ني ريز

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر ني ريز

سلحشور حميد رضا

سلحشور حميد رضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اسماعيلى بهاره

اسماعيلى بهاره

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان فارس

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
خاموشى حميد رضا

خاموشى حميد رضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عبدى مهدى

عبدى مهدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قلى پور مريم

قلى پور مريم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
جذابى فاطمه

جذابى فاطمه

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
ربيعى

ربيعى

اموزش جغرافيا / دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج / تربيت معلم-بومي استان فارس

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مرتضوى

مرتضوى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
صيادكوه

صيادكوه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
افسر

افسر

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حدادان

حدادان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
باغبان

باغبان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان-محل تحصيل احمدآباد مشير

6سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
طاطى

طاطى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
انصارى پور

انصارى پور

مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي مالک اشتر / شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
شاميرى

شاميرى

مهندسي برق / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
صنعتى

صنعتى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مهرزاد

مهرزاد

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان فارس

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بيگى

بيگى

علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
قره قانى

قره قانى

جغرافيا / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قرائى جمالى

قرائى جمالى

مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي مالک اشتر / شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
بيات

بيات

علوم تربيتي / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
حسين پور

حسين پور

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جلالى

جلالى

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان فارس

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
سعادت

سعادت

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خالقيان

خالقيان

دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان فارس

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بيگى

بيگى

حسابداري / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
تورج راد

تورج راد

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
بيگى

بيگى

مهندسي مکانيک / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مير شكارى

مير شكارى

مهندسي عمران / مرکزاموزش عالي استهبان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
بگى

بگى

روانشناسي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
قرائى

قرائى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
بيگى

بيگى

زبان شناسي / دانشگاه جهرم / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
بهرام پرور

بهرام پرور

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ارجمند

ارجمند

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عاشورى

عاشورى

فيزيک / دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شفيعى

شفيعى

علوم کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
كردگارى

كردگارى

علوم مهندسي / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
بختيار

بختيار

علوم ومهندسي اب / مرکزاموزش عالي کاشمر / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی