بهبهان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر بهبهان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
پرماه البرز تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 37
پور خنجر محمد امين تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 8سال کانونی 133
شكرايى سيداحسان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 7سال کانونی 125
فرج پور محسن ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 39
آقاجرى مرضيه هنر فرش / دانشگاه هنر / روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 17
شعبان نژاديان رضوان انسانی فلسفه / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 33
چوپان كوثر تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 5سال کانونی 89
رحيمى على تجربی پزشکي / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) 1سال کانونی 19
رفيعى عليرضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 5سال کانونی 74
زارعى ريحانه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 40
اسكندرى فاطمه تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 28
اكراميان عرفان ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 4سال کانونی 61
اشرف مدرس محمد ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 26
نژادركابى مسعود تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 8سال کانونی 107
آصفى مبين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 8سال کانونی 108
احمدى طباطبايى سيدعلى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 58
بهادرى على تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 5سال کانونی 99
بابايى پور بهبهانى سارا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 14
خشوعى بهنوش تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 67
پارسافر امين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 6سال کانونی 85
طيبى على تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 6سال کانونی 111
افكنده فاطمه تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال کانونی 50
مظفر نيا مريم تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 54
ارغا فرزاد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 34
حقيقت بين عاطفه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 16
قاسمپورقنواتى على تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 39
آصفى عليرضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 52
بسطام مقدم فروغ تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز 1سال کانونی 16
كاوه على تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 6سال کانونی 86
محافل بهناز تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 17
آصفى محمد ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 35
آسيابى آريا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 42
آقاجرى سجاد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايلام 3سال کانونی 43
كريمى تجربی شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 18
بهرامن تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 52
خاكسارى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز 5سال کانونی 86
مسيح پور تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 35
قنواتى ریاضی مهندسي نفت / دانشکده فني ومهندسي گرمسار / روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 1سال کانونی 18
حسين زاده ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 4سال کانونی 50
محمدجعفرى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز 3سال کانونی 49
نژاددهباشى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 63
چمن زاده ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 14
نوبرپور تجربی تکنولوژي پرتودرماني / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 15
ويسى ریاضی مهندسي پليمر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران (محل تحصيل بندر ماهشهر) 3سال کانونی 40
افشون ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 2سال کانونی 31
آبروشن ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 7سال کانونی 96
يزدانجو ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خوزستان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 10
محمدى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 9سال کانونی 150
ابول زاده ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 60
عبديانى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 14
على نقى زاده ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 21
افشارى نژاد تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 8
وطن پرست ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 45
ارتفاعات تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 56
علينژاد ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 34
زمانى فكرى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 16
شهرويى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 35
ترابيده ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 10
صابريان ریاضی روانشناسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 25
شجاعى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 34
عباداريان تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 2سال کانونی 43
شهبازى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 3سال کانونی 26
كرمى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 20
هوشور تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 1سال کانونی 17
صفاآبادى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز 2سال کانونی 34
سليم زاده تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 46
نيكزاد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 20
باغبانى پور تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 23
امينى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد (محل تحصيل شيروان) 2سال کانونی 29
بزمه تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 19
باولى تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي بهبهان / روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 2سال کانونی 36
حسينى خير آباد تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 29
نوربهبهانى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال کانونی 62
اميدى تجربی کتابداري درشاخه پزشکي / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 1سال کانونی 23
رجايى بهبهانى ریاضی مهندسي پليمر / دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج (محل تحصيل گچساران) 1سال کانونی 17
سلامتى تجربی زيست فناوري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 4سال کانونی 66
سبك بار تجربی هوشبري / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 3سال کانونی 30
ستايش نسب ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 21
اسدى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 3سال کانونی 43
مكى تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه-نيمسال دوم دانشكده علوم پزشكي آبادان 1سال کانونی 17
موفق تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 21
مفيدى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 40
آذرشب ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 22
محمدفر ریاضی مهندسي برق / مرکزاموزش عالي اقليد / روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 1سال کانونی 19
پيروزى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 17
پاچيده ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شهداي هويزه -سوسنگرد/ويژه برادران / روزانه دانشگاه صنعتي هويزه - سوسنگرد 1سال کانونی 5
ايرجى ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 16
قنواتى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل جم) 1سال کانونی 16
آيتى بهبهانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 26
مهدوى تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 5سال کانونی 79
ديده بان ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 6سال کانونی 99
بابلى منزه تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 13
سمايى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه ايلام / شبانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 5
يوسفى مطلق تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 22
استوار تجربی مديريت جهانگردي / دانشگاه شيراز / مجازي-محل تحصيل دانشكده آموزش هاي الكترونيكي دانشگاه شيراز 1سال کانونی 20
عبداله ئى تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه ياسوج / شبانه دانشگاه ياسوج 3سال کانونی 37
بربرى تجربی زمين شناسي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 8
شهرويى تجربی ترويج واموزش کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال کانونی 10
تقى پور تجربی علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 24
صالحيان تجربی مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 3سال کانونی 45
مشايخى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه ياسوج / شبانه دانشگاه ياسوج 3سال کانونی 19
تاج الدين دوست تجربی مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 20
سالك تجربی مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / شبانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 11