سربيشه

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر سربيشه

نادى محمدحسين

نادى محمدحسين

راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان جنوبي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فرهادى بهلولى حسن

فرهادى بهلولى حسن

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان جنوبي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مهدوى صدر فرزاد

مهدوى صدر فرزاد

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان جنوبي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
غلامى پور امير

غلامى پور امير

مهندسي ماشين‌هاي ريلي / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خسروى

خسروى

علوم تربيتي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
يعقوبى

يعقوبى

مهندسي دريا / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند / تربيت معلم-بومي استان خراسان جنوبي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
دوستى

دوستى

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان جنوبي

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
شيخى سلم آباد

شيخى سلم آباد

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حسنى زولسك

حسنى زولسك

مهندسي دريا / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

7سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
جاهدى نيا

جاهدى نيا

مهندسي مکانيک / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
ريشه كن

ريشه كن

مهندسي مکانيک / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
پرهيزگار

پرهيزگار

علوم تربيتي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
خياط

خياط

دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان خراسان جنوبي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

مهندسي دريا / دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
گرگانى

گرگانى

مهندسي معماري / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مهدوى

مهدوى

علوم تربيتي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
خسروى پور

خسروى پور

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

مهندسي عمران / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خياط

خياط

مديريت مالي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بارانى خالص

بارانى خالص

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
دروهى

دروهى

فيزيک / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
موسائى

موسائى

مهندسي برق / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قلاسى

قلاسى

علوم کامپيوتر / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سارانى يكتا

سارانى يكتا

مهندسي مکانيک / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كفاشى

كفاشى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حياتى

حياتى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی