جهرم

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر جهرم

رحمانيان مصطفى

رحمانيان مصطفى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
كارآزماى حسين

كارآزماى حسين

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
صحراگرد مهدى

صحراگرد مهدى

حقوق / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
خوش نظر محمد

خوش نظر محمد

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
صفاپور مجتبى

صفاپور مجتبى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
صابر جهرمى محمد

صابر جهرمى محمد

مهندسي مکانيک / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
زارعى حسين

زارعى حسين

مهندسي برق / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
سياح جهرمى فاطمه

سياح جهرمى فاطمه

حسابداري / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
فراهانى نيا سينا

فراهانى نيا سينا

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
آقايى رقيه

آقايى رقيه

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان فارس

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فتحى نصروانى محمد

فتحى نصروانى محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
كوشكى جهرمى منصوره

كوشكى جهرمى منصوره

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
درويش بيگى سلمان

درويش بيگى سلمان

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز / تربيت معلم-بومي استان فارس

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
دهدشتى جهرمى زهرا

دهدشتى جهرمى زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صادقيان جهرمى محمد

صادقيان جهرمى محمد

مهندسي برق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
حيدرى على

حيدرى على

مهندسي شيمي / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مقتدر خانكهدانى حانيه

مقتدر خانكهدانى حانيه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آبيار مهناز

آبيار مهناز

علوم تربيتي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
محبوبى فرد فاطمه

محبوبى فرد فاطمه

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
يوسف زاده جهرمى مريم

يوسف زاده جهرمى مريم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كيانوش زهرا

كيانوش زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
غياثى پور زهرا

غياثى پور زهرا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پاسالارى بهجانى فاطمه

پاسالارى بهجانى فاطمه

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جعفرزاده جهرمى زهرا

جعفرزاده جهرمى زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه-نيمسال اول

9سال کانونی / 131 آزمون

تجربی
افشار على

افشار على

مهندسي برق / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
فيروزى مقام دانيال

فيروزى مقام دانيال

مهندسي برق / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمدى زاده محمدامين

محمدى زاده محمدامين

مهندسي صنايع / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
حقيقيان فاطمه

حقيقيان فاطمه

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سنبلى فاطمه

سنبلى فاطمه

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عابدى

عابدى

راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز / تربيت معلم-بومي استان فارس

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
قناعتيان جبذرى مهدى

قناعتيان جبذرى مهدى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / مناطق محروم-بومي استان فارس

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
غلامى مينا

غلامى مينا

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زارعى بابا عربى

زارعى بابا عربى

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان فارس

4سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
جواديان

جواديان

شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مروج جهرمى

مروج جهرمى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / مناطق محروم-بومي استان فارس

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
كريمى جهرمى

كريمى جهرمى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / مناطق محروم-بومي استان فارس

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حاتمى

حاتمى

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
عبداللهى

عبداللهى

مهندسي شيمي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صالحيان

صالحيان

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رضائيان

رضائيان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
على نژاد

على نژاد

مهندسي معماري / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان فارس

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عليخانى

عليخانى

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رضايى كوچى

رضايى كوچى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نيك حالت جهرمى

نيك حالت جهرمى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
افتخارى

افتخارى

اموزش جغرافيا / دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج / تربيت معلم-بومي استان فارس

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
اكبرى

اكبرى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
على خانى

على خانى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز / تربيت معلم-بومي استان فارس

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
عليخانى

عليخانى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز / تربيت معلم-بومي استان فارس

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
آزادگان جهرمى

آزادگان جهرمى

مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مصلى نژاد

مصلى نژاد

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عبدى طاحونه

عبدى طاحونه

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
عليخانى

عليخانى

مديريت بازرگاني / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مهرابى

مهرابى

مهندسي برق / دانشگاه فسا / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
مصلى نژاد

مصلى نژاد

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز / تربيت معلم-بومي استان فارس

7سال کانونی / 96 آزمون

ریاضی
عابدى

عابدى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
صفرى گلبرنجى

صفرى گلبرنجى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رحمانيان

رحمانيان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
عليخانى

عليخانى

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

مهندسي مکانيک / دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عابدى

عابدى

مديريت دولتي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
عطائى

عطائى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مهدى پناه

مهدى پناه

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قربانى دهزيرى

قربانى دهزيرى

مهندسي مکانيک / دانشگاه جهرم / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ثنائى

ثنائى

مهندسي عمران / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

اعضاي مصنوعي / موسسه اموزش عالي علمي -کاربردي هلال ايران / روزانه-

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
قناعت فر

قناعت فر

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
قربان جهرمى

قربان جهرمى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شهابى فر

شهابى فر

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مساح

مساح

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حاجيانى

حاجيانى

مهندسي مکانيک / دانشگاه جهرم / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ترابى

ترابى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
آرزونيا

آرزونيا

مهندسي توليدات گياهي / دانشگاه جهرم / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ذكائى باب انارى

ذكائى باب انارى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عباسپور

عباسپور

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شعبانى

شعبانى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خاتمى

خاتمى

فيزيک مهندسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رمضانى دهزيرى

رمضانى دهزيرى

مهندسي برق / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
وزيرزاده جهرمى

وزيرزاده جهرمى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه جهرم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

فلسفه وکلام اسلامي / دانشگاه جهرم / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مصلى نژاد

مصلى نژاد

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رفيع زاده

رفيع زاده

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شجاعى

شجاعى

علوم سياسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
سعادت گل برنجى

سعادت گل برنجى

مهندسي صنايع / دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
و لى

و لى

مهندسي برق / مرکزاموزش عالي لار / روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مجيدى

مجيدى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه جهرم / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پرند آور

پرند آور

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شريعتى

شريعتى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

حسابداري / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قائدنياى جهرمى

قائدنياى جهرمى

مهندسي مکانيک / مرکزاموزش عالي لار / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شعبانپور حقيقى

شعبانپور حقيقى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
غفورزاده جهرمى

غفورزاده جهرمى

فيزيک / دانشگاه جهرم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قناعتيان

قناعتيان

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
آزاديخواه جهرمى

آزاديخواه جهرمى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه شيراز / روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
عباس زاده جهرمى

عباس زاده جهرمى

مهندسي برق / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
فرجى قطب آبادى

فرجى قطب آبادى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رهسپار

رهسپار

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محبى جهرمى

محبى جهرمى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سجاديان

سجاديان

فيزيک مهندسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رحيم خانلى

رحيم خانلى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آتش پاره

آتش پاره

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مصلى نژاد

مصلى نژاد

زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خواجه پور

خواجه پور

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه جهرم / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهدى زاده جهرمى

مهدى زاده جهرمى

مهندسي پزشکي / موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شاهيان جهرمى

شاهيان جهرمى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شكرى نسب

شكرى نسب

رياضيات وکاربردها / دانشگاه جهرم / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شاكرى جهرمى

شاكرى جهرمى

مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه جهرم / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

مهندسي شيلات / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سلوكيان جهرمى

سلوكيان جهرمى

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سينايى فرد

سينايى فرد

مديريت مناطق خشک وبياباني / دانشگاه اردکان / شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی