى آرانى مريم هنر اموزش ارتباطتصويري / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان اصفهان پرديس نسيبه - تهران 1سال کانونی 25
يوسفيان نويد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 21
ايمانيان بيدگلى حسين انسانی دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم / تربيت معلم-بومي استان اصفهان پرديس آيت اله طالقاني - قم 2سال کانونی 40
فلاحتى على آبادى عليرضا انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد / تربيت معلم-بومي استان اصفهان پرديس بحرالعلوم - شهركرد 1سال کانونی 20
دهقان اميرحسين ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 15
حامدابادى بيدگلى فاطمه انسانی روانشناسي / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 25
عبداله زاده محمد ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 20
برومند حمزه ریاضی مهندسي برق / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 46
مقدم ستوده مائده انسانی حقوق / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 15
مستورى نوش ابادى سيدمحمدجواد انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان اصفهان پرديس شهيد باهنر - اصفهان 2سال کانونی 25
اقباليان فاطمه ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 30
مسجدى پور احمد ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 25
حقيقيان بيدگلى على ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان اصفهان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 46
دادخواه رضا ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 39
زاهدى زهرا ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 16
دهقان معصومه انسانی اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان اصفهان پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 1سال کانونی 16
راوندى بيدگلى زينب انسانی دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان اصفهان پرديس شهيد باهنر - شيراز 1سال کانونی 24
دادخواه على ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال کانونی 30
كريمى مريم سادات انسانی علوم تربيتي / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 26
مجيدى محمدامين انسانی علوم تربيتي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 22
مزروعى نصرابادى الهه انسانی علوم تربيتي / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
كريمشاهى بيدگلى حسين انسانی علوم تربيتي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 25
هاشمى آرانى سارا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / مناطق محروم-بومي استان اصفهان دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 61
فخريان آرانى زينب سادات تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / مناطق محروم-بومي استان اصفهان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 16
قيصرى زهرا تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 29
اسپنانى مائده تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 45
پورجعفرى سعيد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 15
خموشى بيدگلى رضا انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان اصفهان پرديس شهيد باهنر - اصفهان 1سال کانونی 25
وفا فاطمه ریاضی اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان اصفهان پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 1سال کانونی 19
دليرى سجاد انسانی دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم / تربيت معلم-بومي استان اصفهان پرديس آيت اله طالقاني - قم 1سال کانونی 18
مسجدى مجتبى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان اصفهان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 33
زارعى ليلا تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 15
عاطفى منش حسين ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 25
شاطريان بيدگلى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / مناطق محروم-بومي استان اصفهان دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 24
آخوندزاده آرانى انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد / تربيت معلم-بومي استان اصفهان پرديس بحرالعلوم - شهركرد 3سال کانونی 48
حسينى نصرابادى انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 17
عظيمى انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان اصفهان پرديس شهيد باهنر - اصفهان 2سال کانونی 41
مسعود آبادى آرانى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان اصفهان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 3سال کانونی 49
سنجر آرانى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 15
كاظم پور آرانى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 44
شيروانى زاده آرانى ریاضی اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان اصفهان پرديس شهيد باهنر - اصفهان 2سال کانونی 42
عبداله زاده تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 35
على اكبرزاده ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 29
قربانى انسانی باستان شناسي / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 16
هاشمى آرانى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 38
مشتاقيان بيدگلى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 28
ارشادى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 34
گلنار نوش آبادى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / مناطق محروم-بومي استان اصفهان دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 41
تقى پور آرانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 39
سلطانى آرانى انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 40
رحيمى بيدگلى انسانی دبيري تاريخ / دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد / تربيت معلم-بومي استان اصفهان پرديس آيت اله کمال وند - خرم آباد 2سال کانونی 42
قهارى بيدگلى انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان اصفهان پرديس شهيد باهنر - اصفهان 1سال کانونی 22
حسينى يزدلى انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه کاشان / شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 11
گلچين آرانى تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 35
استادپور آرانى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه کاشان / شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 23
مومن آرانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 38
ضرابى آرانى تجربی دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان اصفهان پرديس شهيد باهنر - اصفهان 2سال کانونی 36
داروغه آرانى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 45
صباغيان بيدگلى انسانی اديان وعرفان / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 31
عظيمى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 2سال کانونی 19
مسجدى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 37
خديش زاده انسانی علوم تربيتي / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 24
رستگار انسانی دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم / تربيت معلم-بومي استان اصفهان پرديس آيت اله طالقاني - قم 1سال کانونی 24
