رستم كلا

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر رستم كلا


تصادقى رستمى آزاده

تصادقى رستمى آزاده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
متولى رستمكلائى

متولى رستمكلائى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حيدرى ظهيرى

حيدرى ظهيرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صالحى رستمى

صالحى رستمى

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
پور حسين

پور حسين

ترويج واموزش کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی