شوش دانيال

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر شوش دانيال

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
چنانى رضا انسانی دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز 2سال کانونی 23
كرامتى نژاد محمد ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 3سال کانونی 51
حويزاوى فاطمه هنر صنايع دستي / دانشگاه هنراصفهان / روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 23
سرخه نرجس انسانی دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز 2سال کانونی 42
زغيبى نيا امين ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خوزستان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 20
حاجتى كوثر تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 2سال کانونی 38
شوهانى نسيم تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 25
فاضلى اصل سيدقاسم ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 1سال کانونی 24
چنانه ریاضی مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 55
خنيفر انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز 2سال کانونی 43
ال كثير ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خوزستان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 30
اسداللهى انسانی روانشناسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 38
نيك انديش ریاضی مهندسي خودرو / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خوزستان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 3سال کانونی 59
عبدالخانى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 24
كعب انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز 1سال کانونی 14
شوهانيان انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز 1سال کانونی 24
بهروى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال کانونی 47
چنانه خيضرى تجربی دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان خوزستان پرديس شهيد باهنر - اصفهان 3سال کانونی 43
محمودصالحى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 5سال کانونی 102
بيات انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز 1سال کانونی 25
كريمى بابااحمدى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
صيدالى تجربی دامپزشکي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 4سال کانونی 42
بخاطى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 36
عباسى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 3سال کانونی 45
اميرى انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 25
سبزى ديلمى تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 39
تقويان تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه-نيمسال اول دانشكده علوم پزشكي آبادان 3سال کانونی 52
لياقتمند انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 18
درشته انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 15
ساكى انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 16
يزدانى فر ریاضی مهندسي برق / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 22
سواعد تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي دزفول 2سال کانونی 40
قربانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي دزفول 2سال کانونی 36
زالى كهيش ریاضی فيزيک / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 33
بنيانى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 37
ديناروند انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 44
مزرعه ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 3سال کانونی 41
الفتى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 3سال کانونی 58
رحمتى فر تجربی بهداشت موادغذايي / دانشگاه ايلام / روزانه دانشگاه ايلام 3سال کانونی 50
خنيفر تجربی زيست شناسي / دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 29
سروياس تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 38