آباده

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر آباده

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
نقيب حميدرضا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 39
خسروى رضا انسانی روانشناسي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 11
نعمت الهى امير رضا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 5سال کانونی 81
محرم حديثه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 45
كريمى عليرضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 79
تقوى سعيد تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 35
صادقى على ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 57
اكبرى زهرا انسانی روانشناسي / دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 14
شيرازى على ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 25
نعمت الهى رضا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 5سال کانونی 73
سلطانى مهرزاد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 19
صفى خانى فاطمه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 38
رجائى رامشه سيد سعيد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال کانونی 43
حيدرى فرشته ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان فارس دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 3سال کانونی 47
حيدريان فر پريسا انسانی اموزش جغرافيا / دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج / تربيت معلم-بومي استان فارس پرديس امير کبير - كرج 2سال کانونی 22
بهمنى نژاد عليرضا ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 38
ساريخانى پرنيا انسانی روانشناسي / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 20
محمد خانى فاطمه ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 22
طالبى امير رضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال کانونی 72
عرب شيبانى حسين انسانی حقوق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 36
قناعتى مرضيه ریاضی اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان فارس پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 1سال کانونی 17
شكوهى فر عليرضا ریاضی مهندسي نفت / دانشکده فني ومهندسي گرمسار / شبانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 3سال کانونی 19
محمودى عليرضا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 13
ملكى انسانی روانشناسي / دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 25
ابراهيمى انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز / تربيت معلم-بومي استان فارس پرديس شهيد رجايي - شيراز 2سال کانونی 29
مقصودى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 26
نادرى تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 40
گلزارى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 47
خير انديش ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 22
پاهنگ انسانی راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز / تربيت معلم-بومي استان فارس پرديس شهيد رجايي - شيراز 2سال کانونی 29
ملائى ریاضی مهندسي خودرو / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان فارس دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 16
شاه ولى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
جعفرى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 39
احمدى انسانی روانشناسي / مرکزاموزش عالي اقليد / روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 1سال کانونی 22
كريمى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
نيكو تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 36
ملك محمدى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 36
كشاورز ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
حيدرى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 22
قناعتى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 17
قاسمى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 41
مرادى علم دارلو انسانی روانشناسي / مرکزاموزش عالي اقليد / روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 1سال کانونی 18
مولايى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 14
شريفى تجربی بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 7
سعادت ریاضی روانشناسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 42
اميدوار پناه ریاضی روانشناسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
افضلى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
گلزار ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 32
درخشان علم دارلو تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 5سال کانونی 61
صفائى انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 8
زارع عبدالهى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 4سال کانونی 46
رهنما تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 9
زمانى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 64
كريمى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 19
محمد پور تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 3سال کانونی 32
رجائى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
امامى تجربی دامپزشکي / دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 45
سجادى انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 32
عطائى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 14
كشاورز ریاضی فيزيک / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 9
منصورى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه اراک / شبانه دانشگاه اراک 7سال کانونی 72
كارگر ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 31
يزدان پناه ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 22
شمشيرى انسانی مديريت جهانگردي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 8
زينلى قورت تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 19
همتى طلب انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 20
ستارى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 22
طاوسى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 36
تقى پور ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اراک / روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 21
يزدان پناه ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه کاشان / شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 25
نفر ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 17
فرخى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 25
يزدى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل آباده) 1سال کانونی 17
كيومرثى ریاضی مهندسي دريا / دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 18
مطهرى انسانی مديريت جهانگردي / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 11
بندگان تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 29
صبورى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال کانونی 54
كياسى تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 29
اتحاد تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل آباده) 1سال کانونی 19
تصديقى تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي امين - فولادشهر (اصفهان) 1سال کانونی 8
حبيبى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه فسا / روزانه دانشگاه فسا 3سال کانونی 44
ميرزائى دوقزلو ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
شريفى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل بروجرد) 3سال کانونی 32
برزگر ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 22
نعمت ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 31
تشكر ریاضی مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي زند دانش گستر - شيراز 1سال کانونی 12
صبورى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه کاشان / شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 23
نادرى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 43
لطفعليان ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه کاشان / شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 15
دشت پى تجربی هوشبري / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 2سال کانونی 32
احمدى ریاضی مهندسي دريا / دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 2سال کانونی 22
طالبى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 39
احرارى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 13
پروين ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 11
نبئى تجربی حسابداري / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 4سال کانونی 59
سليمى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 29
اسدى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 13
كيومرثى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 6
عباس نيا تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 62
بهراميان ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 15
صهبازاده تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 15
آزادى خواه ریاضی مهندسي عمران / مرکزاموزش عالي استهبان / روزانه مرکز آموزش عالي استهبان 2سال کانونی 12
دانشور ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 24
شهريارى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 20
سعدى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 30
اميرى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 1سال کانونی 17
مهرابى كوهى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تربت حيدريه / شبانه دانشگاه تربت حيدريه 3سال کانونی 45
رضائى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 17
قادرى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 17
سبزعليان ریاضی مهندسي معماري / موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي آپادانا - شيراز 2سال کانونی 31
محمدى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 19
ايزدى ریاضی مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي آپادانا - شيراز 1سال کانونی 13
عظيمى تجربی مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي زند دانش گستر - شيراز 2سال کانونی 25
خوش نظر ریاضی مهندسي پزشکي / موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي زند دانش گستر - شيراز 1سال کانونی 5
اوليائى تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 13
حسنى انسانی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي فاطميه - شيراز (ويژه خواهران) 1سال کانونی 23
ايزدى تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي امين - فولادشهر (اصفهان) 2سال کانونی 43
رستگار تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي فيض الاسلام -خميني شهر-اصفهان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي فيض الاسلام - خميني شهر اصفهان (ويژه خواهران) 3سال کانونی 56
كاوه ریاضی مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي آپادانا - شيراز 1سال کانونی 6
خسروانى خانيمن تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 12
سبزعليان تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 3سال کانونی 51
قربانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي پيام -گلپايگان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي پيام - گلپايگان 1سال کانونی 14
اسدى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي نور دانش - ميمه 1سال کانونی 20