داراب

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر داراب

نظاميان پور رضا

نظاميان پور رضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
كرمى سعيد

كرمى سعيد

حقوق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
قنبرى محمد

قنبرى محمد

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سليمى فاضل

سليمى فاضل

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان فارس

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
قمرى پور محمدجواد

قمرى پور محمدجواد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
قنبرى مزيدى رضا

قنبرى مزيدى رضا

علوم کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مظفريان محمدحسين

مظفريان محمدحسين

حقوق / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
مظفريان محمدحسين

مظفريان محمدحسين

حقوق / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
رضائى مسعود

رضائى مسعود

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خسروپور عارفه

خسروپور عارفه

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان فارس

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
كرمى احمدرضا

كرمى احمدرضا

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
افشارى محمود

افشارى محمود

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه شهيدمطهري / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
كرمى اكبر

كرمى اكبر

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
وطن خواه فاطمه

وطن خواه فاطمه

مهندسي صنايع / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
انصارى مجيد

انصارى مجيد

حقوق / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
كمال ابادى پيمان

كمال ابادى پيمان

مهندسي مکانيک / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بهزادى سحر

بهزادى سحر

اموزش جغرافيا / دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج / تربيت معلم-بومي استان فارس

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نگهدارى احمد

نگهدارى احمد

مهندسي برق / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
آموزگار مصطفى

آموزگار مصطفى

مهندسي عمران / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان فارس

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
صداقت فاطمه

صداقت فاطمه

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سليمانى فرد مسعود

سليمانى فرد مسعود

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان فارس

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عندليبى

عندليبى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كشتكار

كشتكار

مهندسي برق / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
رستگار

رستگار

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
دريابر

دريابر

بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان فارس

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كشاورز

كشاورز

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شاكر

شاكر

مهندسي صنايع / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
انصارى

انصارى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شهسوارى نسب

شهسوارى نسب

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
قربانى

قربانى

مهندسي خودرو / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان فارس

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي معماري / دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
حقيقت

حقيقت

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فاطمى

فاطمى

مهندسي خودرو / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان فارس

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كوهى

كوهى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كمانه

كمانه

علوم کامپيوتر / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
جبارى

جبارى

حسابداري / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
قنبرى

قنبرى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مقدم

مقدم

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
درستكار

درستكار

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز / تربيت معلم-بومي استان فارس

4سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
نيكبخت

نيكبخت

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صبور

صبور

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز / تربيت معلم-بومي استان فارس

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ابروفراخ

ابروفراخ

رياضيات وکاربردها / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
افسرده

افسرده

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي گراش / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
درستكار

درستكار

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
جهان نما رحيمى

جهان نما رحيمى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي گراش / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رستگار

رستگار

مديريت وبازرگاني دريايي / دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مرتضوى

مرتضوى

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز / تربيت معلم-بومي استان فارس

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حامدى

حامدى

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ده باشى

ده باشى

مهندسي مکانيک / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فدايى

فدايى

اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي گراش / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شريعت منش

شريعت منش

علوم اقتصادي / دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
فرخزاده

فرخزاده

مهندسي عمران / دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زاهدانى

زاهدانى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كاظم پوريان

كاظم پوريان

مهندسي مکانيک / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قاسمى بختاجردى

قاسمى بختاجردى

مهندسي نفت / مرکزاموزش عالي لامرد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
وجدانى

وجدانى

مهندسي برق / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قنبرى

قنبرى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قائدى

قائدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خوانچه فلك

خوانچه فلك

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرادى خالص

مرادى خالص

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سروقامت

سروقامت

مهندسي شيمي / دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نسابه اصل

نسابه اصل

روانشناسي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / شبانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي برق / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
غلامپور

غلامپور

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مراديان

مراديان

مهندسي برق / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
گلشنى

گلشنى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حسينى پور

حسينى پور

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عبدلى

عبدلى

هوشبري / دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
برزگران

برزگران

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عابدى

عابدى

مديريت امورگمرکي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عسكرى

عسكرى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خواجوى

خواجوى

مهندسي نفت / مرکزاموزش عالي لامرد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شكرى

شكرى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
خوانسالار

خوانسالار

مهندسي برق / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

مهندسي عمران / دانشگاه فسا / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شجاعى

شجاعى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عابدى

عابدى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه جهرم / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
ارجمند

ارجمند

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
راسخ

راسخ

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كشاورز

كشاورز

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بريزى

بريزى

مهندسي برق / مرکزاموزش عالي لار / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
عبداله زاده

عبداله زاده

زيست فناوري / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سهامى

سهامى

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بخشنده

بخشنده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

مهندسي شيمي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
شيبانى

شيبانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كشاورز

كشاورز

مهندسي برق / دانشگاه فسا / شبانه

4سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سعادت

سعادت

اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سيفى

سيفى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
تنها

تنها

مهندسي معدن / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
موسى پور

موسى پور

زيست شناسي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
گندم كار

گندم كار

مهندسي مکانيک / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
گندم كار

گندم كار

مهندسي مکانيک / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسينى پور

حسينى پور

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نژاد داراب

نژاد داراب

اماروکاربردها / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
آب ران

آب ران

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

مهندسي معدن / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عباس زاده

عباس زاده

مهندسي انرژي / مرکزاموزش عالي لامرد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شجاعى

شجاعى

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
گودرزيان

گودرزيان

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رستگار

رستگار

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضازادگان

رضازادگان

مهندسي مکانيک / دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عابدى

عابدى

مهندسي شيمي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

فيزيک / دانشگاه جهرم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جزائريان

جزائريان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خراسانى

خراسانى

اماروکاربردها / دانشگاه فسا / روزانه

3سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كهنسال

كهنسال

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
علوى

علوى

زيست شناسي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
يزدانپرست

يزدانپرست

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كشاورز

كشاورز

مديريت دولتي / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دوستدارى

دوستدارى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
دامن باغ

دامن باغ

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فانى

فانى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ثابت زاده

ثابت زاده

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خورشيدى

خورشيدى

مهندسي شيلات / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی