مرودشت

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر مرودشت

هاشم آذر عليرضا

هاشم آذر عليرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سالارى سجاد

سالارى سجاد

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
يكتاپرست على

يكتاپرست على

مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
زارع مصطفى

زارع مصطفى

علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
حقيقت على

حقيقت على

مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
دلير لعيا

دلير لعيا

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مرادپور على

مرادپور على

حقوق / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
دانشمندى على

دانشمندى على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عرب حسين

عرب حسين

حقوق / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
احمدى محمد امين

احمدى محمد امين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
شريفى گرائى حميده

شريفى گرائى حميده

ارتباطتصويري / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
شيرزادى سارا

شيرزادى سارا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
هوشنگى مجتبى

هوشنگى مجتبى

مهندسي عمران / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زارع محمد

زارع محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
زارعى ميلاد

زارعى ميلاد

حسابداري / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
شيروانى فاطمه

شيروانى فاطمه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حبيبى حميد

حبيبى حميد

حقوق / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مختارى محمدحسين

مختارى محمدحسين

مهندسي مکانيک / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
زارع مرجان

زارع مرجان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حبيبى ريحانه

حبيبى ريحانه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نعمتى غلامرضا

نعمتى غلامرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جوكار تنگ كرمى على

جوكار تنگ كرمى على

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
دهقانيان فاطمه

دهقانيان فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زمانى زهره

زمانى زهره

روانشناسي / دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رشيدى مقدم على

رشيدى مقدم على

مهندسي برق / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
اتابكى محمد

اتابكى محمد

مهندسي عمران / دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زارع زهرا

زارع زهرا

حقوق / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
نعمتى حميد رضا

نعمتى حميد رضا

مهندسي برق / مرکزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي کشور / روزانه-مهندسي مخابرات هوا پيمايي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
زمانى سعيد

زمانى سعيد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
زارع

زارع

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
رفيعى سميرا

رفيعى سميرا

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان فارس

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سجاديان امير

سجاديان امير

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

مهندسي برق / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
جاسميان بغلانى

جاسميان بغلانى

علوم تربيتي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
الوندى

الوندى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مراد پور

مراد پور

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
همايون

همايون

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زارع نژاد

زارع نژاد

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
كيانى

كيانى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / مناطق محروم-بومي استان فارس

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاروقيان

فاروقيان

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اميدوارى

اميدوارى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فرجام

فرجام

روانشناسي / دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اميرى

اميرى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان فارس

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز / تربيت معلم-بومي استان فارس

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
شبيرى

شبيرى

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان فارس

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
همايون

همايون

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
قاسمى

قاسمى

مهندسي معماري / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

روانشناسي / دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
حيدرى نقدعلى

حيدرى نقدعلى

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
هاشمى اصل

هاشمى اصل

علوم تربيتي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
خدامى

خدامى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
دهقانيان

دهقانيان

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كوثرى پلنگى

كوثرى پلنگى

علوم تربيتي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
توكلى

توكلى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عرب

عرب

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
دهقانيان

دهقانيان

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
جاويدى آل سعدى

جاويدى آل سعدى

مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حيدرى نقدعلى

حيدرى نقدعلى

حسابداري / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
كشتكار

كشتكار

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ويسى

ويسى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مهدوى

مهدوى

مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كشت كار

كشت كار

مهندسي مکانيک / دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زارع

زارع

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
بنى هاشمى

بنى هاشمى

حقوق / دانشگاه شيراز / مجازي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شيروانى

شيروانى

فيزيک / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
سليمى

سليمى

مهندسي عمران / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
حبيبى

حبيبى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
زارع

زارع

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سجاديان

سجاديان

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عوض آقايى

عوض آقايى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شيروانى

شيروانى

مهندسي عمران / دانشگاه ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه ياسوج / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
غفارى

غفارى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
زنبق

زنبق

مهندسي اپتيک وليزر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دهقان نيا

دهقان نيا

مهندسي عمران / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ميرملك

ميرملك

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
جمشيدى

جمشيدى

مهندسي عمران / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدزاده

محمدزاده

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
استوارى

استوارى

مترجمي زبان عربي / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نصيرى فيروزى

نصيرى فيروزى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فتحى فرد

فتحى فرد

مهندسي عمران / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
زارع بديعى

زارع بديعى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رحيمى نسب

رحيمى نسب

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ظهرابى

ظهرابى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
عابدى

عابدى

مهندسي برق / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

مهندسي مکانيک / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حبيبى عبداليوسفى

حبيبى عبداليوسفى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
كشاورز

كشاورز

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
دبيرى

دبيرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عوض آقايى

عوض آقايى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رفيعى

رفيعى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
رستگار

رستگار

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

روانشناسي / دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فلاحى

فلاحى

مهندسي صنايع / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بهمنى كندازى

بهمنى كندازى

مهندسي صنايع / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نيازى

نيازى

مهندسي معماري / دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدشاهى

محمدشاهى

مهندسي دريا / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قهرمانى

قهرمانى

مهندسي شيمي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
برزگر

برزگر

حسابداري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عمادى

عمادى

اماروکاربردها / دانشگاه شيراز / روزانه

4سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
رهنما

رهنما

مهندسي برق / دانشگاه فسا / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
براتى راد

براتى راد

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فلاحى

فلاحى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي بهبهان / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مرادپور

مرادپور

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
كشاورزى

كشاورزى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
عوض پور

عوض پور

مهندسي برق / دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قاسم زاده

قاسم زاده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
گنجى پور

گنجى پور

مهندسي مکانيک / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
عبدالهى

عبدالهى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سهرابى

سهرابى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
برزگر

برزگر

مهندسي شهرسازي / دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بيات

بيات

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
پورانصارى

پورانصارى

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
احمدى آخورمه

احمدى آخورمه

مهندسي برق / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فانى

فانى

اماروکاربردها / دانشگاه شيراز / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
زمانى علويچه

زمانى علويچه

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بهمه

بهمه

مهندسي شيمي / دانشگاه ياسوج / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
خليفه

خليفه

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سالارى

سالارى

اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي گراش / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
استوارى

استوارى

اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي گراش / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عظيم زاده

عظيم زاده

مهندسي مکانيک / موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد-شيراز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جمشيدى سلوكلويى

جمشيدى سلوكلويى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
نوروزى

نوروزى

هوشبري / دانشکده علوم پزشکي گراش / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شعبانى

شعبانى

مهندسي عمران / مرکزاموزش عالي استهبان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بذرگر

بذرگر

روانشناسي / مرکزاموزش عالي اقليد / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
كشاورز

كشاورز

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
شاه نعمتى

شاه نعمتى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خليفه

خليفه

مهندسي شيمي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / مرکزاموزش عالي استهبان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عليزاده گليجانى

عليزاده گليجانى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

مهندسي معدن / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قاسمى شيرى

قاسمى شيرى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زارع

زارع

مديريت بازرگاني / دانشگاه گنبد / روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زارع

زارع

مهندسي ايمني / مرکزاموزش عالي لامرد / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
منوچهرى

منوچهرى

مديريت جهانگردي / دانشگاه شيراز / مجازي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
شيروانى

شيروانى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
كشاورزى

كشاورزى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زارع

زارع

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

بهداشت موادغذايي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسين پور

حسين پور

مهندسي مکانيک / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كشتكار حسام آبادى

كشتكار حسام آبادى

مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه جهرم / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سجاديان

سجاديان

ترويج واموزش کشاورزي / دانشگاه شيراز / روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حبيبى

حبيبى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مستمند

مستمند

مهندسي شهرسازي / موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زارع

زارع

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
استخرى پور

استخرى پور

مهندسي مکانيک / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خسروانى

خسروانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ساريخانى خرمى

ساريخانى خرمى

فيزيک / مرکزاموزش عالي استهبان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
دستگير

دستگير

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
زارع

زارع

مهندسي معماري / موسسه غيرانتفاعي ارم -شيراز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

مهندسي برق / موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد-شيراز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بازوبندى

بازوبندى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شيراز / مجازي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پرهيزگار

پرهيزگار

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شيبانى

شيبانى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه جيرفت / شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زارع

زارع

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی