نجف آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر نجف آباد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
جمشيديان زهرا هنر طراحي صنعتي / دانشگاه هنراصفهان / روزانه دانشگاه هنر اصفهان 3سال کانونی 48
رحيمى راضيه انسانی حقوق / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 46
گلى ملك آبادى اسما ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان اصفهان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 24
شمسى كهريزسنگى سعيد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
يسليانى محمد ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 21
قربانى كهريزسنگى احمدرضا ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 37
ايزدى خواه نجف آبادى مريم انسانی حقوق / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 35
صالحى كهريزسنگى مهتاب تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 20
پاكدل نيا على ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 25
پيرمراديان نجف آبادى عليرضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 52
هاديان وحيد تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 40
نجفيان نجف آبادى مصطفى ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 35
صالحى كهريزسنگى فاطمه تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 51
هادى نجف آبادى مسعود ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 26
شريفى اميرمحسن ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 4سال کانونی 75
قيصرى ملك آبادى مرضيه انسانی حقوق / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 24
مختارى رضا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19
سورانى يانچشمه سجاد تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 25
جهانيان نجف آبادى فاطمه تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 35
همايون نجف آبادى محمدرضا ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 17
كافى موسوى فاطمه ریاضی فيزيک / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 44
خزائيلى نجف آبادى محمدرسول ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 25
نامدارى مهسا ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان اصفهان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 3سال کانونی 58
ساجدى سيدمحمد ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 9
حاتمى كاكش ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خوزستان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 18
پورشبانان نجف آبادى فاطمه انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
پورى شبان نجف آبادى متينه ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 23
امين افشار محسن ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 26
شاه بندرى قوچانى اميرمسعود ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 16
قورئيان نجف آبادى محمدرضا ریاضی مهندسي پليمر / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان) 1سال کانونی 14
محمدى قلعه سفيدى محمد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 26
پناهى گنهرانى ابراهيم تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 45
سالمى محمد ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 31
يزدانى نجف آبادى محمد تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 65
مومنى موگوئى فريبا انسانی علوم تربيتي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 69
مهربانى نجف آبادى عارفه تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 19
ميرعباسى مهتاب ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 20
خلجى پيربلوطى محمد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 23
تقى فارغ نجف آبادى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 20
نظرى نجف آبادى ریاضی فيزيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 33
رحيمى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 56
سپاهى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 25
رحيمى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان اصفهان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 26
محمدى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 11
كريمى انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 26
پنجى پور ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 57
صولتى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 32
سليمانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 18
حيدرى نسب تجربی تکنولوژي پرتودرماني / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 5سال کانونی 62
آزادى نجف آبادى تجربی کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 23
قادرى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 22
اسماعيلى ریاضی فيزيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 23
مبينى انسانی حسابداري / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 2سال کانونی 39
موحدى نجف آبادى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 1سال کانونی 20
طاهرى عزيزآبادى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 26
عباسى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 8
مظاهرى تجربی روانشناسي / دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 17
نيرى انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
نورمحمدى نجف ابادى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 39
ايوبى پور ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 39
عابدينى نجف آبادى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 14
فاتح ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 26
ترابزاده ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
فريدنى زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 26
رحيمى انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
سورانى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 25
محمدخانى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 23
غلامى ميرآبادى ریاضی فيزيک / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 11
نعمتى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه کاشان / شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 21
خدادادى قلعه شاهى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 13
بديهى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه کاشان / شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 25
جولائى نجف آبادى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 13
قربانى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 22
عابدينى نجف آبادى ریاضی مهندسي ماشين‌هاي ريلي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
شمس نجف آبادى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 23
هاشم زاده ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 3سال کانونی 53
شهريارى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 38
غلامى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 16
جولايى نجف آبادى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 40
فتح الهى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اراک / روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 23
نورمحمدى نجف آبادى ریاضی مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 25
يوسفى نجف آبادى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 24
كاظمى خوزانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 2سال کانونی 47
صادقى نجف آبادى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 38
پورشبان ریاضی مهندسي پليمر / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان) 1سال کانونی 21
پورشبان انسانی علوم سياسي / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 24
امينى كهريزسنگى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 19
حشمت قهديريجانى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اراک / روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال کانونی 14
حججى نجف آبادى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 20
چاوشى نجف آبادى انسانی باستان شناسي / دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 23
حسينى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 3سال کانونی 60
غيور تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 19
پاكروان ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 37
لطفى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 27
سورانى انسانی باستان شناسي / دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 6
مشاورى نجف آبادى تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 44
كريمى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
گلشادى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 31
رياحى پور ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 7
عيديوندى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 5سال کانونی 96
رحيميان تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 16
ايرانپور ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) 2سال کانونی 32
غيورنجف آبادى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 23
جعفرى ميرآبادى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار / روزانه دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار 1سال کانونی 12
اسلامى بوئينى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 42
كيانيان ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / شبانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال کانونی 21
معينى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 14
هدايت ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 39
كيهانيان نجف آبادى ریاضی فيزيک / دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 10
احمدى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 18
غلامى قراتپه تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 21
ذاكرى دهوسطى نژاد ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 17
نادر نجف آبادى تجربی مهندسي شيلات / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 21
براتى حسن آبادى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 38
بهارلوئى ریاضی مهندسي برق / مرکزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا / روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 2سال کانونی 41
عينى نجف آبادى ریاضی مهندسي برق / مرکزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا / روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال کانونی 20
رستگارى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 24
جمالى قهدريجانى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 16
مطلبى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 20
الحبيبى ریاضی مهندسي کامپيوتر / مرکزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا / روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال کانونی 17
ظفريان ريگكى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 25
زمانيان ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 35
پورمحمدى نجف آبادى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 11
سليمانى نجف آبادى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 19
عليان نجف آبادى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) 1سال کانونی 21
صالحى نجف آبادى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 19
قيصريه ها نجف آبادى انسانی جغرافيا / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 14
يعقوبى زاده تجربی حسابداري / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 25
گورويى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 48
بهارلوئى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 15
خدائى ریاضی مهندسي صنايع / مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 20
ميراحمدى شلمزارى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 19
جمشيديان تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 21
مرتضوى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 34
شكراللهى تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 7
نورى كوهانى تجربی مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 23
آيتى نجف آبادى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 23
براتى آبگرمى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 23
صالحى نجف آبادى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 36
صالحى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
عيديوندى ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 33
ناصحى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 46
موگوئى تجربی کتابداري درشاخه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 66
عمو نجف آبادى تجربی روانشناسي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) 2سال کانونی 33
چترائى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل بهار) 2سال کانونی 44
محمدى اسكندرى ریاضی فيزيک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 16
شاه پورى ریاضی مهندسي مکانيک / مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / شبانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 15
حبيب الهى نجف ابادى تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 45
شريفى گرم دره تجربی مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 9
حسينى منجزى ریاضی مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز / روزانه-پذيرش از برادران دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال کانونی 25
عظيمانجف آبادى تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 20
آزادى تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه ايلام / شبانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 15
مرى بندرى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 2سال کانونی 23
قاسمى تجربی علوم ومهندسي خاک / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال کانونی 46
يوسفان تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال کانونی 20
محمدى تجربی مهندسي علوم باغباني / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 15
كريمى زاده تجربی مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 21