نوشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر نوشهر

گل پور فائزه

گل پور فائزه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بحرينى فائزه

بحرينى فائزه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ديوسالار حامد

ديوسالار حامد

حقوق / دانشگاه تهران / روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
قمى اويلى مهدى

قمى اويلى مهدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
عابدين زاده قاسم آبادى زهرا

عابدين زاده قاسم آبادى زهرا

حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
موسوى جلالى كجور سيدحميد

موسوى جلالى كجور سيدحميد

حقوق / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
پاشا نسترن

پاشا نسترن

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
تونى فاطمه

تونى فاطمه

روانشناسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
موسوى ميركلائى سيده فاطمه

موسوى ميركلائى سيده فاطمه

مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
محمدى زاده فاطمه

محمدى زاده فاطمه

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
لهراسبى نيچكوهى فاطمه

لهراسبى نيچكوهى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پورزين العابدين اميررود مريم

پورزين العابدين اميررود مريم

روانشناسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
محمدى آتدرسى عاطفه

محمدى آتدرسى عاطفه

روانشناسي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ابراهيمى خراط ساناز

ابراهيمى خراط ساناز

مهندسي جنگلداري / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عبدى صدف

عبدى صدف

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
كياپاشا كوثر

كياپاشا كوثر

علوم تربيتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خطيب اميرحسين

خطيب اميرحسين

حقوق / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
احمدى محمد

احمدى محمد

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
منصورى فرهاد

منصورى فرهاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
طيبى محمدمهدى

طيبى محمدمهدى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
دادفر گلشنى ديبا

دادفر گلشنى ديبا

مهندسي مکانيک / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رودگر دارائى معصومه

رودگر دارائى معصومه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
على جانى تلابنى سعيد

على جانى تلابنى سعيد

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عبداله پور معصومه

عبداله پور معصومه

روانشناسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اسحق نيمورى شقايق

اسحق نيمورى شقايق

علوم تربيتي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
قره داغى سميه

قره داغى سميه

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
باروج كياكلا

باروج كياكلا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خزائى پول

خزائى پول

علوم سياسي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
قمى اويلى

قمى اويلى

روانشناسي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

3سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
بحرينى

بحرينى

دامپزشکي / دانشگاه اروميه / شبانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حيدرزاده مقدم

حيدرزاده مقدم

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
احمدى دلسم

احمدى دلسم

مديريت صنعتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عيسى كاكرودى

عيسى كاكرودى

مهندسي نفت / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
ديوسالار مهاجر

ديوسالار مهاجر

تکنولوژي پزشکي هسته اي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
سپهر

سپهر

مهندسي نساجي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نصراله زاده آبدبوچالى

نصراله زاده آبدبوچالى

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
تورانى

تورانى

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
نورمحمدى

نورمحمدى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پورزين العابدين اميرود

پورزين العابدين اميرود

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
محمدى فيروز

محمدى فيروز

زبان وادبيات عربي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عليخانى كوشكك

عليخانى كوشكك

مديريت بازرگاني / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
زردوغى

زردوغى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رجبى خانقاهى

رجبى خانقاهى

مهندسي عمران / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ملكى

ملكى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اسلامى چلندر

اسلامى چلندر

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
كاوه فيروز

كاوه فيروز

حقوق / موسسه غيرانتفاعي طبرستان -چالوس / غيرانتفاعي

4سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
آهنگر

آهنگر

علوم کامپيوتر / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
بور

بور

مديريت جهانگردي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
بابائى ريابى

بابائى ريابى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خزائى پول

خزائى پول

مديريت بازرگاني / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
منجمى

منجمى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
كريمى محلى

كريمى محلى

حقوق / دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
اقبال

اقبال

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمدپورسريوى

محمدپورسريوى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بالى جيرپشته

بالى جيرپشته

علوم تربيتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مشايخ فيروز

مشايخ فيروز

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري / تربيت معلم-بومي استان مازندران

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
بهروز فغانى

بهروز فغانى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
موسوى ميركلائى

موسوى ميركلائى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
بهبودآهنى

بهبودآهنى

حقوق / موسسه غيرانتفاعي طبرستان -چالوس / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
رضايى

رضايى

مهندسي برق / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
مختارى مهماندوستى

مختارى مهماندوستى

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عليزاده

عليزاده

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
پاشازانوسى

پاشازانوسى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
درزل

درزل

حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حسينى لرگانى

حسينى لرگانى

مهندسي شيمي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

مهندسي مکانيک / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
حسينى آب بندانك

حسينى آب بندانك

مهندسي عمران / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قلى زاده

قلى زاده

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
غياثيان موسوى

غياثيان موسوى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نائيج نارنج بن

نائيج نارنج بن

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

مهندسي مکانيک / دانشگاه تفرش / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
حسينى داركلاته

حسينى داركلاته

مديريت بيمه / دانشگاه گنبد / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
ظفرمند

ظفرمند

مهندسي برق / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
موسوى ميركلائى

موسوى ميركلائى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
كياكجورى

كياكجورى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
كيامنصورى

كيامنصورى

مهندسي عمران / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
اسحق نيمورى

اسحق نيمورى

مهندسي برق / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آريا گهر

آريا گهر

فيزيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سنگارى كجور

سنگارى كجور

مهندسي صنايع / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فرخى

فرخى

مهندسي برق / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اصلانى

اصلانى

علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عبادى

عبادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نجاركريمى

نجاركريمى

مهندسي معماري / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شكرى

شكرى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حسينى نيا

حسينى نيا

رياضيات وکاربردها / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
رستمى ليما

رستمى ليما

اقتصادکشاورزي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
افشاران

افشاران

مهندسي شهرسازي / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
كيانى فر

كيانى فر

حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
پيلسته

پيلسته

حقوق / دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
خزائى پول

خزائى پول

مهندسي عمران / دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حسنى مقدم

حسنى مقدم

مهندسي معماري / دانشگاه بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
كاظمى كاكرودى

كاظمى كاكرودى

حسابداري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رضائى

رضائى

مهندسي مکانيک / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
على رضازاده

على رضازاده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كوه زاد

كوه زاد

حقوق / موسسه غيرانتفاعي طبرستان -چالوس / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
دويده

دويده

مهندسي برق / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
مختارى نژاد

مختارى نژاد

اقتصادکشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
خواجونددلسمى

خواجونددلسمى

اماروکاربردها / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كاويان پور

كاويان پور

مهندسي نساجي / دانشگاه يزد / روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بابائى نژاد

بابائى نژاد

فيزيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
گنجى كياسه

گنجى كياسه

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

علوم کامپيوتر / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
پالوج

پالوج

حقوق / موسسه غيرانتفاعي طبرستان -چالوس / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
خزائى پول

خزائى پول

مهندسي معدن / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
عليخانى كوشكك

عليخانى كوشكك

روانشناسي / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
شريفى گيل كلائى

شريفى گيل كلائى

علوم کامپيوتر / دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ابراهيم نژادخالجيرى

ابراهيم نژادخالجيرى

مديريت بازرگاني / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كوچ پيده

كوچ پيده

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
اكبرى پولى

اكبرى پولى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

حقوق / موسسه غيرانتفاعي طبرستان -چالوس / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
نعمتى

نعمتى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
مرادى پينوندى

مرادى پينوندى

علوم کامپيوتر / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
تيمورى فرد

تيمورى فرد

حسابداري / دانشگاه گنبد / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
قربانيان گزافرودى

قربانيان گزافرودى

مهندسي شيلات / دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي عمران / دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
يوسفى نژاد

يوسفى نژاد

حسابداري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
كرمانى موسى آباد

كرمانى موسى آباد

حقوق / موسسه غيرانتفاعي طبرستان -چالوس / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
كريمى پالوج

كريمى پالوج

مهندسي عمران / دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

حقوق / موسسه غيرانتفاعي ابان هراز-امل / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
نژادكاكرودى

نژادكاكرودى

مهندسي برق / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / شبانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
يزدانى آملى

يزدانى آملى

مهندسي عمران / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عبدالهى كاكرودى

عبدالهى كاكرودى

مهندسي عمران / دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رياحى فر

رياحى فر

مديريت بازرگاني / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شعبانى وركى

شعبانى وركى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
لرخيرودى

لرخيرودى

زيست شناسي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صفائى كشكك

صفائى كشكك

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حسينى ولشكلائى

حسينى ولشكلائى

مديريت بازرگاني / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
همتى آتدرسى

همتى آتدرسى

شيمي کاربردي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

بهداشت موادغذايي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
كمانرودى كجورى

كمانرودى كجورى

مهندسي عمران / دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رضوانى فرد

رضوانى فرد

مهندسي معماري / موسسه غيرانتفاعي پويش -قم / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محسنى بندپى

محسنى بندپى

بهداشت موادغذايي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
معمارى

معمارى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي مارليک -نوشهر / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جهان محمدى فيروز

جهان محمدى فيروز

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سبز-امل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كياكجورى

كياكجورى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي مارليک -نوشهر / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
موسوى تبار

موسوى تبار

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي رودکي -تنکابن / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كلانتاج

كلانتاج

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي مارليک -نوشهر / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كوه زاد

كوه زاد

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شريفى راد

شريفى راد

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي مارليک -نوشهر / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مالاميرى كجورى

مالاميرى كجورى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد / غيرانتفاعي

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی