بيرجند

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر بيرجند

رادنيا سميه

رادنيا سميه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حسين زاده مهران

حسين زاده مهران

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
عسكرى ميلاد

عسكرى ميلاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مولوى حانيه

مولوى حانيه

حقوق / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
عنانى اسماعيل

عنانى اسماعيل

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

7سال کانونی / 127 آزمون

ریاضی
اسلامى سيدعرفان

اسلامى سيدعرفان

علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
حسن آبادى رامين

حسن آبادى رامين

علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
زمين كشت فاطمه

زمين كشت فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
پوريا نژاد بيتا

پوريا نژاد بيتا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
طحانى ايمان

طحانى ايمان

حقوق / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
خسروى زارگز معصومه

خسروى زارگز معصومه

دبيري تاريخ / دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد / تربيت معلم-بومي استان خراسان جنوبي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مودى فاطمه

مودى فاطمه

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان خراسان جنوبي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ربيعى گسك نسيم

ربيعى گسك نسيم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حقيقى پور سعيد

حقيقى پور سعيد

مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
سبزعلى زهرا

سبزعلى زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رضائى مريم

رضائى مريم

حقوق / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
باغستانى حميدرضا

باغستانى حميدرضا

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
الهى اميد

الهى اميد

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ولى زاده على

ولى زاده على

مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
درانى پور رومينا

درانى پور رومينا

حقوق / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رضائى على

رضائى على

حقوق / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حسينى زهرا

حسينى زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ولوى محمد

ولوى محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
آموزگار سهيل

آموزگار سهيل

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
قربانى كلاته ميرعلى عليرضا

قربانى كلاته ميرعلى عليرضا

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان جنوبي

7سال کانونی / 104 آزمون

انسانی
زاهدى پور زهرا

زاهدى پور زهرا

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان / تربيت معلم-بومي استان خراسان جنوبي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
غلامى اميرحسين

غلامى اميرحسين

مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

7سال کانونی / 115 آزمون

ریاضی
حسينى سيده زهرا

حسينى سيده زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مولائى زارگز زهرا

مولائى زارگز زهرا

حقوق / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
عاطفى نيا فائزه

عاطفى نيا فائزه

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
كوچى فاطمه

كوچى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
زرين پناه مريم

زرين پناه مريم

حقوق / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رحيم زاده زهرا

رحيم زاده زهرا

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان خراسان جنوبي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
محمدى عليرضا

محمدى عليرضا

حقوق / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
عبداللهى ساناز

عبداللهى ساناز

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
عليزاده محمود

عليزاده محمود

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
دقيقى اميررضا

دقيقى اميررضا

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
بهمنى عباس

بهمنى عباس

راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان جنوبي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رفيعى مبادى محمدمهدى

رفيعى مبادى محمدمهدى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
عنايتى حديث

عنايتى حديث

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
ضيائى سجاد

ضيائى سجاد

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
دره كى امين

دره كى امين

راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان جنوبي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سورگى الهام

سورگى الهام

مهندسي شيمي / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رضائى على

رضائى على

مديريت بازرگاني / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
عقابى على

عقابى على

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
چاجى محسن

چاجى محسن

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
دقيق تكتم

دقيق تكتم

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان / تربيت معلم- بومي استان خراسان جنوبي

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
نوروزى احمدرضا

نوروزى احمدرضا

روزنامه نگاري / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
طالبى مهدى

طالبى مهدى

مهندسي مکانيک / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
احمدى درميان محمد

احمدى درميان محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
هادى فهيمه

هادى فهيمه

حقوق / دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
نمكين عاليه

نمكين عاليه

علوم اقتصادي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
سيفى فاطمه

سيفى فاطمه

حقوق / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
گلدانى على

گلدانى على

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رجبى زهرا

رجبى زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اسدزاده فريبا

اسدزاده فريبا

حقوق / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
قنبرى فرد الهه

قنبرى فرد الهه

حقوق / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
خسروى زارگز مهدى

خسروى زارگز مهدى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضائى مسك

رضائى مسك

علوم تربيتي / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
اسماعيل زاده سيده عاليه

اسماعيل زاده سيده عاليه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
زاهدى پور ريحانه

زاهدى پور ريحانه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
معينى ياسمين

معينى ياسمين

حقوق / دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
يارى مونا

يارى مونا

رياضيات وکاربردها / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
چاه حوضى يونس

چاه حوضى يونس

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند / تربيت معلم-بومي استان خراسان جنوبي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ابوترابى فاطمه

ابوترابى فاطمه

علوم قران وحديث / دانشگاه تهران / روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
زارعى

زارعى

علوم تربيتي / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حسينى سيده مهيا

حسينى سيده مهيا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نيلى ثانى ديان

نيلى ثانى ديان

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
باقرى مسعود

باقرى مسعود

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان جنوبي

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
محمدى على

محمدى على

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان جنوبي

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
چاجى فاطمه

چاجى فاطمه

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
صابرى فاطمه

صابرى فاطمه

مهندسي شيمي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي معماري / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
نذرى

نذرى

حقوق / دانشگاه بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رخشانى فرد

رخشانى فرد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
على آبادى

على آبادى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / مناطق محروم-بومي استان خراسان جنوبي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سلم آبادى

سلم آبادى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند / تربيت معلم-بومي استان خراسان جنوبي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
لطفى گسك

لطفى گسك

روانشناسي / دانشگاه بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بندانى

بندانى

مهندسي دريا / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / مناطق محروم-بومي استان خراسان جنوبي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ترابى

ترابى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / مناطق محروم-بومي استان خراسان جنوبي

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
عرب

عرب

علوم اقتصادي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اكبرى

اكبرى

علوم تربيتي / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
نبئى

نبئى

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان / تربيت معلم-بومي استان خراسان جنوبي

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
حسين زاده

حسين زاده

حقوق / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
ناقصى

ناقصى

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
احرارى مقدم درميان

احرارى مقدم درميان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / مناطق محروم-بومي استان خراسان جنوبي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بهبوديان

بهبوديان

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
خسروى

خسروى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / مناطق محروم-بومي استان خراسان جنوبي

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
چهكندى

چهكندى

روانشناسي / دانشگاه بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمودى

محمودى

علوم تربيتي / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سالارى

سالارى

روانشناسي / دانشگاه بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
قلاسى

قلاسى

مهندسي معدن / دانشگاه تهران / روزانه

7سال کانونی / 117 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اكبرشاهى

اكبرشاهى

حسابداري / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
نيوكى

نيوكى

مهندسي ايمني / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كاوسى

كاوسى

حقوق / دانشگاه بيرجند / شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
سرفرازى

سرفرازى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كارگر

كارگر

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
تنگلى

تنگلى

علوم تربيتي / دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
يوسفى

يوسفى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / مناطق محروم-بومي استان خراسان جنوبي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

حقوق / دانشگاه بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
زنگوئى

زنگوئى

علوم سياسي / دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
زنگوئى

زنگوئى

علوم سياسي / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
كاظمى

كاظمى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / مناطق محروم-بومي استان خراسان جنوبي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اكبرپور

اكبرپور

مهندسي مکانيک / دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
خسروى زارگز

خسروى زارگز

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
امام دادى

امام دادى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
تقوى

تقوى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند / تربيت معلم-بومي استان خراسان جنوبي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
يعقوبى

يعقوبى

روانشناسي / دانشگاه بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رجبى

رجبى

مديريت مالي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
زنگوئى

زنگوئى

مهندسي عمران / دانشگاه بيرجند / روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
موحدفر

موحدفر

دامپزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
يسارى

يسارى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اكبرى

اكبرى

مديريت مالي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
رسولى

رسولى

علوم سياسي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
خزاعى مقدم

خزاعى مقدم

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
احمدى درميان

احمدى درميان

روانشناسي / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
بهدانى

بهدانى

مهندسي صنايع / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رضائى گزيك

رضائى گزيك

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
نورى

نورى

مهندسي ماشين‌هاي ريلي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمودى بورنگ

محمودى بورنگ

علوم تربيتي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
كيانى ميناخو

كيانى ميناخو

مهندسي برق / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فياض بخش

فياض بخش

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان جنوبي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
تيمورى

تيمورى

علوم تربيتي / دانشگاه بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
عبداللهى

عبداللهى

مهندسي مکانيک / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
خراشادى زاده

خراشادى زاده

مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
حسنى

حسنى

مهندسي برق / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صباغى

صباغى

مهندسي عمران / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
تقوى

تقوى

مهندسي برق / دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
براتى

براتى

مهندسي عمران / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان خراسان جنوبي

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

مهندسي پزشکي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
نعمتى

نعمتى

فيزيک / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
حصارى

حصارى

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
مرتضوى

مرتضوى

مهندسي برق / دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
دلدار

دلدار

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
زرگرى اسفهرود

زرگرى اسفهرود

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
موسوى نژاد

موسوى نژاد

روانشناسي / دانشگاه بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مهدى زاده

مهدى زاده

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
حاجى پور

حاجى پور

روانشناسي / دانشکده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بخشى گيو

بخشى گيو

دامپزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
طالب زاده

طالب زاده

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صادق پور

صادق پور

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
خدابخشى

خدابخشى

مهندسي صنايع / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عباس پور

عباس پور

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
فروزان

فروزان

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
خسروى

خسروى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
جانفدا

جانفدا

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
خزاعى

خزاعى

مديريت دولتي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عبدالهى

عبدالهى

علوم تربيتي / دانشگاه بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
طيبى

طيبى

روانشناسي / دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
غفرانى راد

غفرانى راد

مهندسي عمران / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عسكردوست

عسكردوست

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
احرارى

احرارى

مهندسي اپتيک وليزر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسين زاده

حسين زاده

زبان وادبيات عربي / دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
برگى

برگى

اماروکاربردها / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
پامرغى

پامرغى

مهندسي مکانيک / دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
زنگوئى

زنگوئى

دامپزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
توليت

توليت

علوم سياسي / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محمدى محمدآباد

محمدى محمدآباد

مديريت دولتي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سنجرى

سنجرى

مهندسي مکانيک / دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نيك اختر

نيك اختر

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

حسابداري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
مرتضائى

مرتضائى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سنجرى

سنجرى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
افضل پور

افضل پور

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
باقرى گسك

باقرى گسك

علوم تربيتي / دانشگاه بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ملاكى

ملاكى

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
آصف

آصف

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
وداد

وداد

دامپزشکي / دانشگاه زابل / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

مهندسي مکانيک / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي مکانيک / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خسروى

خسروى

مهندسي برق / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
غمديدگان

غمديدگان

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صديق پور

صديق پور

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نيك فر

نيك فر

ارتباطتصويري / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
براتى درميان

براتى درميان

زيست شناسي / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سمن

سمن

مهندسي معماري / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
مجيدى فر

مجيدى فر

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
نجارى

نجارى

اعضاي مصنوعي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

مديريت کسب وکارهاي کوچک / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
خسروى

خسروى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
وجاهت

وجاهت

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عنانى

عنانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دهقان پورمفرد

دهقان پورمفرد

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
آسوده

آسوده

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صادقى درميان

صادقى درميان

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مالكى مقدم

مالكى مقدم

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ضياء

ضياء

تاريخ / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
گل بنفش

گل بنفش

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
توكلى

توكلى

علوم سياسي / دانشگاه بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
چهكندى نژاد

چهكندى نژاد

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شعبانى

شعبانى

مهندسي برق / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
صفامنش

صفامنش

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
سنجرى

سنجرى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اسدى نژاد

اسدى نژاد

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
هادى

هادى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
برفى

برفى

مديريت دولتي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
مهدوى فرد

مهدوى فرد

مهندسي صنايع مبلمان / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان جنوبي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمدى كوشا

محمدى كوشا

علوم سياسي / دانشگاه بيرجند / شبانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
خزاعى

خزاعى

مهندسي برق / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شبان

شبان

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
امينى

امينى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاروقى بجد

فاروقى بجد

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
براتى

براتى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
حسينى نژاد

حسينى نژاد

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
استانستى

استانستى

تاريخ / دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حاجيانى

حاجيانى

علوم سياسي / دانشگاه بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
قلاسى مود

قلاسى مود

مهندسي عمران / دانشگاه بيرجند / شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
جانى شوراب

جانى شوراب

مهندسي پزشکي / دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / غيرانتفاعي-محل تحصيل خواهران پرديس رضوان

4سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
دلاكه

دلاكه

جغرافيا / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
احسانى تبار

احسانى تبار

مهندسي معدن / دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ايرانى

ايرانى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اميرى فرد

اميرى فرد

فلسفه وکلام اسلامي / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
خالقى گازار

خالقى گازار

فلسفه وکلام اسلامي / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ميركى فريز

ميركى فريز

مهندسي عمران / دانشگاه بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اربابى

اربابى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
قلاسى مود

قلاسى مود

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حسين پور

حسين پور

تاريخ / دانشگاه بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
خزاعى

خزاعى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
صفائى

صفائى

جغرافيا / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اميرآبادى زاده

اميرآبادى زاده

مهندسي برق / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

مهندسي عمران / دانشگاه بيرجند / شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمدپور

محمدپور

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

7سال کانونی / 125 آزمون

ریاضی
سيروسى آرويج

سيروسى آرويج

فيزيک / دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حاجيان

حاجيان

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
على پور

على پور

علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خونيكى

خونيكى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حاجى زاده

حاجى زاده

مهندسي عمران / دانشگاه بيرجند / شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
درويشى طبس

