فراشبند

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر فراشبند

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
زمانى مژاد آزيتا انسانی حقوق / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 25
محمدنيا آسيه انسانی حقوق / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 19
رشيدى اميرحسين ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 5سال از سوم راهنمايي 22
حسانى زهرا تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 9سال از چهارم دبستان 178
نورى زاده تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 11
شامرادلو انسانی روانشناسي / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 16
طاهريان ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 26
نوشادى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 14
اكبرى فرد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 12
بحرانى فرد تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-محل تحصيل دانشکده پرستاري ومامايي شهيدبهشتي رشت دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 60
كرمى تجربی اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 3سال از دوم دبيرستان 56
هوشيار ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 25
عبدالهى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه فسا / روزانه دانشگاه فسا 2سال از سوم دبيرستان 23
آقايى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل آباده) 2سال از سوم دبيرستان 37
برزگرلو ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه جهرم / روزانه دانشگاه جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 17
دهقان ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 12
محمدى ریاضی مديريت وبازرگاني دريايي / دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال از چهارم دبيرستان 11
عاليشوندى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي گراش / روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 5سال از سوم راهنمايي 84
زارع تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 7سال از اول راهنمايي 122
دژگاهى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 22
يزدان پناه تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 2سال از سوم دبيرستان 38
خالقى تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه دانشکده علوم پزشکي لارستان 2سال از سوم دبيرستان 23
منفرد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 25
كماليان تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه دانشکده علوم پزشکي لارستان 4سال از اول دبيرستان 59
دژگاهى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 24
عبدالهى ریاضی مهندسي مکانيک / مرکزاموزش عالي لار / روزانه مرکز آموزش عالي لار 1سال از چهارم دبيرستان 17
پور اسمى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) 7سال از اول راهنمايي 78
مرادى جعفرلو ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 2سال از سوم دبيرستان 30
برزگرلو كوهى ریاضی مهندسي برق / مرکزاموزش عالي لار / روزانه مرکز آموزش عالي لار 1سال از چهارم دبيرستان 16
دژگاهى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 2سال از سوم دبيرستان 31
رستمى انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال از چهارم دبيرستان 18
نادرى منش تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه دانشکده علوم پزشکي لارستان 1سال از چهارم دبيرستان 26
نظرى فر ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 16
حاجى زاده انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 38
سليمانى ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 20
عاطفت پور انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 12
فروتن تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال از سوم دبيرستان 21
حبيبى فراشبندى انسانی فلسفه وکلام اسلامي / دانشگاه جهرم / روزانه دانشگاه جهرم 2سال از سوم دبيرستان 15
پاهنگ تجربی علوم وصنايع غذايي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل آرادان ) 2سال از سوم دبيرستان 40
فولادى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 5سال از سوم راهنمايي 70
حيدرى تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 15
عاليشوندى تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 15
طيبى دوست تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 39
ذوالفقارلو كوهى انسانی زبان وادبيات فارسي / مرکزاموزش عالي اقليد / روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 1سال از چهارم دبيرستان 13
يارى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال از دوم دبيرستان 41
ذوالفقارلو تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 19
زارعى تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل حومه برازجان) 2سال از سوم دبيرستان 24
برزى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 3سال از دوم دبيرستان 39