ايذه

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر ايذه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
صادقى نعل كنانى عزت الله تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 40
اسمعيل وندى زهره تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 39
سليمانى مريم تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 18
طهماسبى ياسمن تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 5سال کانونی 57
احمدى اميد تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 26
آقاسى محمد تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 42
احمد پور آروين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 3سال کانونی 32
مال ويرانى حميد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 2سال کانونی 33
احمدپور آرمان ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خوزستان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 25
سرقلى زهرا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 1سال کانونی 16
طاهرى جم زردوكى سميرا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 6سال کانونی 69
مرادى حسن تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / مناطق محروم-بومي استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 40
قريشوندى آبخوگى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / مناطق محروم-بومي استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 35
حسينى چمنى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / مناطق محروم-بومي استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 43
اسمعيل وندى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / مناطق محروم-بومي استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 24
خواجوى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز 3سال کانونی 42
شكوهى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / مناطق محروم-بومي استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکي دزفول 1سال کانونی 26
شهپرى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 18
حاتمى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 41
براتى ركعتى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال کانونی 54
لجميرى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 20
مرادى دالوزهرايى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 25
زمانزاده تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 36
قريشوندى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 3سال کانونی 55
حسينى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 1سال کانونی 20
زندى تجربی کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 35
كيانى انسانی علوم سياسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 34
كيانى ریاضی فيزيک / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 23
زرده مهرى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 18
سلحشور انسانی جغرافيا / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 18
زندى دره غريب تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 33
غريبى سه چاركى انسانی تاريخ / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 16
بندانى ترشكى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 29
موسوى انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 29
كيانى هفت لنگ تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 1سال کانونی 24
محمدى لشترى چهارمحال تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي دزفول 2سال کانونی 24
نوروزى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي دزفول 1سال کانونی 19
موسوى گورابى انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 6
احمدى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 2سال کانونی 32
مرادى چل سياه تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي دزفول 2سال کانونی 35
اكبرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي دزفول 2سال کانونی 40
موسوى رحيمى انسانی جغرافيا / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 15
حسينى برآفتابى انسانی جغرافيا / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 19
آغازه تجربی مامايي / دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 1سال کانونی 17
شهپرى مال ويرانى انسانی جغرافيا / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 19
حسين زاده تجربی اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي بهبهان / روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 1سال کانونی 19
كريمى ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز / روزانه-پذيرش از برادران دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 2سال کانونی 36
الماسى انسانی علوم سياسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 16
باقرى تجربی دامپزشکي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 6سال کانونی 74
موسوى راد انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 31
بندانى ترشكى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 19
كاشانى تجربی بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 1سال کانونی 16
سعيدى تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه-نيمسال دوم دانشكده علوم پزشكي آبادان 1سال کانونی 20
نوروزى ریاضی فيزيک مهندسي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 15
صحنعلى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 15
نادرى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه ايلام / روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 17
داودى تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 12
زرده مهرى تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 1سال کانونی 19
طاهرى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 36
البرزى تجربی بهداشت موادغذايي / دانشگاه ايلام / شبانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 21
سعيدى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 18
عالى محمودى گم يك تجربی مهندسي علوم دامي / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 20
قريشوند تجربی مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه ايلام / روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 8
البرزى تجربی بهداشت وبازرسي گوشت / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 11
اكبرى تجربی زمين شناسي / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 38
محمدى تجربی زيست شناسي دريا / دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 18
شريفى تجربی کتابداري درشاخه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 23
محمودى تجربی زيست شناسي دريا / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 15
صالحى تجربی مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 2سال کانونی 25
قربانى تجربی مهندسي جنگلداري / دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 14