زرين شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر زرين شهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
نقدى سده مرجان انسانی حقوق / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 33
معتمدى سده نگين انسانی حقوق / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 39
نقدى سده مريم انسانی حقوق / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 34
توانگر ريزى على انسانی حقوق / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 35
معتمدى باباشيخعلى محمد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 26
اماميان ريزى كوثر هنر نقاشي / دانشگاه هنراصفهان / روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 23
موسوى سيد احسان ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه هنراصفهان / روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال کانونی 34
كاظمى ورنامخواستى مريم تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 42
فرهمند دهقانپور محمد ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19
فولادى حسين ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 34
قربانى حميد ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19
عابدينى چمگردانى حسين ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 24
حسينى زهرا انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 29
قاسمى كله مسيحى عاطفه ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 29
رحيمى ريزى مهناز انسانی علوم تربيتي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 31
زارعى چمگردانى عطيه انسانی علوم تربيتي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
سليميان ريزى نسترن انسانی علوم تربيتي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 13
محسنى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 40
لطفى ريزى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 55
مهديزاده ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 56
عباس زاده ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 22
جلالى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 16
طغيانى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 20
امامى قلعه قاسمى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
شلتوكى ريزى ریاضی مهندسي پليمر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران (محل تحصيل بندر ماهشهر) 2سال کانونی 43
جلالى ورنامخواستى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 37
احمدى ريزى ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 41
هاشمى چمگردانى انسانی روانشناسي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 23
سبكتكين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 51
قاسمى چمطاقى انسانی مديريت هتلداري / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 21
قائم مقامى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 21
كرمى ورنامخواستى انسانی تاريخ / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 20
حسين پور ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 2سال کانونی 37
رستمى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 33
جلالى ورنامخواستى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 14
ايزدى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال کانونی 59
عبدالكريميان دهكردى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه کاشان / شبانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 29
طاهرى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 16
حسينى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 24
سليميان تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 37
توانگر ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 24
احمدى ثورى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 21
صالحى سده ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 22
بيگى ريزى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اراک / روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال کانونی 33
عموريزى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 39
پيامنى انسانی علوم سياسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 26
جعفرپورى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 32
شريعتى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 20
كرمى ورنامخواستى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال کانونی 12
جعفريان ريزى ریاضی مهندسي مکانيک / مرکزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا / روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 2سال کانونی 28
حاتمى ریاضی مهندسي برق / دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال کانونی 13
ضيائى چمگردانى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 30
حسينى سده ریاضی مهندسي مکانيک / مرکزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا / روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال کانونی 16
اسماعيلى ريزى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 16
باقرى باباشيخعلى ریاضی مهندسي مکانيک / مرکزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا / روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال کانونی 22
سليمانى فر ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 21
سليميان ريزى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 15
محمودى برام ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه ايلام / روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 22
مرادى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 21
عابديان ريزى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال کانونی 23
حسينى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 16
نقدى سده ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه ايلام / روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 10
صالحى ريزى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 13
ابراهيمى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 34
محمدبلند ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 17
كريمى بابااحمدى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه ايلام / روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 18
معتمدى باباشيخعلى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 1سال کانونی 10
براتى سده ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 23
خليلى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 33
يزدانى كچوئى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 52
طاهرى قلعه تكى ریاضی مهندسي مکانيک / مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 20
كاظمى ورنامخواستى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 28
كرمى ورنامخواستى تجربی اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 2سال کانونی 33
كريميان كاكلكى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 13
بهرام زاده ریاضی مهندسي برق / مرکزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا / شبانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 2سال کانونی 12
معتمدى سده ریاضی مهندسي نساجي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 28
صالحى سده ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 17
سليميان ريزى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 16
بابايى دوركى تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 29
بهرامى ريزى ریاضی مهندسي مکانيک / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 18
ملكى ورنامخواستى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه جهرم / روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 18
ملكى ورنامخواستى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 31
صالحى چم يوسفعلى ریاضی حسابداري / مجتمع اموزش عالي سراوان / روزانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال کانونی 10
پورتقى ورنامخواستى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 18
قاسمى ورنامخواستى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 25
كرمى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 15
خدابخشى ريزى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 21
شهركى ريزى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 18
سليمانيان ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصيل خاش) 1سال کانونی 18
اديبى سده ریاضی مهندسي برق / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / شبانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 2سال کانونی 32
رحيمى زمان آبادى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 37
داودى ریاضی فيزيک / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 13