شوشتر

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر شوشتر

ژيان پور كوثر

ژيان پور كوثر

ارتباطتصويري / دانشگاه هنر / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
عبدالهى آرپناهى على

عبدالهى آرپناهى على

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / مناطق محروم-بومي مسجدسليمان

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
لله گانى دزكى فاطمه

لله گانى دزكى فاطمه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حيدرى عرفان

حيدرى عرفان

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
هوشمند ميثم

هوشمند ميثم

مهندسي مکانيک / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
صياد نژاد محمد

صياد نژاد محمد

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مرعشى سيد محمد

مرعشى سيد محمد

مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خدارحم پور انيس

خدارحم پور انيس

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

5سال کانونی / 92 آزمون

ریاضی
مهدى آبادى احمدرضا

مهدى آبادى احمدرضا

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جعفرى زهرا

جعفرى زهرا

مهندسي برق / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
امير پور ميثم

امير پور ميثم

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / مناطق محروم-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كوچك زاده رضوان

كوچك زاده رضوان

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ولى يارى اسكندرى سحر

ولى يارى اسكندرى سحر

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سوخته زاده

سوخته زاده

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خضريان

خضريان

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان

7سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
چرخابيان

چرخابيان

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
جودكى

جودكى

مهندسي دريا / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
روستايى

روستايى

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حافظى زاده

حافظى زاده

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / مناطق محروم-بومي استان خوزستان-داراي تعهد خدمت در دزفول

8سال کانونی / 151 آزمون

تجربی
لشكرى نژاد

لشكرى نژاد

روانشناسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
صفرى چهارمحالى

صفرى چهارمحالى

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

4سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
موسوى

موسوى

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
احمديان

احمديان

مهندسي معماري / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عرب زاده

عرب زاده

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
پرتويى

پرتويى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رشيدى چغاخور

رشيدى چغاخور

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
وحيد

وحيد

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عليزاده موگهى

عليزاده موگهى

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عبدالهى آرپناهى

عبدالهى آرپناهى

مهندسي برق / دانشگاه اراک / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
تشكر

تشكر

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
آقايى

آقايى

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ركاب اسلامى

ركاب اسلامى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
گيلانى

گيلانى

نقاشي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

هنر
ديلمى

ديلمى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
علم باز زاده

علم باز زاده

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
قاسمى فر

قاسمى فر

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
صباغ

صباغ

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بلدى

بلدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شهى پور

شهى پور

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حيدرى كاهكش

حيدرى كاهكش

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رحيمى زاده

رحيمى زاده

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
ابن عباس

ابن عباس

مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
داودى

داودى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مزكى

مزكى

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ابولى زاده

ابولى زاده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نيرى

نيرى

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كرم پور

كرم پور

علوم تغذيه / دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
عادل زاده

عادل زاده

اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قربانى مرام

قربانى مرام

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
منجزى

منجزى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
دلفى

دلفى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مقامى

مقامى

علوم کامپيوتر / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
وحيد

وحيد

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خدادوست

خدادوست

علوم تغذيه / دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
فلامرزى

فلامرزى

نقاشي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
فرضى كاهكش

فرضى كاهكش

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عبدالهى

عبدالهى

اموزش جغرافيا / دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
پارسا زاده

پارسا زاده

مهندسي اپتيک وليزر / دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
هرمزى زاده

هرمزى زاده

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كرم زاده

كرم زاده

علوم اقتصادي / دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بادزن چين

بادزن چين

علوم ومهندسي اب / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
چعبى حقيقى

چعبى حقيقى

علوم تربيتي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عاشورى

عاشورى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
درويشى

درويشى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مختاربند

مختاربند

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
منصور نيا

منصور نيا

روانشناسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
فياض زاده

فياض زاده

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
موسرخ زاده

موسرخ زاده

مامايي / دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شمال نسب

شمال نسب

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
يزدان

يزدان

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اسنكى

اسنكى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بابا گپ

بابا گپ

اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بهاء

بهاء

مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جامعى

جامعى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
نجف زاده

نجف زاده

مهندسي شيمي / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كريمى پور

كريمى پور

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رحيمى زاده

رحيمى زاده

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عبدالهى

عبدالهى

علوم اقتصادي / دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خانى پور

خانى پور

اماروکاربردها / دانشگاه کاشان / شبانه

9سال کانونی / 129 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پور قاسم زاده

پور قاسم زاده

اماروکاربردها / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
دلاوران

دلاوران

علوم ومهندسي اب / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
قابل پور

قابل پور

روانشناسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شيخى شوشترى

شيخى شوشترى

مهندسي کامپيوتر / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كرامتى

كرامتى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
زرد كوهى

زرد كوهى

روانشناسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ملا احمدى پور

ملا احمدى پور

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
وطنى شوشترى

وطنى شوشترى

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز / روزانه-پذيرش از خواهران

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ناصرى كريم وند

ناصرى كريم وند

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
معلم پور باغبان

معلم پور باغبان

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ديلمى

ديلمى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نسيمى

نسيمى

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رامى

رامى

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شكرريز شوشترى

شكرريز شوشترى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
على پور

على پور

فناوري اطلاعات سلامت / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كاظمى آرپناهى

كاظمى آرپناهى

اماروکاربردها / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مهدى پور

مهدى پور

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عنافچه

عنافچه

فناوري اطلاعات سلامت / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جمالى

جمالى

دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سينايى فر

سينايى فر

رياضيات وکاربردها / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
لشكرى نژاد

لشكرى نژاد

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كرم اله چعب

كرم اله چعب

زيست شناسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شمالى نسب

شمالى نسب

مهندسي نفت / موسسه غيرانتفاعي مهراروند-ابادان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اشراقى

اشراقى

مهندسي برق / موسسه غيرانتفاعي کارون -اهواز / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
موذن زاده

موذن زاده

رياضيات وکاربردها / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شنبه شهنى

شنبه شهنى

زيست شناسي / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
روحانى نژاد

روحانى نژاد

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عجمى

عجمى

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حيدرى پور

حيدرى پور

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مكوندى

مكوندى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
براتوند

براتوند

زيست شناسي / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ناصرى پيدنى

ناصرى پيدنى

زيست شناسي / دانشگاه يزد / روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
نجف پور

نجف پور

مهندسي نفت / موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شويع زاده

شويع زاده

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
خليفه

خليفه

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مسكر باشى

مسكر باشى

مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدى آرپناهى

محمدى آرپناهى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سعدى آل كثير

سعدى آل كثير

زمين شناسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
آزاد

آزاد

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فياضى زاده

فياضى زاده

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي پيام -گلپايگان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
آزم

آزم

مهندسي علوم دامي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی