لار

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر لار

معتمد محمد على

معتمد محمد على

حقوق / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ايجادى احسان

ايجادى احسان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ارفع محمد امين

ارفع محمد امين

مديريت مالي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
خوشه چين زهرا

خوشه چين زهرا

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
بيمون نژاد فاطمه

بيمون نژاد فاطمه

حقوق / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
دالان گرد عاطفه

دالان گرد عاطفه

روانشناسي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عسكر پور مرضيه

عسكر پور مرضيه

روانشناسي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
طالبى احسان

طالبى احسان

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز / تربيت معلم-بومي استان فارس

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جعفرى اطهر

جعفرى اطهر

روانشناسي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
هاشمى

هاشمى

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
صديق

صديق

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شادمهر

شادمهر

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
زرگريان لار

زرگريان لار

مديريت بازرگاني / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ستوده لار

ستوده لار

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
صدر

صدر

روانشناسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
قهرمانى

قهرمانى

روانشناسي / دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اعتقادى

اعتقادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مراغه

مراغه

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اسدى لارى

اسدى لارى

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حق شناس

حق شناس

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی