زرين شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر زرين شهر

نقدى سده مرجان

نقدى سده مرجان

حقوق / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
معتمدى سده نگين

معتمدى سده نگين

حقوق / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
نقدى سده مريم

نقدى سده مريم

حقوق / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
توانگر ريزى على

توانگر ريزى على

حقوق / دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
معتمدى باباشيخعلى محمد

معتمدى باباشيخعلى محمد

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اماميان ريزى كوثر

اماميان ريزى كوثر

نقاشي / دانشگاه هنراصفهان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

هنر
موسوى سيد احسان

موسوى سيد احسان

مهندسي معماري / دانشگاه هنراصفهان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
كاظمى ورنامخواستى مريم

كاظمى ورنامخواستى مريم

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
خدادادى چمگردانى زهرا

خدادادى چمگردانى زهرا

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
فرهمند دهقانپور محمد

فرهمند دهقانپور محمد

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فولادى حسين

فولادى حسين

مهندسي مکانيک / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
قربانى حميد

قربانى حميد

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عابدينى چمگردانى حسين

عابدينى چمگردانى حسين

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسينى زهرا

حسينى زهرا

علوم اقتصادي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
قاسمى كله مسيحى عاطفه

قاسمى كله مسيحى عاطفه

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
رحيمى ريزى مهناز

رحيمى ريزى مهناز

علوم تربيتي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
زارعى چمگردانى عطيه

زارعى چمگردانى عطيه

علوم تربيتي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سليميان ريزى نسترن

سليميان ريزى نسترن

علوم تربيتي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محسنى

محسنى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
لطفى ريزى

لطفى ريزى

مهندسي مکانيک / دانشگاه کاشان / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
نقدى پور

نقدى پور

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مهديزاده

مهديزاده

مهندسي مکانيک / دانشگاه کاشان / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
عباس زاده

عباس زاده

مهندسي مکانيک / دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
جلالى

جلالى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طغيانى

طغيانى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
امامى قلعه قاسمى

امامى قلعه قاسمى

مهندسي مکانيک / دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شلتوكى ريزى

شلتوكى ريزى

مهندسي پليمر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
جلالى ورنامخواستى

جلالى ورنامخواستى

مهندسي عمران / دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
احمدى ريزى

احمدى ريزى

مهندسي نفت / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
هاشمى چمگردانى

هاشمى چمگردانى

روانشناسي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سبكتكين

سبكتكين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
قاسمى چمطاقى

قاسمى چمطاقى

مديريت هتلداري / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
قائم مقامى

قائم مقامى

مهندسي شيمي / دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
كرمى ورنامخواستى

كرمى ورنامخواستى

تاريخ / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حسين پور

حسين پور

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رستمى

رستمى

مهندسي برق / دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
جلالى ورنامخواستى

جلالى ورنامخواستى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ايزدى

ايزدى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
عبدالكريميان دهكردى

عبدالكريميان دهكردى

مهندسي شيمي / دانشگاه کاشان / شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

مهندسي برق / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

علوم تربيتي / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سليميان

سليميان

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
توانگر

توانگر

رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
احمدى ثورى

احمدى ثورى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
صالحى سده

صالحى سده

مهندسي برق / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بيگى ريزى

بيگى ريزى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
عموريزى

عموريزى

مهندسي شيمي / دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
پيامنى

پيامنى

علوم سياسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
جعفرپورى

جعفرپورى

علوم تربيتي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
شريعتى

شريعتى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ملكى ريزى

ملكى ريزى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
كرمى ورنامخواستى

كرمى ورنامخواستى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جعفريان ريزى

جعفريان ريزى

مهندسي مکانيک / مرکزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
حاتمى

حاتمى

مهندسي برق / دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ضيائى چمگردانى

ضيائى چمگردانى

مهندسي عمران / دانشگاه ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حسينى سده

حسينى سده

مهندسي مکانيک / مرکزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اسماعيلى ريزى

اسماعيلى ريزى

مهندسي مکانيک / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
باقرى باباشيخعلى

باقرى باباشيخعلى

مهندسي مکانيک / مرکزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سليمانى فر

سليمانى فر

مهندسي معماري / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سليميان ريزى

سليميان ريزى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمودى برام

محمودى برام

مهندسي مکانيک / دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عابديان ريزى

عابديان ريزى

مهندسي موادومتالورژي / دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نقدى سده

نقدى سده

مهندسي مکانيک / دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
صالحى ريزى

صالحى ريزى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مديريت جهانگردي / دانشگاه شيراز / مجازي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي معماري / دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
محمدبلند

محمدبلند

مهندسي مکانيک / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كريمى بابااحمدى

كريمى بابااحمدى

مهندسي عمران / دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
معتمدى باباشيخعلى

معتمدى باباشيخعلى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
براتى سده

براتى سده

رياضيات وکاربردها / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
خليلى

خليلى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
يزدانى كچوئى

يزدانى كچوئى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهرکرد / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
طاهرى قلعه تكى

طاهرى قلعه تكى

مهندسي مکانيک / مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كاظمى ورنامخواستى

كاظمى ورنامخواستى

مهندسي شيمي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
كرمى ورنامخواستى

كرمى ورنامخواستى

اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كريميان كاكلكى

كريميان كاكلكى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بهرام زاده

بهرام زاده

مهندسي برق / مرکزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا / شبانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قادرى

قادرى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
معتمدى سده

معتمدى سده

مهندسي نساجي / دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
صالحى سده

صالحى سده

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سليميان ريزى

سليميان ريزى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بابايى دوركى

بابايى دوركى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رجايى ريزى

رجايى ريزى

مهندسي صنايع / دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
بهرامى ريزى

بهرامى ريزى

مهندسي مکانيک / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ملكى ورنامخواستى

ملكى ورنامخواستى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه جهرم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ملكى ورنامخواستى

ملكى ورنامخواستى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
صالحى چم يوسفعلى

صالحى چم يوسفعلى

حسابداري / مجتمع اموزش عالي سراوان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
پورتقى ورنامخواستى

پورتقى ورنامخواستى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قاسمى ورنامخواستى

قاسمى ورنامخواستى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

مهندسي مکانيک / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
هاشم زاده

هاشم زاده

مهندسي صنايع / دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خدابخشى ريزى

خدابخشى ريزى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شهركى ريزى

شهركى ريزى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسينى سياهبومى

حسينى سياهبومى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر-اصفهان /ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سليمانيان

سليمانيان

مهندسي صنايع / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اديبى سده

اديبى سده

مهندسي برق / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
رحيمى زمان آبادى

رحيمى زمان آبادى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
داودى

داودى

فيزيک / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جوادى ريزى

جوادى ريزى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
كرباسيان ورنامخواستى

كرباسيان ورنامخواستى

حسابداري / دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صفائيان ريزى

صفائيان ريزى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی