چمستان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر چمستان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
واحدى اميرحسن ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 17
كيانى عباس تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 28
اسدنژاد زهير ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 8سال کانونی 127
حريه هاجر انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 23
اميرى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 22
مقصودى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 42
آذرى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 34
فاسميان انسانی حقوق / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 17
غفارى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 65
تندرو ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 21
اسدى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 16
توكلى ریاضی مهندسي علمي -کاربردي عمران / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 1سال کانونی 15
شعبانى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 13
حسن زاده انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 20
برزگر انسانی علوم تربيتي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 19
حسينى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 4سال کانونی 64
حيدرى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 13
عقيلى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل آرادان ) 2سال کانونی 39
رنجبر انسانی مديريت جهانگردي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 6سال کانونی 90
كريمى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 41
دادى چنگ آبادى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 18
خواجوند دلسمى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
امانى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 37
احسانى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 45
سپهريان ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 9
شكرى انسانی جغرافيا / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 15
حيدرى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل) 3سال کانونی 48
مقيمى مقدم تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 35
علايى انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 37
خادمى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 26
رضائى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 2سال کانونی 37
رضايى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 56
مقيمى مقدم تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 18
نصيرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل لامرد) 1سال کانونی 18
كرشى ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال کانونی 27
طالبيان تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 49
سلحشور تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / شبانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 8سال کانونی 128
دهقان ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال کانونی 32
حسينى حامد ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 17
حبيب نژاد تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال کانونی 58
عظيمى تجربی حسابداري / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 38
جهانى تجربی حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 7سال کانونی 130
محمودى چراتى تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 15
رضايى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال کانونی 55
كيانى ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 11
قاسمى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال کانونی 24
علائى تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 4سال کانونی 65
شكوهى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 14
حسينى تجربی مهندسي علوم دامي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 9