حيرانى بيدگلى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 25
رضايى انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه کاشان / شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 17
خموشى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 45
بلالى بيدگلى تجربی دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان اصفهان پرديس شهيد باهنر - شيراز 3سال کانونی 61
خوشبخت آرانى ریاضی مهندسي صنايع / دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 3سال کانونی 65
قديريان آرانى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 64
سيدى بيدگلى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 16
گوهرى آرانى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 23
طامه ریاضی مهندسي نساجي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 38
درخشنده فر انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 23
پهلوانى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 14
كتابى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کاشان / شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
جعفريان ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 19
قربانپور انسانی علوم تربيتي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 16
خليق آرانى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 37
امامى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 19
زاهدى فر ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 32
باخدا آرانى ریاضی مهندسي صنايع / مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / روزانه مركز اموزش عالي محلات 2سال کانونی 22
كريمشاهى بيدگلى ریاضی مهندسي برق / مرکزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا / روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال کانونی 24
نوزريان ریاضی مهندسي صنايع / مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / روزانه مركز اموزش عالي محلات 2سال کانونی 29
كمصدا تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) 2سال کانونی 40
كشائى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 14
باصرى آرانى ریاضی مهندسي عمران / مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 14
عسگرى ریاضی مهندسي نساجي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
نعمتى آرانى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 24
توكلى بيدگلى ریاضی فيزيک / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 24
حفيظى بيدگلى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 12
خادم آرانى انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 7
طالبى ریاضی مهندسي صنايع / مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / روزانه مركز اموزش عالي محلات 2سال کانونی 28
حفيظى بيدگلى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه بيرجند / شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 13
بانوئى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 18
اصغرى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 2سال کانونی 48
حاجى حسينى آرانى تجربی اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان اصفهان پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 2سال کانونی 33
ايمانيان مفرد بيدگلى ریاضی فيزيک / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 26
وشادى آرانى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه کاشان / شبانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 29
اسلامى بيدگلى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه کاشان / شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 14
شكرى زاده آرانى تجربی زيست فناوري / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال کانونی 48
دربندى ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
مشتعل تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل اليگودرز) 2سال کانونی 39
داروغه آرانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال کانونی 67
محتشمى پور تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل كاشمر) 2سال کانونی 43
مارابى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 21
حيدرزاده آرانى ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 23
پورقدرت تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس) 3سال کانونی 65
عابدزاده نوش آبادى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران (محل تحصيل كيش) 2سال کانونی 27
شعبانى نژاد بيدگلى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 54
شيروانى زاده تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد (محل تحصيل بروجن) 1سال کانونی 23
طاهرى موحد تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 25
صديقيان بيدگلى تجربی فقه وحقوق اسلامي / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 5سال کانونی 105
متشكر ریاضی مهندسي صنايع / مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / شبانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 12
احمدى فرد ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 3سال کانونی 41
رضوانيان تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 7سال کانونی 136
سكوت نوش ابادى تجربی مديريت مالي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 17
شعورى بيدگلى تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 63
احمديان على ابادى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي قم / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 26
سركار ریاضی مهندسي کامپيوتر / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 13
بصره آرانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي نور دانش - ميمه 2سال کانونی 43
دستفروش ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه کاشان / شبانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 16
قاسم اف ریاضی مهندسي شيمي / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 14
بابائى ریاضی اقتصادکشاورزي / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 12
اسدى محمد آبادى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 23
سامانى تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 11
كبوترى بيدگلى تجربی بهداشت عمومي / مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 1سال کانونی 18
فتحى بيدگلى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 10
هدايى ریاضی مهندسي معدن / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 18
سرمدى بيدگلى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 36
خاتمى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
ديدار نوش ابادى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه اراک / شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 24
كرامتى نوش آبادى تجربی بهداشت وبازرسي گوشت / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 18
ابوالحسنى محمدابادى تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي علامه فيض کاشاني -کاشان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علامه فيض کاشاني - كاشان 1سال کانونی 10