ماهدشت /مردآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر ماهدشت /مردآباد

موسوى سيدمحمدزكريا

موسوى سيدمحمدزكريا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي نساجي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی