داران

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر داران

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
زمانى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 37
محمدى دمنه ریاضی مهندسي مکانيک / دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال از چهارم دبيرستان 14
جعفرى نهر خلجى انسانی حقوق / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال از چهارم دبيرستان 14
يوسفى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 40
احمدى دارانى ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 26
رحيمى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
جهانگيرى ریاضی مهندسي نساجي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 25
گلشاه ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال از سوم دبيرستان 36
نظرى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
نورى خويگانى ریاضی مهندسي نساجي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 37
رفيعى ریاضی مهندسي نساجي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 15
صفرى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18