بندپي

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر بندپي

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
طلايى جواد انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال کانونی 41
سيديان پوستكلا سيده زهرا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال کانونی 61
ادبى فيروزجايى معصومه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 34
ادبى فيروزجايى معصومه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 48
رمضان پور كامى مهسا انسانی روانشناسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 38
حسين زاده فبروزجايى جواد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 31
رحيمى لهى رامين انسانی حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 31
كريمى سعيد انسانی حقوق / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 25
محمدى فاطمه انسانی حقوق / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 36
جعفرزاده خوشرودى فاطمه ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 32
ابراهيم پور گرد رودبارى محمد مهدى ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 38
حسين خان زاده نويد انسانی حقوق / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 40
محسن تبار زينب انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 5سال کانونی 82
ادبى فيروزجايى حسن ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان مازندران دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 3سال کانونی 48
ادبى فيروزجايى مجتبى ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 53
ابوالقاسم تبار مصطفى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 2سال کانونی 38
حسن زاده كامى زهرا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 37
باباخان پور شياده مهديه ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 18
ادبى فيروزجايى حسين ریاضی مديريت مالي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 50
جعفرزاده خوشرودى على ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 5سال کانونی 72
قنبرزاده سماكوش ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 4سال کانونی 67
على تبار حسن ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 36
گرگانى فيروزجاه ریاضی علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 28
احمدعلى تبار ریاضی علوم اقتصادي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 6سال کانونی 92
ميرزاباباپورسنگرودى انسانی حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 19
الهيارى زواردهى انسانی حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 20
عمادالدين ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 16
سقا نشلى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 39
اسماعيل تبار شياده ریاضی حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 54
ابراهيمى معلم انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 25
نازك تبار ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 28
مهرعلى تبار فيروزجايى تجربی دامپزشکي / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 49
خواجه تبار ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 39
ذوالفقارزاده انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 13
جوادى بورا تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 13
حاجى آقاپور مقيمى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل بهشهر) 5سال کانونی 77
ذاكرزاده خوشرودى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 3سال کانونی 47
بابازاده خوشرودى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 50
خدابخش پور باريكى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 11
جبارى خوشرودى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 58
اصغرنژادسرايى انسانی باستان شناسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 2سال کانونی 26
مهرعلى تبار فيروزجاه تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 5سال کانونی 94
سلطان زاده صلحدار تجربی مهندسي شيلات / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / شبانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 4سال کانونی 78