بندپي

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر بندپي

طلايى جواد

طلايى جواد

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
سيديان پوستكلا سيده زهرا

سيديان پوستكلا سيده زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
ادبى فيروزجايى معصومه

ادبى فيروزجايى معصومه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ادبى فيروزجايى معصومه

ادبى فيروزجايى معصومه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عباس زاده تورى حانيه

عباس زاده تورى حانيه

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري / تربيت معلم-بومي استان مازندران

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
رمضان پور كامى مهسا

رمضان پور كامى مهسا

روانشناسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
حسين زاده فبروزجايى جواد

حسين زاده فبروزجايى جواد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شعبانى حاجى وحيده

شعبانى حاجى وحيده

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري / تربيت معلم-بومي استان مازندران

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
رحيمى لهى رامين

رحيمى لهى رامين

حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
كريمى سعيد

كريمى سعيد

حقوق / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
محمدى فاطمه

محمدى فاطمه

حقوق / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
جعفرزاده خوشرودى فاطمه

جعفرزاده خوشرودى فاطمه

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
ابراهيم پور گرد رودبارى محمد مهدى

ابراهيم پور گرد رودبارى محمد مهدى

مهندسي نفت / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
حسين خان زاده نويد

حسين خان زاده نويد

حقوق / دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
محسن تبار زينب

محسن تبار زينب

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

انسانی
ادبى فيروزجايى حسن

ادبى فيروزجايى حسن

مهندسي عمران / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان مازندران

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
ادبى فيروزجايى مجتبى

ادبى فيروزجايى مجتبى

مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
حيدرى نژاد فيروزجايى هادى

حيدرى نژاد فيروزجايى هادى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري / تربيت معلم-بومي استان مازندران

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
ابوالقاسم تبار مصطفى

ابوالقاسم تبار مصطفى

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
حسن زاده كامى زهرا

حسن زاده كامى زهرا

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
آقاگل پور رضا

آقاگل پور رضا

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري / تربيت معلم-بومي استان مازندران

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
باباخان پور شياده مهديه

باباخان پور شياده مهديه

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كريمى فيروزجايى معين

كريمى فيروزجايى معين

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري / تربيت معلم-بومي استان مازندران

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ادبى فيروزجايى حسين

ادبى فيروزجايى حسين

مديريت مالي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
جعفرزاده خوشرودى على

جعفرزاده خوشرودى على

مهندسي نفت / دانشگاه تهران / روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
طراره حسن

طراره حسن

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري / تربيت معلم-بومي استان مازندران

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
قنبرزاده سماكوش

قنبرزاده سماكوش

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
على تبار حسن

على تبار حسن

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
گرگانى فيروزجاه

گرگانى فيروزجاه

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
احمدعلى تبار

احمدعلى تبار

علوم اقتصادي / دانشگاه تبريز / روزانه

6سال کانونی / 92 آزمون

ریاضی
ميرزاباباپورسنگرودى

ميرزاباباپورسنگرودى

حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
الهيارى زواردهى

الهيارى زواردهى

حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عمادالدين

عمادالدين

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سقا نشلى

سقا نشلى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اسماعيل تبار شياده

اسماعيل تبار شياده

حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
ابراهيمى معلم

ابراهيمى معلم

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
نازك تبار

نازك تبار

مهندسي مکانيک / دانشگاه دامغان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مهرعلى تبار فيروزجايى

مهرعلى تبار فيروزجايى

دامپزشکي / دانشگاه سمنان / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
خواجه تبار

خواجه تبار

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
ذوالفقارزاده

ذوالفقارزاده

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
جوادى بورا

جوادى بورا

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حاجى آقاپور مقيمى

حاجى آقاپور مقيمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
ذاكرزاده خوشرودى

ذاكرزاده خوشرودى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
بابازاده خوشرودى

بابازاده خوشرودى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
خدابخش پور باريكى

خدابخش پور باريكى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جبارى خوشرودى

جبارى خوشرودى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
اصغرنژادسرايى

اصغرنژادسرايى

باستان شناسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مهرعلى تبار فيروزجاه

مهرعلى تبار فيروزجاه

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
سلطان زاده صلحدار

سلطان زاده صلحدار

مهندسي شيلات / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / شبانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی