نوشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر نوشهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
گل پور فائزه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 42
بحرينى فائزه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 60
ديوسالار حامد انسانی حقوق / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 5سال کانونی 69
قمى اويلى مهدى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 62
عابدين زاده قاسم آبادى زهرا انسانی حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 22
موسوى جلالى كجور سيدحميد انسانی حقوق / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 19
پاشا نسترن ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 31
تونى فاطمه انسانی روانشناسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 25
موسوى ميركلائى سيده فاطمه ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 4سال کانونی 48
محمدى زاده فاطمه ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 17
لهراسبى نيچكوهى فاطمه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 19
پورزين العابدين اميررود مريم انسانی روانشناسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 24
محمدى آتدرسى عاطفه انسانی روانشناسي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 16
ابراهيمى خراط ساناز تجربی مهندسي جنگلداري / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 23
عبدى صدف تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 50
كياپاشا كوثر انسانی علوم تربيتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 19
خطيب اميرحسين انسانی حقوق / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 21
احمدى محمد ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 7
منصورى فرهاد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 19
طيبى محمدمهدى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 25
دادفر گلشنى ديبا ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 23
رودگر دارائى معصومه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان علوم پزشکي مازندران - ساري -(محل تحصيل رامسر) 4سال کانونی 77
على جانى تلابنى سعيد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 23
عبداله پور معصومه انسانی روانشناسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 20
اسحق نيمورى شقايق انسانی علوم تربيتي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 20
قره داغى سميه ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 27
باروج كياكلا تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان علوم پزشکي مازندران - ساري -(محل تحصيل رامسر) 2سال کانونی 34
خزائى پول انسانی علوم سياسي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 26
قمى اويلى انسانی روانشناسي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 36
بحرينى تجربی دامپزشکي / دانشگاه اروميه / شبانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 49
حيدرزاده مقدم ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 37
احمدى دلسم انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 23
عيسى كاكرودى ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 2سال کانونی 28
ديوسالار مهاجر تجربی تکنولوژي پزشکي هسته اي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 66
سپهر ریاضی مهندسي نساجي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 14
نصراله زاده آبدبوچالى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 16
تورانى انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 20
نورمحمدى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 12
پورزين العابدين اميرود ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 39
محمدى فيروز انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 16
عليخانى كوشكك انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 24
زردوغى ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 18
رجبى خانقاهى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 34
ملكى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 19
اسلامى چلندر تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 59
آهنگر ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 32
بور انسانی مديريت جهانگردي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 2سال کانونی 31
بابائى ريابى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 22
خزائى پول انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 20
منجمى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 48
اقبال تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال کانونی 30
محمدپورسريوى انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 18
بالى جيرپشته انسانی علوم تربيتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 14
بهروز فغانى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 58
موسوى ميركلائى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل) 3سال کانونی 60
رضايى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال کانونی 34
مختارى مهماندوستى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 24
عليزاده انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 23
پاشازانوسى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل) 1سال کانونی 23
درزل تجربی حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 58
حسينى لرگانى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 15
صالحى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 28
حسينى آب بندانك ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 16
قلى زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 3سال کانونی 41
غياثيان موسوى انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 15
نائيج نارنج بن تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل) 2سال کانونی 44
كرمى انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 24
احمدى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 3سال کانونی 43
حسينى داركلاته انسانی مديريت بيمه / دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصيل آزادشهر) 2سال کانونی 30
ظفرمند ریاضی مهندسي برق / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 3سال کانونی 48
موسوى ميركلائى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 46
كياكجورى انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 21
كيامنصورى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 3سال کانونی 48
اسحق نيمورى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 18
آريا گهر ریاضی فيزيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 10
سنگارى كجور ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل اسلام آبادغرب) 1سال کانونی 23
فرخى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 21
اصلانى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 2سال کانونی 29
عبادى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل طبس) 1سال کانونی 19
نجاركريمى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 20
شكرى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 30
حسينى نيا ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 7
رستمى ليما ریاضی اقتصادکشاورزي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 11
افشاران ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 10
كيانى فر تجربی حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 26
حسنى مقدم ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 3سال کانونی 46
على رضازاده تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 3سال کانونی 33
دويده ریاضی مهندسي برق / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 3سال کانونی 43
مختارى نژاد ریاضی اقتصادکشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 5
خواجونددلسمى ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 22
كاويان پور ریاضی مهندسي نساجي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 20
بابائى نژاد ریاضی فيزيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 21
گنجى كياسه تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 27
رستمى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 22
خزائى پول ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 28
شريفى گيل كلائى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 20
ابراهيم نژادخالجيرى تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 22
كوچ پيده تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) 4سال کانونی 69
اكبرى پولى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 36
نظرى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 20
نعمتى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 4سال کانونی 60
مرادى پينوندى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 17
تيمورى فرد تجربی حسابداري / دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 3سال کانونی 59
قربانيان گزافرودى تجربی مهندسي شيلات / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 3سال کانونی 55
نژادكاكرودى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / شبانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 26
رياحى فر تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 47
شعبانى وركى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 37
لرخيرودى تجربی زيست شناسي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال کانونی 17
حسينى ولشكلائى تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 4سال کانونی 67
همتى آتدرسى تجربی شيمي کاربردي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 43
ابراهيمى تجربی بهداشت موادغذايي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 3سال کانونی 45
محسنى بندپى تجربی بهداشت موادغذايي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 15