اميركلا

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر اميركلا

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
آخوندى درزيكلائى على تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 45
فضلى زاده اميرى رضا انسانی حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 19
گل پور سرحمامى فرشته انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 15
رضائى فاطمه ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 15
پوشيده حانيه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 65
اشرفيان اميرى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 20
برارى مقرى رضا انسانی حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 23
عباس تبار مقرى كوثر انسانی حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 23
داوودى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 25
شفيع زاده تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 32
طالبيان درزى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 20
رحيم زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 18
وفا خواه تجربی دامپزشکي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 40
اسماعيل نسب فوكلائى انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 15
بابلى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل) 2سال کانونی 33
جمعلى نتاج ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 29
عموئى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 20
ذبيح نژاد اميرى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 34
پورعليجان اميرى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 17
آقاجانى كاسگرى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 18
باقرنژاد درزى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 14
گلى مرزونى انسانی حسابداري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 22
كوثرى راد تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد (محل تحصيل شيروان) 3سال کانونی 54
پورعلى ریاضی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 21
رستگارنژاد انسانی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي راه دانش - بابل 1سال کانونی 24
عرفان ریاضی روانشناسي / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 11
باباجان زاده تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 14
حاج اسماعيل اميرى تجربی زيست فناوري / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 9
محمدحسن پور ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران - بابل 1سال کانونی 16
عباس تبار مقرى ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 41
نقوى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 38
يگانه اميرى تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي سنا - ساري 1سال کانونی 15
قاسميان اميرى تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري اريان -اميرکلابابل / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان - اميرکلا بابل 1سال کانونی 8