فراشبند

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر فراشبند

زمانى مژاد آزيتا

زمانى مژاد آزيتا

حقوق / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
محمدنيا آسيه

محمدنيا آسيه

حقوق / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رشيدى اميرحسين

رشيدى اميرحسين

مهندسي شيمي / دانشگاه تهران / روزانه

5سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اميرسادات سيده فاطمه

اميرسادات سيده فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه-نيمسال دوم

9سال کانونی / 126 آزمون

تجربی
حسانى زهرا

حسانى زهرا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

9سال کانونی / 178 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نورى زاده

نورى زاده

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شامرادلو

شامرادلو

روانشناسي / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عاليشوندى

عاليشوندى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طاهريان

طاهريان

مهندسي مکانيک / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نوشادى

نوشادى

مهندسي مکانيک / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اكبرى فرد

اكبرى فرد

مهندسي برق / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بحرانى فرد

بحرانى فرد

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-محل تحصيل دانشکده پرستاري ومامايي شهيدبهشتي رشت

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
مزارعى

مزارعى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
هوشيار

هوشيار

مهندسي برق / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عبدالهى

عبدالهى

مهندسي برق / دانشگاه فسا / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
آقايى

آقايى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
برزگرلو

برزگرلو

مهندسي مکانيک / دانشگاه جهرم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رستم مراد

رستم مراد

اموزش جغرافيا / دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز / تربيت معلم-بومي استان فارس

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
دهقان

دهقان

مهندسي عمران / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مديريت وبازرگاني دريايي / دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عاليشوندى

عاليشوندى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عاليشوندى

عاليشوندى

علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي گراش / روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
زارع

زارع

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

7سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
دژگاهى

دژگاهى

علوم قران وحديث / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
يزدان پناه

يزدان پناه

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خالقى

خالقى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
منفرد

منفرد

مهندسي برق / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خليفه

خليفه

مهندسي پليمر / دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
كماليان

كماليان

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
دژگاهى

دژگاهى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عبدالهى

عبدالهى

مهندسي مکانيک / مرکزاموزش عالي لار / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پور اسمى

پور اسمى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

7سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
مرادى جعفرلو

مرادى جعفرلو

مهندسي شيمي / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
برزگرلو كوهى

برزگرلو كوهى

مهندسي برق / مرکزاموزش عالي لار / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دژگاهى

دژگاهى

مهندسي معدن / دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
رستمى

رستمى

علوم اقتصادي / دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نادرى منش

نادرى منش

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نظرى فر

نظرى فر

مهندسي مکانيک / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حاجى زاده

حاجى زاده

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
جمالى

جمالى

مهندسي پزشکي / موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

اماروکاربردها / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عاطفت پور

عاطفت پور

زبان وادبيات عربي / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
فروتن

فروتن

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حبيبى فراشبندى

حبيبى فراشبندى

فلسفه وکلام اسلامي / دانشگاه جهرم / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
پاهنگ

پاهنگ

علوم وصنايع غذايي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فولادى

فولادى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عاليشوندى

عاليشوندى

مديريت بازرگاني / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طيبى دوست

طيبى دوست

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ذوالفقارلو كوهى

ذوالفقارلو كوهى

زبان وادبيات فارسي / مرکزاموزش عالي اقليد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
يارى

يارى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

اقتصادکشاورزي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ذوالفقارلو

ذوالفقارلو

زيست شناسي گياهي / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مديريت صنعتي / دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
برزى

برزى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه جيرفت / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مشهدى غلام پور

مشهدى غلام پور

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی