استهبان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر استهبان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
كشفى حقيقى سيدمحمد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 19
عابدى على تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 45
آئينه پگاه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 41
نظرى على تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 12
ساداتى زينب انسانی حقوق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
ابراهيميان امير ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 25
منوچهرى نسب محمد مهدى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 22
كاظمى اصل معين ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان فارس دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 23
زارع محمد رضا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 31
زارع محمد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 29
ناظمى سيده زهرا انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 14
فقيهى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 42
نظرى اصطهباناتى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان فارس دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 21
منتصرى ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 32
گنجورى ریاضی روانشناسي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 8سال کانونی 106
گوهريان تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 40
كمالى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 25
موسوى كرمانشاهى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 64
زحمت كش ریاضی مهندسي خودرو / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان فارس دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 30
نظرى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 14
تابعى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 27
فقيهى ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 8
حسنى نژاد ریاضی مهندسي دريا / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 25
طاهرى حقيقى ریاضی مهندسي عمران / مرکزاموزش عالي استهبان / روزانه مرکز آموزش عالي استهبان 1سال کانونی 16
اجدادى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 2سال کانونی 33
عقيلى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 22
نظرى اصطهباناتى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 2سال کانونی 47
صادقى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان) 1سال کانونی 5
حقيقى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 10
زارع ریاضی مهندسي برق / دانشگاه فسا / روزانه دانشگاه فسا 6سال کانونی 111
اميرى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 3سال کانونی 47
انصارى جابرى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 3سال کانونی 40
بلاغى اينالو تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه دانشکده علوم پزشکي لارستان 1سال کانونی 24
معتضديان انسانی جغرافيا / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 15
ديدارى رونيزى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 8
زارع تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان) 6سال کانونی 116
نعمانى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 39
د ير تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 27
جوهرى زبان مترجمي زبان انگليسي / دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 14
زحلى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 3سال کانونی 65
خليلى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 40
فكرى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 14
ذبيحى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه فسا / روزانه دانشگاه فسا 1سال کانونی 10
ايمانى فر تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 28
بهارلو تجربی حسابداري / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 3سال کانونی 28
موسوى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 14
كاظمى فرد تجربی علوم ومهندسي خاک / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 19