درويشى طبس

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
نيك

نيك

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
گلدانى مقدم

گلدانى مقدم

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
كميلى نژاد

كميلى نژاد

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسن زاده

حسن زاده

روانشناسي / دانشگاه بيرجند / شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خسروى

خسروى

مهندسي عمران / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
تقى زاده

تقى زاده

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

مهندسي عمران / دانشگاه بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شعبانى

شعبانى

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ضابطى

ضابطى

مهندسي برق / دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قادرى

قادرى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
اخلاقى

اخلاقى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بيرجند / شبانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
سبزى

سبزى

مهندسي عمران / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
دستجردى

دستجردى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
سيار فرد

سيار فرد

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
موسوى نژاد

موسوى نژاد

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بيرجند / شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صغيرى

صغيرى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خسروى خليران

خسروى خليران

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عيلكى نژاد

عيلكى نژاد

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ارغوانى

ارغوانى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

مهندسي برق / دانشگاه بيرجند / شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
زودخيزى

زودخيزى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ژاله پوربجد

ژاله پوربجد

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شكيبا

شكيبا

مديريت مالي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اكبرزاده

اكبرزاده

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
خدادادى

خدادادى

اماروکاربردها / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مقدم

مقدم

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بخشى

بخشى

اماروکاربردها / دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
باقريان گل

باقريان گل

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بيرجند / شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مصطفى نژاد

مصطفى نژاد

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سخنى

سخنى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
فروتن تنها

فروتن تنها

مهندسي برق / دانشگاه بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
توحيدى فر

توحيدى فر

زيست شناسي / دانشگاه بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حامى نسب

حامى نسب

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
چهكندى

چهكندى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

مهندسي معدن / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مولائى

مولائى

اماروکاربردها / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شورستانى

شورستانى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بيرجند / شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مختارى

مختارى

حقوق / دانشگاه زابل / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
كوچى

كوچى

مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
زراعتكار

زراعتكار

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بيرجند / شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ايوبى

ايوبى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بهلگردى

بهلگردى

مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
محمدپور

محمدپور

علوم کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
ايمانى نژاد

ايمانى نژاد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سلم آبادى

سلم آبادى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
سالارى

سالارى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شيرمهنجى

شيرمهنجى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمدى كاريزنو

محمدى كاريزنو

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شبانى

شبانى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بيرجند / شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فاضلى

فاضلى

مهندسي کامپيوتر / مرکزاموزش عالي کاشمر / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
صبورى

صبورى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اژدرى بورنگ

اژدرى بورنگ

حسابداري / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسماعيل زاده

اسماعيل زاده

فيزيک / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
زيرك

زيرك

علوم کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
دستجردى

دستجردى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مقرى

مقرى

مهندسي برق / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
خزاعى

خزاعى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خسروى

خسروى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جلالى پور

جلالى پور

علوم کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
دهقانى

دهقانى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه زابل / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
بارانى

بارانى

علوم کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
صالحى تبار

صالحى تبار

مهندسي معدن / دانشگاه بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شهريارى

شهريارى

مهندسي پزشکي / دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
براتى

براتى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

علوم مهندسي / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رخشانى

رخشانى

اماروکاربردها / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بهارشاهى

بهارشاهى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهدى پور

مهدى پور

مهندسي پزشکي / دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حقيقت دان

حقيقت دان

فيزيک / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اميرآبادى زاده

اميرآبادى زاده

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
منصوريان

منصوريان

حسابداري / دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اميرآبادى زاده

اميرآبادى زاده

زيست شناسي / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خسروى طناك

خسروى طناك

زيست شناسي جانوري / دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مرتضوى نصرآباد

مرتضوى نصرآباد

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حاجى آبادى

حاجى آبادى

علوم مهندسي / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
آزادگان

آزادگان

زمين شناسي / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه بيرجند / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
رفعتى نژاد

رفعتى نژاد

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
على آبادى

على آبادى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قلى زاده

قلى زاده

علوم اقتصادي / دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كارگرپور

كارگرپور

علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نورا

نورا

مهندسي علوم دامي / دانشگاه بيرجند / شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رئيسون

رئيسون

علوم اقتصادي / مجتمع اموزش عالي سراوان / شبانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه بيرجند / شبانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
چوبدار

چوبدار

مهندسي علوم دامي / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زينت بخش

زينت بخش

مهندسي علوم دامي / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی