شوشتر

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر شوشتر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ژيان پور كوثر هنر ارتباطتصويري / دانشگاه هنر / روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 19
عبدالهى آرپناهى على تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / مناطق محروم-بومي مسجدسليمان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال کانونی 54
لله گانى دزكى فاطمه تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 58
حيدرى عرفان ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 10
هوشمند ميثم ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 10
صياد نژاد محمد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 1سال کانونی 17
مرعشى سيد محمد ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 1سال کانونی 19
خدارحم پور انيس ریاضی اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز 5سال کانونی 92
مهدى آبادى احمدرضا ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19
جعفرى زهرا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 2سال کانونی 31
امير پور ميثم تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / مناطق محروم-بومي استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 20
كوچك زاده رضوان انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز 1سال کانونی 23
ولى يارى اسكندرى سحر تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 16
سوخته زاده ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 18
خضريان تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز 7سال کانونی 87
چرخابيان تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 45
جودكى ریاضی مهندسي دريا / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 35
روستايى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 25
حافظى زاده تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / مناطق محروم-بومي استان خوزستان-داراي تعهد خدمت در دزفول دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 8سال کانونی 151
لشكرى نژاد انسانی روانشناسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 10
صفرى چهارمحالى انسانی دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان خوزستان پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 4سال کانونی 65
موسوى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 8
احمديان ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 18
عرب زاده ریاضی اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز 2سال کانونی 23
پرتويى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال کانونی 48
رشيدى چغاخور تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 14
وحيد تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 19
عليزاده موگهى ریاضی اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز 1سال کانونی 16
عبدالهى آرپناهى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 3سال کانونی 48
تشكر ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 11
آقايى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 17
ركاب اسلامى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 3سال کانونی 42
باقرى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 42
گيلانى هنر نقاشي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز (محل تحصيل شوشتر) 2سال کانونی 37
ديلمى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 3سال کانونی 53
علم باز زاده ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 3سال کانونی 32
قاسمى فر ریاضی اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان خوزستان پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 2سال کانونی 44
صباغ تجربی اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان خوزستان پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 3سال کانونی 43
بلدى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 33
شهى پور ریاضی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز 1سال کانونی 12
حيدرى كاهكش ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 13
رحيمى زاده ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 55
ابن عباس ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
داودى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 28
مزكى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 34
ابولى زاده تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 35
حسينى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 23
نيرى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 20
كرم پور تجربی علوم تغذيه / دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 4سال کانونی 65
عادل زاده تجربی اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 1سال کانونی 12
قربانى مرام تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 2سال کانونی 36
منجزى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 20
محمدى تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 5سال کانونی 74
دلفى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 31
محمدى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 45
اسدى انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز 1سال کانونی 15
مقامى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 18
وحيد تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - خوزستان 1سال کانونی 17
خدادوست تجربی علوم تغذيه / دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 3سال کانونی 64
فلامرزى هنر نقاشي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز (محل تحصيل شوشتر) 1سال کانونی 12
فرضى كاهكش تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 1سال کانونی 14
عبدالهى انسانی اموزش جغرافيا / دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز 1سال کانونی 13
پارسا زاده ریاضی مهندسي اپتيک وليزر / دانشگاه بناب / روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 19
هرمزى زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ايلام / روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 11
كرم زاده انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه ايلام / روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 20
بادزن چين ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 19
چعبى حقيقى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 14
عاشورى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 22
درويشى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 3سال کانونی 53
مختاربند تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - خوزستان 1سال کانونی 7
منصور نيا انسانی روانشناسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 29
فياض زاده ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 31
موسرخ زاده تجربی مامايي / دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 1سال کانونی 24
شمال نسب تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز 3سال کانونی 44
يزدان تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 3سال کانونی 37
اسدى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 10
اسنكى تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 1سال کانونی 16
بابا گپ تجربی اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 2سال کانونی 25
بهاء انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 18
جامعى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 53
نجف زاده ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 15
كريمى پور تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 29
رحيمى زاده تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 21
عبدالهى ریاضی علوم اقتصادي / دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 17
خانى پور ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه کاشان / شبانه دانشگاه كاشان 9سال کانونی 129
كريمى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 25
پور قاسم زاده ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 14
دلاوران ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 10
قابل پور تجربی روانشناسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 14
شيخى شوشترى ریاضی مهندسي کامپيوتر / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 19
كرامتى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال کانونی 80
زرد كوهى تجربی روانشناسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 38
ملا احمدى پور انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 35
وطنى شوشترى تجربی بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 2سال کانونی 22
اميرى ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز / روزانه-پذيرش از خواهران دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال کانونی 10
ناصرى كريم وند تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 20
معلم پور باغبان ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 16
ديلمى تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 1سال کانونی 15
نسيمى تجربی بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 1سال کانونی 17
رامى تجربی بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 2سال کانونی 40
شكرريز شوشترى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 33
على پور تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 1سال کانونی 18
كاظمى آرپناهى ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 14
مهدى پور تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل ممسني) 3سال کانونی 37
عنافچه تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 1سال کانونی 19
جمالى تجربی دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان خوزستان پرديس شهيد باهنر - اصفهان 2سال کانونی 37
سينايى فر ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 5سال کانونی 66
لشكرى نژاد تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 8
كرم اله چعب تجربی زيست شناسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 16
شمالى نسب ریاضی مهندسي نفت / موسسه غيرانتفاعي مهراروند-ابادان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي مهر اروند آبادان 2سال کانونی 19
اشراقى ریاضی مهندسي برق / موسسه غيرانتفاعي کارون -اهواز / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي كارون - اهواز 3سال کانونی 44
موذن زاده ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 18
شنبه شهنى تجربی زيست شناسي / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 2سال کانونی 22
روحانى نژاد تجربی بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 3سال کانونی 48
عجمى تجربی مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 41
حيدرى پور تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان (محل تحصيل خاش) 1سال کانونی 6
مكوندى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 19
براتوند تجربی زيست شناسي / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 22
ناصرى پيدنى تجربی زيست شناسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 4سال کانونی 64
نجف پور ریاضی مهندسي نفت / موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو - اصفهان 1سال کانونی 9
شويع زاده تجربی علوم ومهندسي خاک / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 4سال کانونی 54
خليفه تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - خوزستان 2سال کانونی 35
مسكر باشى تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 11
محمدى آرپناهى تجربی علوم ومهندسي خاک / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 2سال کانونی 21
سعدى آل كثير تجربی زمين شناسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 18
بهرامى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي صبا - اروميه 2سال کانونی 42
آزاد تجربی مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال کانونی 19
فياضى زاده تجربی مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال کانونی 19
بهرامى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي پيام -گلپايگان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي پيام - گلپايگان 2سال کانونی 30
آزم تجربی مهندسي علوم دامي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال کانونی 9