جويبار

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر جويبار

داودى ديوكلائى حسن

داودى ديوكلائى حسن

حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
هدايتى محمد

هدايتى محمد

حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
تبريزى كوهى خيلى محمد

تبريزى كوهى خيلى محمد

حقوق / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
اسمعيلى طالشى سيده فاطمه

اسمعيلى طالشى سيده فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
محمودى جويبارى عاليه

محمودى جويبارى عاليه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
اشرفى سيد حسين

اشرفى سيد حسين

اموزش جغرافيا / دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج / تربيت معلم-بومي استان مازندران

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
يزدانى محسن

يزدانى محسن

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
طبرى جويبارى زهرا

طبرى جويبارى زهرا

حقوق / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
كاويانى چراتى

كاويانى چراتى

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
برزگر جويبارى مائده

برزگر جويبارى مائده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حامدى مريم

حامدى مريم

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جعفرى چاشمى سهيلا

جعفرى چاشمى سهيلا

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
خرمى شوركائى اميرحسين

خرمى شوركائى اميرحسين

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران / تربيت معلم-بومي استان مازندران

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مرادى شوركائى

مرادى شوركائى

حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
سليمى مشك آبادى

سليمى مشك آبادى

مديريت بازرگاني / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
شكرى كوهى خيلى

شكرى كوهى خيلى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
ذبيحى آزادبنى

ذبيحى آزادبنى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
شاكرى

شاكرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
سروى

سروى

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
غفارى چراتى

غفارى چراتى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
غريبى جويبارى

غريبى جويبارى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضوانى ثانى جويبارى

رضوانى ثانى جويبارى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
قلى زاده محلى

قلى زاده محلى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عباس زاده

عباس زاده

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مسلمى پطرودى

مسلمى پطرودى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
دادخواه جويبارى

دادخواه جويبارى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
غفارى چراتى

غفارى چراتى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
يزدانى

يزدانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ظاهرى

ظاهرى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ملكى انارمرزى

ملكى انارمرزى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فقيهان

فقيهان

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
اقباليان

اقباليان

دامپزشکي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
سرپرست

سرپرست

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
متولى جويبارى

متولى جويبارى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بدوى سراجى

بدوى سراجى

حقوق / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
قادرى

قادرى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
برهانى

برهانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

علوم کامپيوتر / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
معتمدى جويبارى

معتمدى جويبارى

مهندسي شيمي / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

مهندسي شيمي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
سيدى گلمحله

سيدى گلمحله

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قادرى جويبارى

قادرى جويبارى

مهندسي پزشکي / دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
برزگر بيزكى

برزگر بيزكى

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
عشقى واسوكلائى

عشقى واسوكلائى

مهندسي برق / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
نبى زاده

نبى زاده

مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سيفى واسوكلائى

سيفى واسوكلائى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
تقوائى

تقوائى

مهندسي عمران / دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
معصومى جويبارى

معصومى جويبارى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهديان

مهديان

مهندسي برق / دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رمضانى

رمضانى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
دولتى جويبارى

دولتى جويبارى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رشيدى جويبارى

رشيدى جويبارى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
رستخيز شوركاء

رستخيز شوركاء

بهداشت موادغذايي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
يوسفى جويبارى

يوسفى جويبارى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ميرى جويبارى

ميرى جويبارى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمودى چراتى

محمودى چراتى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
يعقوبى جويبارى

يعقوبى جويبارى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سيفى

سيفى

زيست فناوري / موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فريدى

فريدى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
كاويانى چراتى

كاويانى چراتى

زيست فناوري / موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی