قائميه

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر قائميه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
انصارى حميدرضا انسانی علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 17
فارسى تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 42
حبيبى اسماء تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 19
جعفرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 15
يزدانپرست تجربی بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 14
ابناوى تجربی کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 19
كاظمى انسانی روانشناسي / مرکزاموزش عالي اقليد / روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 1سال کانونی 23
رئيسى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 25
كريمى ریاضی مهندسي خودرو / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان فارس دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 18
جاويدى تجربی علوم تغذيه / دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 3سال کانونی 59
رستمى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 24
شفاهى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 19
رستمى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 33
آقايى ریاضی مهندسي شيمي / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 18
اسماعيل پور انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 18
دهقانى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 16
فرهادى ریاضی مهندسي انرژي / مرکزاموزش عالي لامرد / روزانه مرکز آموزش عالي لامرد 2سال کانونی 36
منصورى تجربی روانشناسي / دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 20
موسوى تجربی مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 16
صادقى كيا تجربی مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
محمدى خداورديلو تجربی مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز (محل تحصيل داراب) 1سال کانونی 18