قير و كارزين

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر قير و كارزين

جمشيدى موصلو محمد صالح

جمشيدى موصلو محمد صالح

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عباسى على

عباسى على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
موسوى سرچشمه فاطمه السادات

موسوى سرچشمه فاطمه السادات

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جعفرى قيرى حميد رضا

جعفرى قيرى حميد رضا

مهندسي برق / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اميرى مليحه

اميرى مليحه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
طالبى سعيد

طالبى سعيد

مهندسي عمران / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان فارس

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رضايى فرد فرنوش

رضايى فرد فرنوش

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صادقى قيرى محمد رضا

صادقى قيرى محمد رضا

مهندسي اپتيک وليزر / دانشگاه صنعتي مالک اشتر / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي مکانيک / دانشگاه ياسوج / روزانه

5سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
شعبانى

شعبانى

مهندسي مکانيک / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
چيانى

چيانى

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان فارس

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
بزرگى نژاد

بزرگى نژاد

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فتحى قيرى

فتحى قيرى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
موسوى پور

موسوى پور

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

علوم ومهندسي اب / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي صنايع / مرکزاموزش عالي لار / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
انصارى

انصارى

علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی