خميني شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر خميني شهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
لطفى نيا مائده تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 21
زمانى فروشانى فائزه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
عموسلطانى على ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 16
فروتن زاده سامان ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 26
پرنده آرش ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 26
رضائى جواد هنر فرش / دانشگاه هنر / شبانه دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 10
حاجى باقرى فاطمه انسانی روانشناسي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 18
رحمتى الهام انسانی علوم تربيتي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 15
محمدى فاطمه تجربی دندانپزشکي / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) 1سال کانونی 17
جمشيدى نژاد فرزاد تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 25
رضائى محمد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
ابراهيمى ناصر ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 33
مشتاقى مهدى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 21
جعفرى زهرا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 18
محمدتقى نژاد صادق ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 21
رستمى ورنوسفادرانى محدثه ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
آردى سرور تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 24
رفيعى ورنوسفادرانى مائده ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
شيخ زين الدين مونا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 42
كريمى على تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 17
نيكو منش امير رضا ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 24
پيمانى على ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 37
قيصرى پويا ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 1سال کانونی 23
جعفرى مائده ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
موسوى زاده سيدمحمدرضا ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 10
حاج على اكبرى عليرضا ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 23
ابراهيمى فروشانى ستاره ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 26
جعفرى هرستانى زينب انسانی حسابداري / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 28
دويستى رضا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 16
مهدوى عاطفه السادات انسانی علوم تربيتي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 31
مهرابى فاطمه تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 22
مهرابى كوشكى آزاد حميد ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 22
امينازاده محمدرضا ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 15
صفاران خوزانى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 11
حاج حيدرى جواد ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 13
نصيرى خوزانى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 3سال کانونی 51
اشرفى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 14
ده باشى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
اشتريان ورنوسفادرانى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 21
شكرانى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 17
جوانبخت انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 21
اديب فرد ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
جعفرى شاد ریاضی حسابداري / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 32
آخونديان تجربی تکنولوژي پزشکي هسته اي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 18
على گلى فروشانى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 26
شاه زيدى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 16
هوشمند ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 17
بوجارى لورديچه ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
طاهرى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 22
جعفرى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
حيدرى فروشانى انسانی زبان شناسي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
فرجاد تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
هاشم زاده خوزانى انسانی جغرافيا / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 17
ميريان ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 19
هادى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه کاشان / شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 7
دباغى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 22
اردشيرى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 18
وطن خواه خوزانى ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 14
حاج حيدرى انسانی فلسفه وکلام اسلامي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 17
شريفى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 25
براتيان ریاضی مهندسي نساجي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
عمادى ریاضی مهندسي انرژي / دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 23
بيگى ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 17
مزروعى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19
نقدعلى ریاضی مهندسي مکانيک / مرکزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا / روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال کانونی 19
رجايى ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 16
زهتابچى خوزانى ریاضی فيزيک / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 23
بابايى پور فروشانى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 20
حاجى حيدرى ریاضی مهندسي نساجي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19
طهمورثى خوزانى انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 23
بابايى پور فروشانى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 20
حسينى ریاضی فيزيک / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 15
بايسته ریاضی فيزيک مهندسي / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 13
حاج حيدرى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 6
ملك ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال کانونی 18
داورپناه آزاد ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 23
تاج سعيد ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 17
نادرى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 20
عابدان پور تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 15
محسنى دهنوى تجربی روانشناسي / دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 17
دهقانى دستجردى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد (محل تحصيل بروجن) 1سال کانونی 17
صيفورى آرپناهى ریاضی مهندسي برق / مرکزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا / روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 2سال کانونی 31
جعفرى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 1سال کانونی 12
زهتابچى خوزانى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 23
لطفى فروشانى ریاضی فيزيک / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 6
لاهيجانيان ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 14
كربلايى تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 22
كرمى تجربی مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 11
سرورى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
مدرس هاشمى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصيل خاش) 1سال کانونی 6
عيدى تجربی مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 22
نجفى تجربی مهندسي علوم باغباني / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19